Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla miljöjobb

Biträdande lektor i social och ekonomisk hållbarhet

Södertörns högskola, Huddinge

Ansök nu

Biträdande lektor i social och ekonomisk hållbarhet

Huddinge
Ref AP-2022/57

Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling. På högskolan finns drygt 13 000 studenter, cirka 70 program och 280 kurser. Utbildning och forskning bedrivs inom humaniora, samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap. Högskolan erbjuder också polisutbildning och lärarutbildning med interkulturell profil. Mycket av forskningen handlar om frågor som rör Östersjö- och Östeuropaområdet. På Södertörns högskola blandas ämnen, perspektiv, människor och erfarenheter. Här finns de nyfikna och de ifrågasättande, de som söker oväntade kombinationer, utveckling och utmaningar.

Institutionen för samhällsvetenskaper omfattar nio huvudområden, ett antal mångvetenskapliga utbildningsprogram samt flera centrumbildningar. Vid institutionen finns även forskarskolan Politik, Ekonomi och Samhällets Organisering (PESO). Företagsekonomi, journalistik, sociologi, socialt arbete och statsvetenskap har examensrättigheter på forskarutbildningsnivå.

Vi utlyser nu ett biträdande lektorat i social och ekonomisk hållbarhet med inriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet.

Anställningen är placerad på sociologiämnet som har funnits vid Södertörns högskola i mer än 20 år. Ämnet utmärks av sin starka och livaktiga forskningsmiljö. Centrala forskningsområden är bland annat frågor om arbetsliv, civilsamhälle, politisk organisering, social hållbarhet, sociala rörelser, socialt kapital, tillit, urbanitet samt hälsa och välfärd. Vi välkomnar sökande som vill bidra till denna dynamiska forskningsmiljö!

Arbetsuppgifter
Som biträdande lektor erbjuds du goda förutsättningar att meritera dig vetenskapligt och pedagogiskt för befordran till lektor. I anställningen som biträdande lektor ingår sociologisk forskning med inriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet om 70 % samt undervisning och andra arbetsuppgifter om 30 %. I syfte att stödja och följa upp meriteringsprocessen genomförs en halvtidsutvärdering. En biträdande lektor ska genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng inom ramen för anställningen, om detta inte tidigare gjorts.

Arbetsuppgifter inom forskning inbegriper egen forskning, ansökningar om forskningsfinansiering samt aktivt deltagande i vetenskapssamhället. Arbetsuppgifter inom utbildning kan inbegripa genomförande av undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå, handledning eller kursutveckling, samt medverkan i pedagogiskt utvecklingsarbete. Därutöver ingår administrativa arbetsuppgifter såsom samordning av undervisning och forskning förekomma, liksom inslag av samverkan med olika samhällssektorer. Arbetet förutsätter ett aktivt och kollegialt deltagande i den sociologiska undervisnings- och forskningsmiljön på Södertörns högskola. Undervisning i sociologi bedrivs på svenska och engelska. En biträdande lektor som inte behärskar att undervisa på svenska ska under anställningen skaffa sig sådan kunskap.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor i social och ekonomisk hållbarhet är den som har avlagt doktorsexamen inom forskningsområdet sociologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppvisar pedagogisk skicklighet inom området sociologi eller har motsvarande pedagogisk kompetens. För denna anställning krävs att den sökande har bedrivit forskning inom Östersjö- och/eller Östeuropaområdet. För denna anställning krävs att den sökande behärskar undervisning på svenska och/eller engelska. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskapliga kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga, om det finns särskilda skäl, som exempelvis ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Den sökande ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att kunna företräda högskolan så att det gagnar verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet visas genom vetenskapliga publikationer inom det aktuella ämnesområdet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, och bidrag till ämnesområdets utveckling.

Pedagogisk skicklighet visas genom dokumenterad erfarenhet av genomförande av undervisning samt ett självreflekterande förhållningssätt till studenters lärande och erfarenheter samt den egna lärarrollen.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en biträdande lektor i social och ekonomisk hållbarhet ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. För denna anställning ska vetenskaplig skicklighet viktas högre än pedagogisk skicklighet. För denna anställning har dessutom nedanstående bedömningsgrunder fastställts (i rangordning). Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

 • Den planerade forskningens genomförbarhet, originalitet och bidrag till sociologisk forskning med inriktning mot Östersjöregionen och Östeuropa (Den sökande ska bifoga en beskrivning av planerad forskning, tänkta forskningssamarbeten, samt eventuellt andra aktiviteter av relevans för anställningen, omfattande max 25,000 tecken, inklusive blanksteg).

 • God förmåga att samarbeta såväl kollegialt i den egna ämnesmiljön som i andra forsknings- och undervisningssammanhang.

 • Undervisningsskicklighet i sociologi.

 • Erfarenhet av mångvetenskapligt arbete.

 • Administrativ skicklighet.

För fullständig information om behörighet samt kriterier för bedömning av behörighet och bedömningsgrunder se Södertörns högskolas anställningsordning.

Befordran från biträdande lektor till lektor
 
En person som innehar en anställning som biträdande lektor ska efter ansökan, senast sex månader före anställningens utgång, befordras till lektor om denna är behörig för en sådan anställning samt uppfyller de särskilda bedömningsgrunderna ska tillämpas vid befordran till lektor. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som lektor.

Särskilda bedömningsgrunder för befordran
Särskilda bedömningsgrunder ska rangordnas enligt följande. Nedanstående punkter ska vara dokumenterade.

 • En avsevärd progression vad gäller vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i jämförelse med ansökningstillfället för tjänsten som biträdande lektor

 • Mycket god vetenskaplig skicklighet inom sociologi och området social och ekonomisk hållbarhet med inriktning mot Östersjö- och Östeuropaområdet. Under anställningen som biträdande lektor ska den sökande ha fördjupat och/eller breddat sitt vetenskapliga register. Särskild vikt läggs vid vetenskapliga publikationer av hög kvalitet, deltagande i forskningsprojekt, forskningssamarbeten, samt bidrag till ämnesområdets utveckling. Det är angeläget att den sökande uppvisat en över tid ökande självständighet i sina vetenskapliga arbeten.

 • Väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Den sökande ska uppvisa en utveckling av sin pedagogiska skicklighet, i så väl kvalitet och bredd i jämförelse med ansökan till det biträdande lektoratet. Sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng, samt genom undervisningsprov och pedagogisk självreflektion uppvisa ett reflekterande förhållningssätt i förhållande till den egna undervisningspraktiken.

 • Förmåga att genomföra undervisning på svenska och engelska.

 • Den sökande ska även uppvisa ett aktivt och kollegialt deltagande i undervisnings- och forskningsmiljön på Södertörns högskola, samt ett aktivt deltagande i vetenskapssamhället.

 • God samarbetsförmåga.

 • Administrativ skicklighet.

Anställningen
Anställningen är tidsbegränsad på heltid och med en varaktighet på 6 år. Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2023-01-31.
Ansökan ska skrivas på engelska då internationella bedömare kan komma att anlitas.

Ytterligare upplysningar
Paul Fuehrer, avdelningsföreståndare, 070-555 12 47, paul.fuehrer@sh.se 
Viktor Hasselgren, HR-specialist, 073-714 12 96, rekrytering@sh.se

Välkommen med din ansökan!

På vår hemsida sh.se/ledigajobb finns en mall för ansökan som den sökande behöver följa. Publikationer som åberopas ska bifogas i ansökan.

En ansökan som inte är komplett eller inkommer till Södertörns högskola efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Den aktuella anställningen gäller under förutsättning att anställningsbeslutet vinner laga kraft.

Södertörns högskola kan komma att tillämpa CV-revision

Fackliga kontaktpersoner:
SACO: info.saco@sh.se
ST: st@sh.se
SEKO: Henry Wölling tel: 08 -524 840 80, henry.wolling@ki.se

Södertörns högskola har gjort ett medvetet medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Publicerad 2022-11-25

Ansök nu