lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Frågor i 2018 års kommunenkät

Publicerad: 25 april 2018, 12:27

Som vanligt har enkäten utvecklats och i år har två områden i fokus – klimat och klimatanpassning. Samtliga frågor om ert klimatanpassningsarbete kommer inte att ingå i rankningen – ett urval görs i strävan att…


Som vanligt har enkäten utvecklats och i år har två områden i fokus – klimat och klimatanpassning. Samtliga frågor om ert klimatanpassningsarbete kommer inte att ingå i rankningen – ett urval görs i strävan att skapa en så balanserad och relevant rankning som möjligt. Dock kommer all statistik att vara en del av vårt journalistiska arbete.
En stor del av frågorna efterfrågar länk till offentligt dokument som bekräftar/intygar svaret. Det är även möjligt att kort kommentera svaret. Dessa svar kommer att göras offentliga i samband med att resultatet presenteras.

Vi litar på att lämnade uppgifter är korrekta och kommer i viss utsträckning att göra uppföljningar. Vi vet dock av erfarenhet att intressenter i kommunerna ofta följer upp och kontrollerar lämnade uppgifter.

Frågor i 2018 års kommunenkät från Aktuell Hållbarhet

Frågor:

1)Klimat: Har kommunen genomfört ett arbete med koldioxidbudgetar för att kartlägga vilket arbete som krävs för att nå Parisavtalets mål?

Svarsalternativ: Ja/ arbete har påbörjats men ej färdigställts/ Nej

Ange länk till dokument:

Beskriv kortfattat hur kommunen arbetar och vad kommunen har åstadkommit:

2)Klimat: Har kommunen ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser inom det egna geografiska området som minst motsvarar Miljömålsberedningens och regeringens förslag om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Vilka klimatmål har kommunen? Beskriv kortfattat:

3) Klimat: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som innefattar aspekter som inte ingår i Sveriges klimatramverk (t.ex. utsläpp från internationella transporter och konsumtionsrelaterade mål)?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

4)Agenda 2030: Har kommunen en formulerad strategi (eller liknande) för att bedriva ett arbete med Agenda 2030?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Ange länk till dokument:

Beskriv kortfattat hur kommunen arbetar och vad kommunen har åstadkommit:

5) Miljömål: Har kommunen ett politiskt antaget miljöprogram (eller motsvarande) med lokala miljömål kopplade till nationella miljömål och som omfattar hela kommunorganisationen (inklusive kommunala bolag)?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

6) Transporter: Säkerställer kommunen att koldioxidutsläppen från samhällsbetalda transporter (exempelvis skolskjutsar, färdtjänst, varutransporter, tjänsteresor m.m.) minskar, genom att använda ekonomiska styrmedel eller krav som följs upp?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

7) Transporter: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska kommuninvånarnas utsläpp från transporter genom att få fler att cykla, gå, åka kollektivt eller köra fossilfria fordon?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar.

8)Byggnader: Använder kommunen livscykelanalyser i mer än hälften av tillfällena för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

9) Byggnader: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på materialval vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar:

10)Byggnader: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att ställa miljökrav på demonterbarhet vid nybyggnad, större ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar.

11) Miljöledning. Är minst hälften av kommunens verksamheter certifierade enligt ISO 14001, EMAS eller diplomerad av Svensk Miljöbas eller någon annan miljöledningsstandard?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

12) Upphandling: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) som inkluderar systematisk granskning av efterlevnad av miljömässiga och sociala krav som ställts vid upphandling genom revision, stickprov minst en gång under respektive avtalsperiod?

Svarsalternativ: vid 0-25 % av upphandlingarna/ vid 26-50 % av upphandlingarna/ 51-75 % av upphandlingarna/ vid 76-100 % av upphandlingarna.

13)Livsmedel: Har kommunen en livsmedelsstrategi för minskad klimatpåverkan i minst hälften av kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade)?
Strategin ska innehålla köttfria dagar, minskat matsvinn, gårdagens rester lagas till nya rätter eller annan metod som minskar klimatpåverkan.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar och beskrivning av arbetet:

14) Återvinning: Erbjuder kommunen avfallssortering av minst fem fraktioner för fastighetsnära insamling hos minst 60 procent av kommunens fastigheter?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Kommentar:

15)Återvinning: Har kommunen avfallssortering med minst fem fraktioner i 80 procent av de verksamheter som kommunen ansvarar för?

Svarsalternativ: Ja/ Nej

Kommentar:

16)Cirkulär ekonomi: Arbetar kommunen aktivt för att upplysa kommuninvånarna om cirkulär ekonomi, t.ex. info om möjlighet att hyra, låna, återbruk, avfall osv?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Om ja, beskriv kort upplysningsarbetet:

17)Cirkulär ekonomi: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att utveckla samarbeten med det lokala näringslivet för utökad cirkulär ekonomi?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Om ja, beskriv kort upplysningsarbetet:

18)Energi: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för ökad andel eller helt förnybar energianvändning i kommunal verksamhet, exempelvis vind-, vatten-, sol-energi.

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar: Om ja, vilken typ av förnybar energi används och hur stor andel innefattar den?

19) Naturvård: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) som säkerhetsställer att värdet av ekosystemtjänster vägs in i beslutsprocessen?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar:

20) Naturvård: Har kommunen eller kommunalägd verksamhet sedan 2016 års början exploaterat, tagit beslut om att exploatera eller låtit exploatera skyddsvärd natur?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokument:

Kommentar:

Följdfråga. Om ja, har kommunen ställt krav om markkompensation (exempelvis ekologisk kompensation)?

Svarsalternativ: Ja / Delvis / Nej

Kommentar:

21)Kemikalier: Har kommunen en politiskt antagen kemikalieplan (eller motsvarande systematisk strategi) för att fasa ut och/eller minska användningen av farliga kemikalier i den kommunala verksamheten?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

22)Plast: Har kommunen ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslutat eller liknande) för att minska förbrukning, inköp av plast (plastbantning) i kommunal verksamhet?

Svarsalternativ: Ja / Nej

Ange länk till dokumentet:

Kommentar:

23)Klimatanpassning: Ställer kommunen krav på att (kommunala) nybyggnationer ska anpassas efter förväntade klimatförändringar (gröna tak och andra åtgärder)?

Ja/Nej

Kommentar

24)Klimatanpassning: Har kommunen genomfört en riskanalys i översiktsplanen där man visar vad man tänker vidta för åtgärder med anledning av klimatförändringarna?

Ja/Nej

Kommentar

25)Klimatanpassning: Har kommunen ett aktivt arbete för att informera och medvetandegöra medborgare och lokala aktörer om konsekvenser av klimatförändringarna samt klimatanpassning?

Ja/Nej

Kommentar

26)Klimatanpassning:  Har kommunens Vatten- och avloppsverksamhet (VA) ett systematiskt arbete (miljöprogram, handlingsplan, politiskt antaget beslut eller liknande) för att kunna hantera konsekvenserna vid t.ex: skyfall och torka?

Ja/Nej

Kommentar

27)Klimatanpassning: Har kommunen en försäkringslösning som i ett kommunägt försäkringsbolag (captive) eller hos ett traditionellt försäkringsbolag?

Ja/Nej

Kommentar

28)Klimatanpassning:  Ställer försäkringsgivaren specifika krav på riskhantering kopplat till klimatrisker?
Berätta gärna om dessa krav.

Ja/Nej

Kommentar

29)Klimatanpassning: Finns det ekonomiska ”morötter” för förvaltningar, avdelningar, verksamheter, i kommunen för att arbeta med klimatanpassning?

Ja/Nej

Kommentar

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev