lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Debatt: Regeringen bryter mot EU-direktiv på drivmedelsområdet

Publicerad: 11 april 2011, 08:33

Sverige är ett av de ledande länderna på GTL, men det existerar problem som står i vägen för utveckling. Ett av dem är energilagstiftningen, skriver riksdagsledamöterna Helena Leander (MP) och Christina Karlsson (S) i ett debattinlägg.


Att vi går mot en global råoljebrist, med åtföljande prishöjningar på råolja är nog de flesta medvetna om. Det är även fastlagt i EU-direktiv (2003/30/EC) att EU-länderna ska minska råoljeberoendet i transportsektorn. Ett alternativt drivmedel är syntetiska drivmedel, även kallat Gas to liquid (GTL). GTL är som namnet antyder baserat på gas, vilken omvandlats till flytande form.

Process: När råolja pumpas upp ur marken, kommer det ofta upp gas samtidigt. En stor del av den gasen facklas idag bort till ingen nytta. Det rör sig, enligt Världsbanken, om ca 150 miljarder kubikmeter gas per år globalt. I energi motsvarar det ca 25 gånger Sveriges bensinförbrukning. Om gaserna istället ”förtätas” (förpackas om) till flytande GTL – drivmedel, skulle detta leda till att världens utvinning av råolja kunde minska. Både gas, som idag facklas bort, och råolja skulle således bli till flytande drivmedel. Att ta vara på alla världens fackelgaser skulle innebära en minskning av utsläppen av fossil CO2 med mellan 250 till 400 miljoner ton per år.

GTL – drivmedel är speciellt lämpade för omgivningar där vistelse i avgaser inte kan undvikas, t.ex. i dieseldrivna arbetsmaskiner. Användare som tidigare fått hälsobesvär av dieselavgaser upplever att dessa besvär minskar kraftigt eller försvinner helt vid en övergång från dieselolja till GTL. Vanliga hälsobesvär från dieselavgaser är huvudvärk, illamående och irritation av ögon, näsa, hals och hud. Att GTL ger betydligt lägre utsläpp av partiklar, oreglerade emissioner och kväveoxid än MK1 dieselolja bekräftas av ledande svensk forskning, däribland Chalmers, Svensk Maskinprovning, SLU och Sveaskog.

GTL-drivmedel fungerar i vilken dieselmotor som helst, och kan även blandas med dieselolja i vilka proportioner som helst. En ombyggnation av fordonsparken behöver alltså inte ske. Alla befintliga system för lagring och transport av dieseldrivmedel kan även användas för GTL-drivmedel. Potentialen i GTL visar sig inte minst den satsning som pågår runt om i världen, med engagemang från såväl ledande oljebolag som fordonsindustri och mindre entreprenörer.

Föråldrad lagstiftning
Sverige är ett av de ledande länderna på GTL, men det existerar problem som står i vägen för utveckling. Ett av dem är energilagstiftningen.

GTL beskattas idag som vanlig MK1 dieselolja, trots att råvaran är naturgas/fackelgas. Regeringens förklaring är att GTL- drivmedel fungerar i vanliga dieselmotorer. Principen är att ”allt som stoppas i en dieselmotor ska beskattas som dieselolja”. Följaktligen beläggs flytande (naturgas) GTL – drivmedel med dieseloljeskatt, vilket bidrar till en 300 % ökning av skattesatsen, jämfört med samma energimängd naturgas i gasform, som används för drift av motorer.

GTL-drivmedel som framställs ur fackelgaser/gasfomigt avfall är att föredra som alternativ till att fackla bort gaserna. Det är fastlagt i EU:s avfallsdirektiv att materialåtervinning har prioritet, och att förbränning ska göras i 2:a hand. Sveriges skatter på drivmedel och avfall gynnar i dagsläget förbränning. Sverige bör följa EU-direktiven. Vår förhoppning är att regeringen med finansministern i spetsen ser problemet och snarast ser över beskattningen av GTL, även kallat naturgasbaserade syntetiska drivmedel.

Helena Leander, riksdagsledamot (MP) och Christina Karlsson, riksdagsledamot (S)

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev