Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla miljöjobb

Biträdande lektor i miljövetenskap

Södertörns högskola, Huddinge

Ansök nu

Biträdande lektor i miljövetenskap med inriktning mot klimat- och /eller miljöförändringar i Östersjö- och/eller Östeuropaområdet

Huddinge
Ref AP-2022/55

Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik har ca 100 anställda bestående av lärare/forskare, doktorander och administrativ personal. Såväl inom utbildning som forskning prioriteras gränsöverskridande verksamheter, där forskare och studenter med olika ämnesbakgrund arbetar tillsammans och aktivt bidrar till att det mångvetenskapliga klimatet förstärks. Miljövetenskap är ett brett, mångvetenskapligt område inriktat mot en ökad förståelse av naturens grundläggande processer, samhällens funktion, hållbar utveckling och hur miljö- och utvecklingsfrågor praktiskt hanteras. Forskning i miljövetenskap vid Södertörns högskola fokuserar på två integrerade teman: (1) Environment och (2) Sustainability challenges and pathways. Dessa teman och forskningen inom miljövetenskap vid Södertörns högskola beskrivs mer detaljerat här

Nu söker vi en biträdande lektor i miljövetenskap med inriktning mot klimat- och/eller miljöförändringar i Östersjö- och/eller Östeuropaområdet.

Arbetsuppgifter
En biträdande lektor ska erbjudas goda förutsättningar att meritera sig vetenskapligt och pedagogiskt för befordran till lektor. I anställningen ingår forskning om 70 %, samt undervisning och administration till 30 %. I syfte att stödja och följa upp meriteringsprocessen genomförs halvtidsutvärdering. En biträdande lektor ska genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng inom ramen för anställningen, om detta inte tidigare gjorts. Vi söker en person som vill bygga sin framtid som forskare och lärare i miljövetenskap vid Södertörns högskola i samklang med ämnesområdets och samhällets utveckling samt i samarbete med forskare inom forskningstemat Environment. Arbetsuppgifterna inom forskning inbegriper egen forskning, ansökningar om forskningsfinansiering samt aktivt deltagande i forskningsmiljön och i vetenskapssamhället/högskolan. Den som erbjuds anställningen förväntas initiera och utveckla forskning som kan stärka den forskning som idag bedrivs inom temat Environment och ligga i linje med vår mång- och tvärvetenskapliga forskningsinriktning inom Östersjö och/eller Östeuropaområdet, som behandlar bland annat klimatförändringar, biodiversitet, ekosystemfunktioner, landskapsprocesser och antropogen miljöpåverkan. Den föreslagna forskningen måste kunna stödjas av den befintliga infrastrukturen vid avdelningen för miljö, utveckling och hållbarhetsstudier.

Arbetsuppgifter inom utbildning kan exempelvis inbegripa genomförande av utbildning på grund och avancerad nivå, handledning, kursutveckling samt samverkan. Som biträdande lektor i miljövetenskap ingår att undervisa på det tvärvetenskapliga programmet Miljö och utveckling, samt på mastersprogrammet i miljövetenskap. Undervisningen i miljövetenskap kan innehålla moment inom ekologi, biologi och/eller geovetenskaper som behandlar till exempel klimatförändringar, naturresurshushållning, ekosystemtjänster, biologisk mångfald och hållbarhet samt metoder i GIS och statistik. Även administrativa arbetsuppgifter ingår. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. Arbetet förutsätter ett aktivt och kollegialt deltagande i undervisnings- och forskningsmiljön på Södertörns högskola. I anställningen som biträdande lektor kan samverkan inom utbildning och forskning ingå med olika samhällsaktörer.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor i miljövetenskap är den som har avlagt doktorsexamen i miljövetenskap eller motsvarande naturvetenskapligt ämne som t.ex. geovetenskap, ekologi, biologi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppvisar pedagogisk skicklighet inom området miljövetenskap eller har motsvarande pedagogisk kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga, om det finns särskilda skäl, som exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. För denna anställning krävs att den sökande har bedrivit forskning inom Östersjö- och/eller Östeuropaområdet samt att den sökande behärskar undervisning på svenska och/eller engelska . Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, erhållna externa forskningsmedel och bidrag till ämnesområdets utveckling.

Pedagogisk skicklighet visas genom dokumenterad erfarenhet av genomförande av undervisning samt ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en biträdande lektor i miljövetenskap ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig skicklighet viktas högre än pedagogisk skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

 • Forskningsskicklighet inom området klimat- och miljöförändringar.

 • Pedagogisk skicklighet att undervisa inom de områden som listas under arbetsuppgifter.

 • Erfarenhet av undervisning på svenska och engelska.

 • En väl genomarbetad och genomförbar forskningsplan med inriktning mot Östersjö-och/eller Östeuropaområdet. Den sökande ska bifoga en beskrivning av planerad forskning, tänkta forskningssamarbeten, samt eventuellt andra aktiviteter av relevans för anställningen, omfattande max 25 000 tecken inklusive blanksteg.  Planen kommer att bedömas utifrån relevans för anställning.

 • Skicklighet inom ämnesövergripande forskning och utbildning.

 • Skicklighet i samverkan med omgivande samhället.

 • God samarbetsförmåga.

 • Administrativ skicklighet.

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Befordran från biträdande lektor till lektor
 
En person som innehar en anställning som biträdande lektor ska efter ansökan, senast sex månader före anställningens utgång, befordras till lektor om denna är behörig för en sådan anställning samt uppfyller de särskilda bedömningsgrunderna ska tillämpas vid befordran till lektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran:
Särskilda bedömningsgrunder ska rangordnas enligt följande. Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

 • Avsevärd progression vad gäller vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i jämförelse med ansökningstillfället för anställningen som biträdande lektor.

 • Skicklighet i att kunna initiera och självständigt driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom miljövetenskap med inriktning mot klimat- och miljöförändringar i Östersjö- och Östeuropaområdet.

 • Behärska undervisning på svenska och engelska.

 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet genom undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom miljövetenskap eller motsvarande. Den sökande ska uppvisa en utveckling av sin pedagogiska skicklighet, i så väl kvalitet och bredd i jämförelse med ansökan till det biträdande lektoratet. Sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng, samt genom andra undervisningsprov och pedagogisk självreflektion uppvisa ett reflekterande förhållningssätt i förhållande till den egna undervisningspraktiken.

 • Uppvisande av framgångsrikt kollegialt deltagande i undervisnings- och forskningsmiljö på Södertörns högskola och bidrag till ämnesområdets utveckling.

 • Uppvisande av förmåga att söka och erhålla forskningsfinansiering.

 • Uppvisande av framgångsrikt deltagande i forskningssamhället.

 • Skicklighet inom ämnesövergripande forskning och utbildning.

 • Uppvisande av framgångsrik samverkan med det omgivande samhället.

 • God samarbetsförmåga.

 • Administrativ skicklighet.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid med en varaktighet på 6 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-01-31.
Ansökan ska skrivas på engelska då internationella bedömare kan komma att anlitas.

Ytterligare upplysningar
Karin Ebert, avdelningsföreståndare, 08-608 5283, karin.ebert@sh.seMichael Gilek, ämnessamordnare, 08-608 48 62, michael.gilek@sh.seViktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.


Publicerad 2022-11-25

Ansök nu