Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Centerpartiet: Klimatsäkrat pensionskapital, utökad konsumenträtt och en ökad grön bilbonus

Publicerad: 4 juli 2018, 03:51

Foto: Centerpartiet

Centerpartiets hållbarhetsåtgärder får höga betyg av Aktuell Hållbarhets expertpanel. Klimatsäkrat pensionskapital, utökad konsumenträtt och en grön bilbonus på 100 000 kronor är några av partiets vallöften.


I Aktuell Hållbarhets partigranskning har de åtta riksdagspartierna fått berätta hur de vill lösa ett antal olika hållbarhetsutmaningar. Därefter har en grupp experter granskat partiernas föreslagna åtgärder- och satt betyg på dem. Här är Centerpartiets svar och betyg:

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

- Klimatsäkra pensionskapitalet.Det svenska pensionskapitalet ska klimatsäkras genom en långsiktigt hållbar förvaltning.”
- Gröna obligationer.För att finanssektorn framgångsrikt ska kunna delta i den gröna omställningen krävs fungerande standarder och kunskap på området. Att arbeta med gröna obligationer är ett exempel på det.”
- Tydliga certifieringar och märkningar.Certifieringar och hållbarhetsmärkningar behöver vara tydliga och korrekta så att man som enskild kan fatta hållbara beslut om till exempel sin pension eller sparande.”

Experternas betyg: 4+3=7
Expertkommentaren:
Riktigt bra föreslagna åtgärder. Varför inte hållbarhetssäkra pensionskapitalet istället för att begränsa sig till att klimatsäkra det? Gillar förslaget med tydliga hållbarhetscertifieringar av olika former av sparande. I likhet med många av övriga partiers åtgärder så behöver även dessa konkretiseras och relateras till genomförandet.
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att driva på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

- Regler och skatter som gynnar hållbarhet.Regler och skatter ska utformas så att det är lönsamt att vara miljö- och klimatsmart, och lönsamt att utveckla varor och tjänster som minskar miljöpåverkan och resursförbrukning.”
- Grön skatteväxling. FörCenterpartiet är grön skatteväxling en central del av både miljöpolitiken och den ekonomiska politiken. Högre skatter på miljöpåverkan ska matchas med skattesänkningar på jobb, anställningar och investeringar.”
- Prissätt utsläppen och gynna det förnybara.Det är centralt att utsläpp av klimatgaser prissätts effektivt. De positiva erfarenheterna från koldioxidskatter, utsläppshandel och minskade fossilsubventioner behöver spridas och utvecklas internationellt.”

Experternas betyg: 2+3=5
Expertkommentaren:
”Regler och skatter som gynnar hållbarhet kan vara relevant men åtgärden ovan ger ingen vägledning kring hur dessa skulle utformas.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att driva på konsumenter att agera hållbart

- Utöka konsumenträtten.Vi vill utöka den lagstadgade konsumenträtten för produkter så att företag ska bevisa ursprungliga fel i upp till ett år, istället för dagens sex månader.”
- Ursprungsmärkning.Ursprungsmärkning är en viktig faktor i valet av mat. Ursprungsmärkning är därför ett sätt att ge fler möjlighet att göra aktiva val. Det finns i dag många frivilliga branschgemensamma märkningar som är effektiva och utöver de märknings- och kvalitetskrav som redan finns bör principen på nationell nivå vara frivilliga märkningar. I det offentliga köket och på restauranger behöver dock köttets ursprung synliggöras bättre.”
- Ekodesignkrav.Vi vill ställa krav på produkters livslängd, energianvändning och återvinningsbarhet, så kallade ekodesignkrav, som innebär att producenten ska ta hänsyn till produktens totala miljöpåverkan redan i designstadiet. På så sätt kan hållbar konsumtion göras lättare, ge förbättrat resursutnyttjande och en minskad användning av skadliga kemikalier till exempel genom att en produkt enkelt kan lagas och inte behöver slängas bara för att en komponent går sönder.”

Experternas betyg: 3+4=7
Expertkommentaren:
”Ovanstående åtgärder är helt fokuserade på olika miljöaspekter. Dessa är dock intressanta men behöver konkretiseras och kopplas till genomförande.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

- Grön bilbonus.Vi vill införa en grön bilbonus som ger upp till 100 000 kronor i bonus till de bilar som är bäst i klimathänseende.”
- Krav på inblandning av biodrivmedel.Den som säljer drivmedel ska årligen minska utsläppen med en viss procentsats genom inblandning av biodrivmedel. En sådan reduktionsplikt införs nu, men det är viktigt att den är tillräckligt ambitiös, och att kvoterna sätts så de ligger i linje med målet om en fossiloberoende fordonsflotta.”
- Energideklaration på bilar.Vi vill införa energideklaration på personbilar vid nybilsförsäljning.”

Experternas betyg: 3+2=5
Expertkommentaren:

Reduktionsplikt är ett bra förslag, men övriga förslag är varken effektiva eller har stor potential. Inga förslag är i enlighet med principen förorenaren betalar.
– Anders Roth, mobilitetsexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

- Krav för mer energieffektiva bostäder.Vi vill se hårdare krav för mer energieffektiva bostäder. Dessa krav bör utformas så att bostädernas klimatpåverkan successivt minskar.”
- Planera både bostäder och kollektivtrafik.Planerade nya bostadsområden behöver förses med fullgoda kollektivtrafiklösningar. Centerpartiet ser ett fungerande samspel mellan infrastruktur och bostadsbyggande som en självklar del av modern och resurseffektiv samhällsbyggnad.”
- Hållbara material.Användandet av trä i byggmaterial och konstruktioner har potential att utvecklas och cementindustrin behöver minska sin klimatpåverkan radikalt.”

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren:
”Två bra förslag och ett som handlar om transporternas miljöpåverkan. Men ingenting om befintliga byggnader.”
Anna Kramers, informations- och kommunikatinosforskare vid KTH.

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

- Kemikalieskatt.Vi vill införa en skatt på farliga kemikalier.”
- Internationellt kemikaliearbete. ”För att skydda konsumenter bör ett skärpt internationellt kemikaliearbete prioriteras. Det behöver också kompletteras av ett stärkt arbete med tillsyn särskilt när det gäller produkter i vår vardag så att varor som innehåller farliga ämnen hittas och stoppas.”
- Innehållsförteckning för textilier.Kläder, skor och textilier finns i vår närhet alla dygnets timmar och ämnen i dessa varor kan ha stor påverkan på både miljö och människa. Centerpartiet vill införa innehållsförteckning för textiler för att skapa transparens, stärka konsumentskyddet och medvetandegöra ett plaggs innehåll.”

Experternas betyg: 4+3=7
Expertkommentaren:
”Kemikalieskatt är rätt princip, men förslaget säger inget konkret om vad och som föreslås eller hur. Det finns redan en skatt. Innehållsförteckning för textilier är ett bra förslag.”
Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

- Hållbara handelsavtal.EU:s handel kan tydligare användas som verktyg för att bidra till ökat välstånd och utveckling. Mänskliga rättigheter och demokratiska principer bör föras in när handelsavtal diskuteras.”
- Värdegrund och gröna fonden.Svenskt utvecklingssamarbete ska främja mänskliga rättigheter och demokrati, därför är det också viktigt att de företag som medverkar i utvecklingssamarbetet delar denna värdegrund. Gröna fonden spelar en viktig roll för både anpassning och åtgärder i syfte att hävda Parisavtalet.”
- Del av handelspolitiken.Att främja mänskliga rättigheter ska också vara en integrerad och viktig del av svensk handelspolitik.”

Experternas betyg: 2+4=6
Expertkommentaren:

”Det är bra att se själva handelspolitiken som fokus för insatser snarare än det mycket snävare biståndsområdet. Samtidigt är det förstås svårt att veta på vilket sätt främjandet av mänskliga rättigheter i handelspolitiken ska se ut i praktiken. Detsamma gäller införandet av mänskliga rättigheter i diskussioner om olika handelsavtal. Att bara nämna vikten av mänskliga rättigheter kommer inte att spela någon större roll.”
– Elisabeth Abiri, senior advisor på Emerga.

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

- Fasa ut engångsartiklar i plast.Vi vill fasa ut engångsartiklar i plast till år 2020.”
- Fasa ut mikroplaster.Vi vill att krav ställs så att alla företag inom EU fasar ut mikroplaster i hygienartiklar till år 2020.”
- Skatt på plastkassar.Vi vill införa en skatt på plastbärkassar.”

Experternas betyg: 3+4=7
Expertkommentaren:

”Att fasa ut engångsartiklar som ej kan återanvändas eller återvinnas kan vara bra. Men det skulle vara mer effektivt att titta på lösningar för hur engångsartiklar kan återvinnas eller återbrukas, istället för att förbjuda dem.”
– Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Centerpartiets tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

- Dubbla Lova-bidraget. ”Vi föreslår en dubblering av bidraget till lokala vattenvårdsprojekt, Lova.”
- Gemensam förvaltning av Östersjön.Det är nödvändigt att skapa någon form av gemensam förvaltning av Östersjön, och en mekanism som belönar uppnådda resultat i att minska näringsläckage och övergödning.”
- Gemensam standard för fisket.Ett hållbart fiske är viktigt. Sverige måste arbeta för att kontroller och övervakningsåtgärder inom EU följer en gemensam standard.”

Experternas betyg: 4+3=7
Expertkommentaren:
”Lova-bidragen är intressanta, eftersom de rör konkreta, lokala projekt, inte minst med koppling till åtgärder mot övergödning. Högre Lova-bidrag skulle därför kunna vara intressant. Men det lokala perspektivet gör också att effekten ofta blir lokal.”
– Björn Hassler, professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Centerpartiets totalpoäng: 59 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev