Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

söndag13.06.2021

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Frågor i 2017 års kommunenkät

Publicerad: 15 april 2017, 20:52

Här finns frågorna som ingår i 2017 års miljöenkät till Sveriges kommuner.


Kort information om årets enkät för kommunrankningen – vi har som vanligt utvecklat enkäten och i år har två områden extra fokus – kemikalier samt social hållbarhet. Samtliga frågor kommer inte att ingå i miljörankningen – utan vi kommer att göra ett urval i strävan att skapa en så balanserad och relevant rankning som möjligt.

En stor del av frågorna efterfrågar länk till offentligt dokument som bekräftar/intygar svaret. Det är även möjligt att kort kommentera svaret. Dessa svar kommer att göras offentliga i samband med att resultatet presenteras.

Vi litar på att lämnade uppgifter är korrekta och kommer i viss utsträckning att göra uppföljningar. Vi vet dock av erfarenhet att intressenter i kommunerna ofta följer upp och kontrollerar lämnade uppgifter.

Deadline för svar: 3 maj 2017

Möjlighet att kontrollera svar på enkät och övriga ingående parametrar i kommunrankningen ges i maj månads första del då detta skickas ut via e-post till samtliga som svarat på enkäten.

Vid frågor kontakta projektledare Therese Quennerstedt på therese.quennerstedt@aktuellhallbarhet.se.

Frågor:

- Kommun?

- Kontaktuppgifter?

Namn och e-post.

- Aktuellt ämne: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Ange länk till dokument:

Beskriv kortfattat hur kommunen arbetar och vad kommunen har åstadkommit:

- Klimat: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar Miljömålsberedningens och regeringens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Vilka klimatmål har kommunen? Beskriv kortfattat.

- Klimat: Har kommunen ett sätt att mäta och följa upp att den årliga utsläppsminskningen är i linje med föregående fråga?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Kommentar:

- Miljömål: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet / kommentar:

- Transporter: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

- Transporter: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att öka andelen hållbara transporter, genom att få fler att cykla, gå eller åka kollektivt.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument / kommentar.

- Byggnader: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

- Miljöledning. Är minst hälften av kommunkoncernen certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

- Upphandling: Granskar kommunen efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

- Upphandling: Kopplar kommunen sina miljömål till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

- Återvinning: Samlar kommunen in matavfall separat (till exempel för rötning till biogas) från minst hälften av hushållen?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

- Återvinning: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om avfallssortering och återbruk?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Om ja, beskriv kort upplysningsarbetet:

- Kapitalförvaltning: Har kommunen placeringsdirektiv som utesluter investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet / kommentar:

- Energi: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för ökad andel eller helt förnybar energianvändning, exempelvis vind-, vatten-, sol- eller bioenergi?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

Följdfråga. Om ja, vilken typ av förnybar energi används och hur stor andel innefattar den?

- Naturvård: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument/kommentar.

- Naturvård: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2015 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur eller jordbruksmark?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument/kommentar.

Följdfråga. Om ja, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

- Naturvård. Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att öka andelen skyddad natur eller tillsyn och skötsel om kommunen redan idag har stor del skyddad natur?

Svarsalternativ: Ja /Delvis/ Nej

Om Ja fråga, länk eller kommentar:

- Nedskräpning: Arbetar kommunen systematiskt (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) med mål och åtgärder för minskning av nedskräpning?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument / kommentar:

- Kemikalier: Har kommunen strategi och resurser för utfasning och substitution av kemikalier?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument / Kommentar:

Om ja, vilken typ av resurser?

- Kemikalier: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

- Kemikalier: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för utfasning av skadliga kemikalier i kommunens idrottsanläggningar (idrottshallar, konstgräsplaner)?

Svarsalternativ: Ja /Delvis/ Nej

Länk till dokument /kommentar:

- Kemikalier: Samverkar kommunen med andra kommuner i det förebyggande kemikaliearbetet?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

- Kemikalier: Genomför kommunen informationsinsatser rörande kemikalier för konsumenter/invånare?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

- Kemikalier: Ställer kommunen kemikaliekrav vid upphandlingar av varor och tjänster?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

- Kemikalier: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att få bort tvätt av bil på garageuppfarterna?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

- Social Hållbarhet: Ställer kommunen krav på social hänsyn (ex. ILO-konventioner och FN:s konventioner) i alla relevanta upphandlingar?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Länk / kommentar:

- Social hållbarhet: Har kommunen en jämn fördelning* mellan kvinnliga och manliga chefer bland de kommunanställda?

(*Fördelning 60 / 40 eller jämnare.)

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Hur ser fördelningen ut?

- Social hållbarhet: Har kommunen en jämställdhetsplan?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Länk till dokument / kommentar.

- Social hållbarhet: Har kommunen ett politiskt antaget program (eller liknande) för att motverka boendesegregation?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Ange länk till dokument / Kommentar:

Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.