onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Hållbar stad

Höga bullernivåer i Stockholm ger inte lägre livskvalitet

Publicerad: 22 september 2020, 09:30

Trots höga nivåer av buller i Stockholm upplever få att det ger en lägre livskvalitet. Foto:  Gunnar Lundmark, Fredrik Sandberg och Anders Wiklund TT

En första större undersökning av buller i Stockholms län visar att över 40 procent utsätts för störande buller enligt WHO:s definition. Men få upplever att buller ger en lägre livskvalitet.


BA


En ny rapport från Naturvårdsverket visar att sammanlagt 395 056 personer, motsvarande 17,6 procent av Stockholms läns befolkning, utsätts för någon form av trafikbuller som överstiger 55 decibel dygnsekvivalent ljudnivå. 

Flest personer exponeras för buller från vägtrafik, motsvarande 15,0 procent av befolkningen, följt av spårtrafik 3 procent och flygtrafik 0,5 procent. 

Utifrån WHO:s riktvärden för att definiera den exponerade gruppen beräknas att 42 procent av länets befolkning utsätts för någon form av trafikbuller, väg-, spår eller flygtrafik, som överstiger den rekommenderade nivån.

Sammanfattningsvis visar rapporten att en stor andel av befolkningen i Stockholms län utsätts för trafikbuller som kan vara potentiellt skadligt för välbefinnande och hälsa. 

Antalet som exponeras för trafikbuller har ökat kraftigt för samtliga trafikslag från 1990-talet fram till i dag. Ökningarna kan till största delen knytas till den ökning av totalbefolkningen som skett under motsvarande tidsperiod. Sett till andelen i befolkningen som exponeras för trafikbuller ses en ökning för vägtrafik och i viss mån flygtrafik. För spårtrafik ses dock snarare en tendens till minskning. 

Särskilt utsatta grupper i länet är personer som bor i flerfamiljshus, yngre, ogifta eller skilda personer och de med låg inkomst. Trafikbuller var i denna undersökning inte associerat med en lägre livskvalitet. Däremot sågs samband mellan bullernivå vid bostaden och försämrad talförståelse och kommunikation, allmän bullerstörning och sömnstörning.

Läs Naturvårdsverket rapport  

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev