KTH: Vägverket hyser övertro på miljöförbättringar

Vägverket gör alltför optimistiska miljöprognoser när de planerar för vägbyggen, visar en studie av KTH-forskarna Göran Finnveden och Jonas Åkerman.

Forskarna har undersökt effekterna av den nationella infrastrukturplanen för 2010-2021 och planeringen av det stora motorvägsprojektet Förbifart Stockholm. Slutsatsen är att planerna leder till ökad miljöpåverkan.

Vägverket har i båda fallen
underskattat utsläppen av växthusgaser genom att inte ta med utsläpp från själva byggprocessen på ett korrekt sätt. Det gör att jämförelsen mellan alternativen kan snedvridas, menar forskarna.

– Man gör optimistiska antaganden om användningen av förnybara bränslen och elfordon, och bortser från utsläpp från produktionen av bränslen, säger Jonas Åkerman, forskningsledare på avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH.

Studien visar också att de långsiktiga klimat- och miljömålen inte har en tydlig plats i processerna. Det gör att man i praktiken planerar för ett samhälle som inte når målen. Forskarna efterlyser därför en större öppenhet och att Trafikverket verkligen tar fram alternativ om miljömålen inte nås.