Klimatanpassning Sverige 2017

Om konferensenProgramPlatsPartnerskap och utställare

Tema: År 2030 och hur vi klimatanpassade samhället

Välkommen till Klimatanpassning Sverige 2017 – konferensen som ger dig nya unika värdefulla perspektiv på klimatförändringens effekter och strategier och verktyg för att hantera dessa. I år tillämpar vi backcasting-koncept och utgår från bland annat år 2030 och år 2050.

Konferensen fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar för klimatanpassning och säkring av såväl samhället som näringsverksamheter. Som besökare får du både överblick och fördjupning samt möjlighet till dialog med de viktigaste aktörerna inom området.

Konferensen riktar sig primärt till dig som på ett eller annat sätt arbetar med, ansvarar för eller berörs av klimatanpassningsfrågor i kommun, myndigheter eller i näringslivet.

3 900 kr exkl. moms

08.00 Registreringen öppnar och frukost serveras

08.00-09.00 Frukostseminarium: Översätt hållbarhet till konkreta värden
Arrangör: Vattenfall
Läs mer och anmäl dig till frukostseminariet här


09.15   Välkomna!
Dagens moderator Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet öppnar konferensen.

09.25   År 2017. Senaste nytt på klimatanpassningsområdet
Konferensen inleds med en initierad uppdatering och spaning inom klimatanpassningens olika delar. Du får höra senaste nytt från forskning, myndigheter, regering och andra viktiga aktörer.

Medverkande:
Elin Olsson, stabschef, Miljö- och energidepartementet
Åsa Sjöström, verksamhetsledare, SMHI
Maria Gardfjell, kommunalråd (Mp) i Uppsala som är 2017 års bästa klimatanpassningskommun

09.55   År 2030: Hur ser det ut inom säkerhetspolitiken, i livsmedelssektorn och i samhället?
Här förflyttar vi oss fram till år 2030 och låter experter och beslutsfattare blicka bakåt inom ett antal områden som påverkas av klimatförändringens effekter. Hur ser det? Hur har utvecklingen varit? Vad gjorde vi för att åstadkomma en framgångsrik klimatanpassning? Hur löste vi stora knäckfrågor?

Medverkande:
Malin Mobjörk, forskare, SIPRI, Sofia Arkelsten, riksdagsledamot (M), Ledamot i Utrikesutskottet och Krigsdelegationen, Adam Arnesson, lantbrukare, Ekobonden, Martin Hedberg, metrolog, Entropics


10.30 Kaffepaus


11.00–12.15   Parallella seminarier omgång 1
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium 1A: Två eller fem grader? Framtidsscenarier och klimateffekter
Sal: TOR

Ansvarig: SMHI

Enligt Parisavtalet ska den globala temperaturökningen hållas ”väl under” 2°C. Den nuvarande utsläppstakt pekar däremot mot en mycket kraftigare ökning än så. I detta seminarium presenteras vilken betydelse dennautveckling har för klimatet i Sverige, vilken framtid det är som vi ska anpassa oss till och hur tvågradersmålet hänger ihop med olika RCP-scenarier. Här belyses även effekter på vattentillgång och möjliga framtida havsnivåer för Sverige. Avslutningsvis diskuteras även hur klimatanpassningsarbetet kan och bör anpassas till olika framtidsscenarier.
Medverkande: Gustav Strandberg, klimatforskare SMHI, Anna Eklund, hydrolog, SMHI, Åsa Sjöström, verksamhetsledare, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, Anna Jonsson, klimatanpassningsexpert, SMHI

Seminarium 1B: Framgångsrik anpassning med ekosystemtjänster
Sal: EMBLA

Ansvarig: Naturvårdsverket

Ett fördjupningsseminarium för dig som vill utforska hur ekosystemtjänster kan hjälpa oss människor att klimatanpassa samhället. Naturvårdsverket leder seminariet och tillsammans med aktörer från norr till söder presenteras lärande exempel. Passet avslutas med en praktisk övning i att värdera ekosystemtjänster. Efter dessa 75 minuter har du som deltagare ökat din förståelse hur ekosystemtjänster och klimatanpassning hänger ihop. Du ska också ha testat på en värderingsmetod som kan vara använda  ditt dagliga arbete för att visa hur ekosystemtjänster och klimatanpassning kan hänga ihop.

Medverkande: Karin Skantze och Anki Weibull, Naturvårdsverket, Micael Bredefeldt, Samordnare för anpassning till förändrat klimat, Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd, Länsstyrelsen i Norrbotten, Juha Salonsaari, samordnare av Stockholms vattenprogram, Stockholms stad, Kerstin Bly Joyce, miljöekonom Naturvårdsverket
Moderator: Björn Svensby, Naturvårdsverket

Seminarium 1C: Force majeure: Så förbereder sig näringslivet för klimatkris
Sal: LOKE

Ansvarig: Aktuell Hållbarhet

Klimatförändringen medför på sikt stora risker och förändrar förutsättningarna för näringslivets olika sektorer. Här får du veta vilka klimateffekter som riskerar att bli mest affärskritiska. Du får också exempel på hur olika aktörer i näringslivet förhåller sig till klimatrelaterade risker. Det kommer att handla om kapital, kaffe och snö.
Medverkande: Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör, Löfbergs, Fredrik Gisselman, miljökonsult, Enetjärn Natur och Stefan Hilton, Director, Allianz Global Investors.
Moderator: Björn Anderberg, Aktuell Hållbarhet 


12.15–13.15   Lunch


13.15–­14.00   Parallella seminarier omgång 2
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier eller vår workshop.

Seminarium 2A: Workshop: Ny handbok för klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen
Sal: TOR

Ansvarig: Livsmedelsverket

Här får du testa en nationell handbok (under framtagning) med handledning och praktiska verktyg över hur kommuner kan klimatanpassa sin dricksvattenförsörjning. Bland annat avhandlas såväl kemiska och mikrobiologiska risker som över- och underskott av vattentillgången.
Medverkande: Pär Aleljung, rådgivare på Livsmedelsverket och projektledare i handboksprojektet, Alexandra Sjöstrand, utredare, ÅF, specialist på vattenskyddsområden och konsult i handboksprojektet.
Moderator: Per-Erik Nyström, Livsmedelsverket

Seminarium 2B: Här finns projektfinansiering för klimatanpassning
Sal: EMBLA
Ansvarig: SMHI & Naturvårdsverket

Att det saknas pengar till klimatanpassningen i Sverige är de flesta överens om. Samtidigt uppger flera svenska myndigheter att det saknas klimatanpassningsprojekt i relevanta program och utlysningar. I detta seminarium ges en introduktion till projektfinansiering till klimatanpassning och hur klimatanpassning kan komma in i några relevanta program och utlysningar som Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar, Landsbygdsprogrammet samt EU:s miljöfonder LIFE. Seminariet avslutas med en diskussion om förutsättningarna för att söka projektmedel och tips och råd kring själva ansökan.

Medverkande: Cecilia Wyser, Pussel Klimatkonsult,  Maria Smith, Naturvårdsverket, Elisabet Gärdin, Naturvårdsverket, Tobias Markensten, Jordbruksverket.

Seminarium 2C: Så tar myndigheternas planer arbetet till nästa nivå (och hur vi samarbetar över sektorsgränser)
Sal: LOKE
Ansvarig: SGI

Hittills har tio nationella myndigheter utvecklat handlingsplaner för klimatanpassning för sina ansvarsområden. Seminariet belyser hur myndigheternas arbete med olika åtgärder kan stärka det nödvändiga sektorsövergripande samarbetet för klimatanpassning och hur de förhåller sig till en möjlig svensk strategi för klimatanpassning. Myndigheterna redogör för vilka åtgärder som kan initieras gemensamt och hur de kan vara till stöd i det pågående lokala och regionala utvecklingsarbetet.

Medverkande: Kerstin Grönman, Miljö- och energidepartementet, Malin Lind, Trafikverket, Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet, Max van Meeningen, Samordnare för klimatanpassning, Länsstyrelsen i Kronobergs läns samt representanter från nationella myndigheter som utvecklat handlingsplaner för klimatanpassning för sina ansvarsområden.
Moderator: Kerstin Konitzer, SGI

Workshop: Verktyget som gör det svårgreppbara hanterbart
Ansvarig: SMHI
Här kan du prova på ett klimatanpassningsverktyg, ett spel i Minecraft-miljö, som går ut på att minska konsekvenserna av klimatförändringar i en fiktiv stad. Klimatutvecklingen och väderhändelser styrs av en slumpgenerator och ökar förståelsen för beslut under osäkerhet. Även andra nyttor, kopplade till hållbarhetsmål vägs in. Spelet utvecklas i första hand för gymnasieelever, samt för politiker och tjänstemän i kommuner som just startat med sitt klimatanpassningsarbete. Vid workshopen ges möjlighet att testa verktyget och lämna feedback.
Medverkande: Lotta Andersson, SMHI och Tina Schmid Neset, Linköpings Universitet


14.00–14.15   Paus för lokalbyte


14.15-15.00   Parallella seminarier omgång 3
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium 3A: Hur bygger vi i ett nytt klimat med fler skyfall och stigande havsnivåer?
Sal: LOKE
Ansvarig: SGI

Ett seminarium om utmaningarna med att bo och bygga på mark som visar på stora risker i ett föränderligt klimat. Det byggs idag på mark med mer komplicerade förhållanden än tidigare vilket ofta ställer krav på många olika tekniska utredningar och åtgärder. Seminariet belyser frågor som: Vilka beslutsunderlag används av kommuner och andra samhällsbyggare för att fatta välgrundade beslut utifrån förväntade nya havsnivåer och effekter på markens stabilitet? Ska mark och bebyggelse skyddas eller överges när havsnivån stiger? Håller kompetensförsörjningen till beställare och inom byggbranschen jämna steg med behoven av klimatanpassade lösningar?

Medverkande: Cecilia Näslund, Boverket, Per Danielsson, geotekniker, SGI, Helena Björn, miljöstrateg Lomma kommun, med flera.

Seminarium 3B: Planera för det dricksvatten som inte syns
Sal: TOR
Ansvarig: SGU

En stor del av Sveriges dricksvattenförsörjning kommer från grundvatten. Samtidigt som vi har en stor befolkningstillväxt och urbanisering finns det redan i dag problem med tillgången på grundvatten, något som bland annat har uppmärksammas stort i medierna under den senaste tiden. Under seminariet får du veta varför geologisk kunskap tillsammans med förståelse för klimatförändringarna är nödvändig för att vi ska kunna säkra tillgången på grundvatten och hur man planerar innan det tar slut i kranen.

Medverkande: Mattias Gustafsson, statsgeolog på SGU, och Saskia Eriksson, hydrogeolog på WSP. Moderator är Henrik Mikko, statsgeolog på SGU.

Seminarium 3C: Hur kan PBL bli ett bättre verktyg i klimatanpassningen?
Sal: EMBLA
Ansvarig: Aktuell Hållbarhet
Ansvarsutredningen ger förslag på hur Plan- och bygglagen kan bli ett bättre stöd i klimatanpassningsarbetet. Här går vi igenom hur  förslagen ser ut och vad dessa kan innebära. Vi diskuterar också hur lagstiftningen bör förändras för att möjliggöra effektivare anpassning.
Medverkande: Erik Klefbom, journalist (moderator), Staffan Moberg, Svensk försäkring, Rikard Silverfur, Fastighetsägarna, Lars Westholm, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen i Västra Götalan

Workshop: Verktyget som gör det svårgreppbara hanterbart
Ansvarig: SMHI
Här kan du prova på ett klimatanpassningsverktyg, ett spel i Minecraft-miljö, som går ut på att minska konsekvenserna av klimatförändringar i en fiktiv stad. Klimatutvecklingen och väderhändelser styrs av en slumpgenerator och ökar förståelsen för beslut under osäkerhet. Även andra nyttor, kopplade till hållbarhetsmål vägs in. Spelet utvecklas i första hand för gymnasieelever, samt för politiker och tjänstemän i kommuner som just startat med sitt klimatanpassningsarbete. Vid workshopen ges möjlighet att testa verktyget och lämna feedback.
Medverkande: Lotta Andersson, SMHI och Tina Schmid Neset, Linköpings Universitet


15.00–15.30   Kaffepaus


15.30   Snabb summering från seminarierna.

15.35   Tankesmedjor ger ett år 2050-perspektiv
Hur ser ett klimatsäkrat och anpassat svenskt samhälle ut drygt 30 år in i framtiden?
Fyra tankesmedjor ger sin bild och berättar vad som krävs för att komma dit.

Mattias Goldmann, vd, Fores
Karin Svanborg-Sjövall, vd, Timbro
Johan Hassel, vd, Global utmaning
Caroline Dahl, verksamhetsledare (arkitekt och planeringsarkitekt), Movium


16.30–17.30   Avslutning och mingel

PLATS

Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm

Den nationella konferensen om lösningar, strategier och finansiering

Klimatanpassning Sverige har genomförts varje år sedan 2011. Det är den centrala mötesplatsen för alla som påverkas av klimatförändringen.

Genom att bli partner/utställare på Klimatanpassning Sverige 2017 får du en unik möjlighet att möta nya kunder som arbetar med fysisk planering, bebyggd miljö, utbyggnaden av samhällets infrastruktur, tekniska försörjningssystem och areella näringar. Deltagarna kommer från näringslivet, kommuner, länsstyrelser och myndigheter.

För rådgivning och bokning kontakta mig:

Edith Jonsson-Wennberg
Telefon: 0735-58 66 15
E-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

 

Talare

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 7 september 2017
Tid: Kl. 09.15–16.45 och därefter mingel (registreringen öppnar kl. 08.00)
Partnerfrukostar mellan kl. 08.00–09.00.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet tillsammans med SMHI, SGI, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket

Pris:
3 900 kr exkl. moms.
Registrering

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Partnerskap och utställning:
Edith Jonsson-Wennberg
Tel: 0735-58 66 15
e-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se