Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Finansanalytiker kräver bättre information om miljöskulder

Publicerad: 10 januari 2006, 11:28

Sveriges Finansanalytikers Förening vill veta hur företagen hanterar skärpta miljökrav, klimatfrågor, kemikalier, producentansvar och gamla miljöskulder. ”Hållbarhetsinformationen behövs för att bedöma värdet av företags aktier eller kreditvärdighet”, skriver Birgit Flening, auktoriserad revisor, i denna artikel för Dagens Miljö.


Aktievärdering påverkas av företagens ansvar för hållbarhet, till exempel skärpta miljökrav, energi- och klimatfrågor, kemikaliefrågor, producentansvar, äldre miljöskulder och utlokalisering av egen produktion i världen eller till underleverantörer.

Finansanalytiker vill veta hur företag hanterar dessa risker. Därför har Sveriges Finansanalytikers Förening nu publicerat sin SFF:s rekommendation om företagens hållbarhetsinformation; miljöfaktorer, socialt ansvar och mänskliga rättigheter, som skrivits av undertecknad och Anna Nilsson, Robur.

Den preciserar den hållbarhetsinformation som finansanalytiker behöver få i årsredovisning för att bedöma värdet av företagets aktier eller kreditvärdighet.

Rekommendationen utgår från de upplysningskrav som finns i årsredovisningslagen för de hållbarhetsfrågor som ska redovisas i förvaltningsberättelsen och som omfattas reglerna i bolagsstyrningskoden. Vi auktoriserade revisorer ska granska informationen som omfattas av vår revisionsberättelse.

Årsredovisningslagens informationskrav har utökats i år och har ett allmänt fokus, ett miljöfokus samt ett fokus på icke-finansiella förhållanden. Syftet är att synliggöra sociala och miljörelaterade aspekter av företagens verksamhet genom en redovisning av det som är av betydelse för årsredovisningens olika intressenter. Upplysningar ska lämnas om hur olika förhållanden påverkar företaget, beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer och andra icke-finansiella upplysningar som behövs för läsarens förståelse av företagets framtida utveckling, ställning och resultat.

Upplysningskraven innefattar väsentliga hållbarhetsfrågor och även miljö- och personalförhållanden i dotterbolag. Lagstiftaren vill att koncernredovisning redovisar åtgärder som vidtagits för att säkerställa rättvisa och rimliga anställningsvillkor i utländska dotterbolag och företagets policy i sådana frågor. Miljöfarlig verksamhet ska även specifikt ange hur miljön påverkas.
En frivillig redovisning på annat sätt, till exempel i en miljöredovisning eller på hemsidan, påverkar inte kravet att informationen ska finnas i årsredovisningen.

Rekommendationen påpekar att företag öppet ska redovisa relevanta fakta enligt årsredovisningslagen och inte tolka lagen för snävt och undvika att ge alltför allmänna, generella eller vaga uttalanden om ambitioner. I rekommendationen redovisas flera olika exempel på vad som kan behöva redovisas:
– hur företaget påverkar omvärlden miljömässigt, socialt och mänskliga rättigheter
– vilka frågor och risker som styrelsen bedömer som väsentliga i en kortare omvärldsanalys
– ge basinformation som till exempel miljöpåverkan av tillverkning och produkter
– var i världen företaget och dess leverantörer är verksamma
– nyckeltal för väsentliga hållbarhetsfaktorer.

Många företag välkomnar denna nya rekommendation som visar att även den finansiella sektorn beaktar hållbarhetsfrågor i sina framtidsbedömningar.

Birgit Flening
Auktoriserad revisor
Sustainability Director
Ernst & Young AB
birgit.flening@ey.com

Valter Bengtsson

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev