Livsmedelsforum 2017
– så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

Om konferensenProgramFrukostseminariumPlatsUtställning

Sverige har fått en ny livsmedelsstrategi och handlingsplan som förändrar hela livsmedelskedjan i grunden. Sektorn påverkas av konsumtionsförändringar, klimatförändringar, hälsoutmaningar samtidigt som den behöver förhålla sig till exempelvis ny viktig forskning, globala hållbarhetsmål och landsbygdskommitténs betänkande.

Det här är konferensen som belyser, analyserar och ger värdefulla svar på hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut och hur den påverkar olika aktörer.

Här är några av företagen och organisationerna som redan anmält sig

anm-har3 900 kr exkl. moms

PROGRAM

08.00 Registrering öppnar, servering av kaffe/te och smörgås


08.00 – 09.00 Lyssna på ett frukostseminarium eller mingla i utställningen
Börja dagen med ett besök i utställningen eller välj ett av tre frukostseminarier arrangerade av våra partners. Detaljerade program för frukostseminarier hittar du under fliken ”Frukostseminarium”.

09.15 Välkommen!
Dagens moderatorer och regionvärdar öppnar konferensen.

Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet (moderator)
Anna Richert, expert, WWF (moderator)
Dolores Öhman, regionråd (Mp), Region Skåne

Andreas Schönström, kommunalråd (S), Malmö stad

NY NATIONELL FÄRDPLAN
09.25 Handlingsplan för den nationella livsmedelsstrategin
Här redogörs bland annat för hur regeringens plan ska öka den svenska produktionen, hur det nya upphandlingsmålet påverkar den offentliga måltiden och hur man vill se livsmedelssektorn utvecklas. Vi ställer även frågor som:
Hur förhåller sig strategin till den om hållbar konsumtion? Hur krokar strategin in i andra politiska strategier och initiativ?

Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet (via videolänk)

09.40 Försmak av en regional livsmedelsstrategi
En kort presentation av region Skånes livsmedelsstrategi – att ställa i jämförelse med den nationella.
Dolores Öhman, regionråd (Mp), Region Skåne

09.45 Myndigheternas nya prioriteringar
Representanter från Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheter berättar hur de agerar utifrån livsmedelsstrategin. Här belyses hur strategin relaterar till nationella miljömålen och Agenda 2030 samt landsbygdskommitténs betänkande.

Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverket
Lena Callermo, avdelningschef, Naturvårdsverket
Håkan Henrikson, divisionsdirektör, Jordbruksverket
Pia Lindeskog, expert, Folkhälsomyndigheten

 


10.15-10.45 Kaffepaus


I FORSKNINGSFRONTEN
10.45 Global forskningsutblick inom hälsosam mat från hållbara produktionssystem
Beatrice Crona, associate professor, Stockholm Recilience Centre

11.00 Forskning: Jakten på en ny hållbar, hälsosam tallriksmodell
Fokus i dagens hälsodiskussion är ofta maten och kostförändringar lyfts fram som en viktig pusselbit i omställningen till en hållbar livsstil. Många anser att en hälsosam kost är mer miljöriktig – men är det verkligen fallet? Hur står sig de svenska kostråden?
”Sustainable nutrition” är ett nytt forskningsfält där kompetenser från medicin, miljö och livsmedelsproduktion möts kring frågan hur en kost ut som faktiskt levererar på både folkhälsa och miljöprestanda ser ut.

Ulf Sonesson, forskare, RISE

11.15 Miljöpåverkan från svensk matkonsumtion – vad är det vi äter?
En av Sveriges ledande forskare belyser frågeställningar som: Kan vi se vad som ligger i importen i form av växtskyddsmedel, veterinärmedicin och växthusgaser? Hur blir resultatet när miljöpåverkan från inhemsk och importerad mat läggs samman? Här ges också en rapport från PRINCE som är ett pågående forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket.

Christel Cederberg, professor, Chalmers

AFFÄRSSTRATEGI
11.30 Näringslivets strategi och plan
Företagsrepresentanter ger sin syn på Sveriges livsmedelsstrategi, aktuella trender, hållbarhetsutmaningar och tänkbara nya styrmedel.

Maria Smith, hållbarhetschef, ICA,
Jonny Zackrisson, kvalitets- och miljöchef, Fazer Food Services AB
Carina Tollmar, hållbarhetschef, Oatly
Louise König, hållbarhetschef, Coop


12.10-13.10 Lunch


FÖRDJUPNING, ANALYS OCH DISKUSSION
13.10-13.50 Parallella seminarier omgång 1.
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium 1A: Nya perspektiv på och rön kring växtskyddsanvändning – Kan konsumenternas val påverka användningen?
Det råder idag olika uppfattningar och ibland starka åsikter om användningen, behovet och nyttan med växtskyddsmedel. Det här seminariet belyser varför växtskyddsmedel behövs i odling av vegetabilier och hur användningen ser ut i Sverige vid en internationell jämförelse. Du får inblick i vad integrerat växtskydd är, vilka möjligheter det ger och vad som händer på EU-nivå.

Christel Cederberg, professor, Chalmers
Peter Bergkvist, strategisk rådgivare, Kemikalieinspektionen
Alf Djurberg, växt- och miljöavdelningen, Jordbruksverket
Moderator: Anita Lundström, Naturvårdsverket

Seminarievärd: Jordbruksverket och Naturvårdsverket
Sal: Öresundssalen 2-3

Seminarium 1B: Strategi för framtidens offentliga måltider
Offentliga måltider är ett strategiskt viktigt verktyg för samhällsutvecklingen genom att vara en arbetsmarknadsmotor, en kraft för att säkerställa och utveckla demokratin samtidigt som den är en viktig del i den nationella livsmedelsstrategin.
På detta seminarium belyses framtidens offentliga måltid med delikata frågeställningar som: Hur ska vi använda de offentliga måltiderna strategiskt? Hur möts den hållbara offentliga måltiden med framtida generationers krav och önskemål? Hur och när får vi matgästerna att acceptera den mat som vi vet att vi egentligen bör servera och äta för hälsan och miljön? Hur ska kompetensbristen i branschen hanteras? Hur gör vi jobben med och i de offentliga köken attraktiva?

Lotta Törner, VD, Livsmedelsakademin
Theresia Hermén Johansson, affärsområdeschef, Region Skåne
Gertrud Sonesson-Wessman, avdelningschef, Skolrestauranger, Malmö Stad
Maria Helmersson, verksamhetsledare, Måltid Sverige, RISE

Moderator: Eva Sundberg, Livsmedelsverket
Seminarievärd: Region Skåne, Malmö stad och Livsmedelsverket
Sal: Öresundssalen 1

Seminarium 1C: Vet vi tillräckligt om sjömaten vi köper?
Vi äter i Sverige ca 100 arter av sjömat som producerats i hela världen. Kan man vara säker på att den fisk man köper är den man tror att det är? Vad skall man egentligen få veta om ursprunget och vilken roll spelar miljömärkningen i att öka denna information? Vad är egentligen MSC-märkt och vad är det inte?

Mårten Gustafsson, Havs- och vattenmyndigheten
Beatrice Crona, Stockholm Resilience Center
Minna Epps, verksamhetschef, Skandinavien och östersjöregionen, MSC
Friederike Ziegler, RISE
Moderator: Thomas Angervall, RISE

Seminarievärd: RISE
Sal: Helsingborg


13.50-14.00 Lokalbyte


14.00-14.40 Parallella seminarier omgång 2
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier eller vår workshop.

Seminarium 2A: Vad händer med grönsakerna från åkern till hemmet?
I Skåne odlas mycket grönsaker som sedan sprids över hela Sverige för att slutligen landa i ditt kök. Mycket av grönsakerna försvinner längs vägen, men var försvinner de och varför? I detta seminarium följer vi lök och sallat genom livsmedelskedjan. Du får värdefulla insikter om var och varför svinnet uppstår och hur de olika delarna i livsmedelskedjan hänger ihop. Vilken roll spelar till exempel planering, lagring och kvalitetskrav för ett minskat svinn?

Marie Olsson, professor, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp
Per Johansson, ägare Åhus-Grönt, grönsaksproducent
Daniel Månsson, affärsområdeschef Frukt & Grönt, Axfood
Michal Wielock, ICA-handlare, ICA
Supermarket, Lund
Moderator: Ulrika Franke, projektledare Jordbruksverket
Seminarievärd: Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket
Sal: Öresundssalen 1

Seminarium 2B: Mervärden i svensk köttproduktion – både heta och hållbara!
Svenskt kött produceras mer hållbart än i många andra länder och andelen kött från svenska gårdar i vår konsumtion ökar. Samtidigt borde tunga samhällstrender få oss att äta mindre kött, men statistiken visar en motsatt utveckling – är detta ett klassiskt exempel på ”mycket snack och lite verkstad”?
Här ger experter från Jordbruksverket en tillbakablick i svenskarnas köttkonsumtion och ett resonemang kring varför vi konsumerade rekordmycket kött förra året. Seminariet gör även en djupdykning i vårt kanske starkaste mervärde i animalieproduktionen – den låga antibiotikaanvändningen. Och vad säger ett av våra svenska handelsföretag om köttets ställning i varukorgen?

Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare, Jordbruksverket
Elisabet Lindal, samordnare antibiotikafrågor, Jordbruksverket
Louise König, hållbarhetschef, Coop
Moderator: Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

Seminarievärd: Jordbruksverket
Sal: Öresundssalen 2-3

Seminarium 2C: Kraftsamling för en mer hälsosam konsumtion
Idag är mer än hälften av befolkningen i Sverige överviktiga eller feta och utvecklingen går i fel riktning. Här belyses vilka hälsokonsekvenser dagens livsmedelskonsumtion ger, vad en önskvärd utveckling är och vilka insatser som olika aktörer i samhället kan göra. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket presenterar sina nya förslag till åtgärder för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Här diskuteras också hur livsmedelsstrategin och strategin för hållbar konsumtion kan bidra till en positiv hälsoutveckling.

Anna-Karin Quetel, nutritionist, Livsmedelsverket
Pia Lindeskog, expert, Folkhälsomyndigheten
Seminarievärd: Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket
Sal: Helsingborg


14.40-15.10 Kafferast


15.10-15.50 Parallella seminarier omgång 3
Som besökare väljer du ett av följande tre seminarier.

Seminarium 3A: Får Sveriges befolkning mat vid en kris?
Ett seminarium om hur vi får mat om det uppstår en kris eller störningar i livsmedelsförsörjningen. Smitta, extrema natur- och väderhändelser och störningar i dricksvattenförsörjningen är några exempel på vad som skulle kunna utvecklas till kriser och störningar. En kris kan också uppstå avsiktligt, till exempel vid medveten spridning av farliga ämnen. Vad händer till exempel om handeln med andra länder stängs av? Vad kan vi producera själva och hjälper det att öka den svenska produktionen när vi ändå är beroende av externa insatsvaror såsom handelsgödsel, drivmedel och visst foder? Här beskrivs hur olika aktörer ser på sin förmåga, vilka utmaningarna är och hur vi kan jobba framöver. Du får såväl det nationella som lokala perspektivet.

Harald Svensson, stabschef, Jordbruksverket
Gunilla Meurling, Miljöhandläggare, Uppsala Kommun
Lars Wiklund, kommunstrateg, Eskilstuna kommun
Moderator: Anna-Karin Johansson, Livsmedelsverket
Seminarievärd: Livsmedelsverket och Jordbruksverket
Sal: Öresundssalen 1

Seminarium 3B. Framtidens styrmedel: Morötter, skatter eller knuffar?
Ett seminarium som belyser olika typer av styrmedel för ändrad livsmedelskonsumtion och hur dessa kan tänkas utformas. Smakprov på pågående forskning kring olika sätt att stimulera hållbar konsumtion som exempelvis klimatskatt och nudging.

Elin Röös, forskare, SLU
Fredrik Carlsson, professor, Göteborgs universitet
Moderator: Anna-Karin Quetel, nutritionist, Livsmedelsverket
Seminarievärd: Naturvårdsverket och Livsmedelsverket
Sal: Öresundssalen 2-3

Seminarium 3C: Hur förändras spelplanen för livsmedelsföretagen?
Mot bakgrund av trender som nya konsumentkrav på hållbarhet och hälsa, och en trolig snabb ökning av stadsodling, lyfter vi i detta pass frågan hur spelplanen för företag i livsmedelskedjan kommer att utvecklas. Vi spanar också kring vilken typ av nya företag vi kan tänkas se framöver.
Talare: Niklas Wennberg, Refarm2030, Lotta Törner, vd, Livsmedelsakademien, Anna Richert, WWF.
Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Sal: Helsingborg


15.50-16.00 Lokalbyte. Samling i plenum.


FRAMTIDEN
16.00 Konsten att sälja hållbar mat
En visionär spaning om hur marknaden för hållbara och hälsosamma livsmedel och måltider sannolikt kommer att utvecklas.

Talare: Sofia Ulvér, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

16.20 Så produceras och smakar framtidens måltider
Panel kommenterar och analyserar framtidens råvaror samt de vinnande bidragen i tävlingen Matverk Skåne som presenteras under detta inslag.

Tareq Taylor, kock
Annica Sohlström, generaldirektör, Livsmedelsverkets
Sofia Ulvér, docent, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet
Anna Lind Lewin, tävlingsledare, Matverk Skåne
Finalister i tävlingen Matverk Skåne


NÄTVERKANDE
Ca 17.00-18.00 Mingel
Konferensen avslutas med ett mingel där det bjuds på förfriskningar.


FRUKOSTSEMINARIUM

08.15 – 09.00
Innan konferensen startar kan du lyssna på något av följande frukostseminarium. Anmälan sker separat direkt till respektive arrangör.


Dåtidens frukost och framtidens mat
Arrangör: SLU Future Food

SLU:s nya forskningsplattform Future Food hälsar dig välkommen till ett frukostseminarium. Låt måltidsforskaren Richard Tellström och SLU-forskarna Elin Röös och Per Sandin guida dig på en tidsresa genom frukostlandskapet. Vad åt man förr? Hur har våra vanor ändrats genom historien? Vad kommer vi att äta i framtiden? Vad styr våra matval? Vilken roll spelar etik och teknik? Hur påverkar vår matkultur livsmedelsproduktionen och klimatet? Talarna kommer att belysa dessa frågor och fler därtill. Välkommen!
Richard Tellström, etnolog och måltidsforskare, känd från TV-programmet Historieätarna
Elin Röös, biträdande universitetslektor och forskare i matens miljöpåverkan, SLU
Per Sandin, universitetslektor och forskare i bioetik och miljöetik, SLU
ANMÄL DIG HÄR

Klimatdialogen om upphandling och livsmedel
Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
Välkommen till ett frukostseminarium och diskussionsforum med Upphandlingsmyndigheten. Lyssna på inspirationstalare och delta i dialog med målgrupper med kompetens inom livsmedelsupphandling. Vi lyfter goda exempel och diskuterar möjligheter och utmaningar för livsmedelsupphandling att bidra till att nå klimatmål och sunda offentliga affärer för en hållbar framtid!
Britta Florén, RISE Jordbruk och Livsmedel
Gunilla Andersson, Malmö stad
Eva Edin, Upphandlingsmyndigheten
Monica Sihlén, Upphandlingsmyndigheten
Helena Robling, Upphandlingsmyndigheten
ANMÄL DIG HÄR

Ursprung, hälsa, svekologisk, etik och klimat – trenderna som förändrar branschen
Arrangör: LRF
LRF:s omvärldsanalys har identifierat vilka mervärden dagens och morgondagens konsumenter efterfrågar – vilket ger en tydlig bild av hur de gröna näringarna kan behöva utvecklas och anpassas. På detta frukostseminarium presenterar företagsutvecklaren Pirjo Gustavsson dessa insikter och och belyser hur svenska mervärden i livsmedelsproduktion kan kopplas till de fyra starka konsumenttrenderna.
ANMÄL DIG HÄR

PLATS

Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö

Hitta hit
Quality Hotel View ligger endast ett par meter från tågstationen i Hyllie.

Tåg: Reser du med SJ-tåg stiger du av på Malmö Central och byter till Pågatåg eller Öresundståg, avstigning station Hyllie.
Flyg: Smidigast är att flyga till Kastrup och därifrån ta Öresundståget i riktning Malmö. En resa på 11 minuter och du är framme på Hyllie station. Tågbiljetten köper du i Skånetrafikens automater som finns på Kastrup precis innan nedfarten till tågen. Väljer du att flyga till Sturup kan du därifrån ta taxi till Hyllie, alternativt flygbuss till Triangeln där du byter till tåg, en hållplats därifrån går du av på Hyllie station.

Bli partner – ta hand om kunder och övriga intressenter på plats!

Genom att bli partner till Livsmedelsforum får din organisation en unik möjlighet att ta hand om era kunder, leverantörer och övriga intressenter på plats. Ni når politiker, beslutsfattare, experter och strateger från aktörer i hela livsmedelskedjan från produktion till konsumtion, liksom personer som arbetar strategiskt med och/eller äger ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågorna samt livsmedelsinköp i sina organisationer såväl inom privat som offentlig sektor. Ta chansen att träffa alla deltagare under Livsmedelsforum.

För rådgivning och bokning kontakta:

Karoline Wikström Nilsson:
0735-58 75 65
karoline.wikstrom@aktuellhallbarhet.se

 

 

Talare

Information

Plats: Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö
Datum: 19 oktober 2017
Tid: Kl. 09.15-16.50, därefter mingel till kl. 18.00. Registreringen öppnar kl.08.00.
Partnerfrukostar mellan kl. 08.15–09.00. Mer information under programfliken.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet tillsammans med Naturvårdsverket, Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och RISE

Pris:
3 900 kr exkl. moms

Anmäl dig här

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Susanna Ullman
konferens@aktuellhallbarhet.se

Sponsorskap och utställning:
Karoline Wikström Nilsson
Tel: 0735-58 75 65
e-post: karoline.wikstrom@aktuellhallbarhet.se