Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Grön valduell: Mona Sahlin vs Fredrik Reinfeldt

Publicerad: 16 september 2010, 10:56

Ett jobb, två kandidater, tretton frågor. Miljöaktuellt ställde statsministerkandidaterna Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin mot väggen om hållbarhetsfrågornas plats i nästa regering.


Ämnen i artikeln:

Valet 2010Politik

1. Vilka är de tre största utmaningarna inom miljö och hållbar utveckling i dag? Och vad är lösningar på dem?

Mona Sahlin: – Den största är förstås klimatfrågan, inte minst efter misslyckandet i Köpenhamn. Om EU-länderna tog på sig att minska sina utsläpp med 30 procent i förhållande till 1990 skulle det kunna öppna dörrar i förhandlingarna.
– En annan utmaning är situationen i världshaven. Det krävs till exempel stöd till åtgärder som minskar övergödningen. Dessutom måste EU:s beslut om fiskekvoter alltid baseras på vetenskapliga bedömningar så att utfiskningen kan stoppas.
– En tredje fråga för mig är kemikalie­frågan. Jag skulle gärna se en internationell forskarpanel liknande IPCC, fast på kemikalieområdet.

Fredrik Reinfeldt:
– Jag ser stora utmaningar i hur vi långsiktigt ska hantera klimathotet, hur vi ska värna miljön i haven längs våra kuster och i våra sjöar och hur vi på global nivå ska arbeta för att värna den biologiska mångfalden.
– Lösningarna är så klart komplexa. Vi tror på en mix av statlig reglering och ekonomiska regelverk som stimulerar ett gott agerande. Men också en uppmuntran att vi alla måste se och ta vårt eget ansvar.

2. Vilket ansvar anser du att staten, näringslivet respektive konsumenten har i omställningen till hållbar utveckling?

Mona Sahlin: – Alla har förstås ansvar och vi når bäst resultat om alla arbetar åt samma håll. Vi politiker har ett ansvar för att göra det lönsamt för företagen att agera miljövänligt. Med rätt styrinstrument kan marknaden utgöra en positiv kraft i att bygga ett hållbart samhälle.
– Dessutom går det att åstadkomma stora förändringar genom att människor tar ett miljöansvar i sin egen vardag. Både politiken och företagen har ett viktigt ansvar att göra det enkelt för människor att göra bra miljöval.

Fredrik Reinfeldt: – Omställningen sker på alla arenor. Det är nödvändigt att alla är med och bidrar. Därför är det naturligt att staten, näringslivet och enskilda konsumenter har olika roller. Politiken lägger grunden genom långsiktiga styrmedel som gärna är internationellt samordnade. Näringslivet levererar lösningar som vi aldrig kunnat lagstifta fram. Konsumentens efterfrågan är ett starkt styrmedel.

3. Ange tre konkreta politiska åtgärder som du vill driva för att stärka Sverige som miljötekniknation.

Mona Sahlin: – Vi rödgröna vill avsätta fem miljarder kronor i en riskkapitalfond för innovativa småföretag. Pengarna ska kunna användas just för att utveckla miljöteknikföretag.
– Vi vill återinföra klimatinvesteringsprogrammet Klimp som den borgerliga regeringen direkt tog bort. Dessutom vill vi göra stora investeringar i en snabb utbyggnad av den förnybara energin.

Fredrik Reinfeldt: – För det första krävs en samlad klimat- och energipolitik. När Sverige går före får vi konkurrensfördelar. För det andra vill jag fortsätta den historiskt stora satsning på forskning som moderaterna varit delaktiga i att genomföra under denna mandatperiod.
– Det tredje handlar om förutsättningar för företagande och handel. Inte bara regelförenklingar och tillgång till riskkapital, utan att det måste löna sig att driva företag och handla med andra länder.

4. Hur ser du på den svenska etantol- och etanolbilssatsningen?

Mona Sahlin:
– Jag tycker att den i stort har varit bra. Vi har lyckats etablera förhållandevis miljövänlig och bra etanol på den svenska marknaden. Men jag tror inte att vi kan ersätta alla bensinbilar med ett enda alternativ. Vi behöver stimulera flera miljövänliga bränslen och tekniker. Med ett bra klimatinvesteringsprogram kan vi exempelvis öka mängden biogas som vi kan utvinna ur matavfall eller gödsel.

Fredrik Reinfeldt: – Politikens roll är att göra det möjligt för olika tekniker att utvecklas och prövas. Huruvida den svenska etanolsatsningen varaktigt blir en del av vår energimix kommer att avgöras av om den visar sig långsiktigt hållbar och tillräckligt effektiv i konkurrens med andra energiproduktionsmetoder.

5. Vad vill du göra med Vattenfall?

Mona Sahlin: – Jag vill använda Vattenfall offensivt för att vara ledande i omställningen till förnybar energi. Ska Sverige lyckas att kraftigt öka andelen förnybar energi behöver Vattenfall vara med och göra investeringar. Därför måste högeralliansen nu ge svar på om man vill sälja Vattenfall. Det är en viktig valfråga.

Fredrik Reinfeldt: – Vi har nyligen ändrat i regleringsbrevet för Vattenfall. Vår linje är att Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet så att bolaget är ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

6. Är kärnkraft lösningen i arbetet med klimathotet?

Mona Sahlin: – Det är ingen lösning på klimathotet, särskilt inte i Sverige. Redan i dag är vi nästan helt oberoende av fossila bränslen för att klara vårt elbehov. Vi kan dessutom i framtiden helt ersätta kärnkraften med förnybar energi och energieffektivisering. Att satsa på kärnkraft innebär också att framtida investeringar i det förnybara trängs undan.

Fredrik Reinfeldt: – Vi vet att det inte finns någon mirakellösning på klimathotet. Däremot ser vi kärnkraft som ett sätt bland flera att producera koldioxidfri el under överskådlig tid.
– Den överenskommelse vi har inom alliansen bygger på tre ben: vattenkraft, kärnkraft och förnybart.

7. När vi i våras frågade representanter för i princip alla partier sa de enstämmigt: ”Det ska bli dyrare att göra miljödåliga saker, miljöbra företag ska premieras”. Hur kommer det ske i praktiken?

Mona Sahlin: – Vi höjer koldioxid­skatten för alla företag och inför en kilometerskatt på tunga lastbilstransporter, utländska lastbilar ska betala kilometerskatt i Sverige som svenska lastbilar gör i andra länder. Samtidigt stödjer vi företag som vill ställa om med riskkapital, inför ett klimatinvesteringsprogram och gör stora investeringar i järnvägstransporter.

Fredrik Reinfeldt: – Det sker i dag. Vi har använt skattesystemet offensivt genom att till exempel göra det billigare att äga miljöbilar och samtidigt beskatta drivmedlet mer. Kostnaderna för miljöpåverkan har ökat, men vi har balanserat det ­genom att sänka skatterna på arbete. Vi har dessutom gjort tjänster billigare, vilket ställer om konsumtionen.

8. Vad skulle du göra om du vore miljöansvarig i näringslivet i dag?

Mona Sahlin: – Jag skulle ta till vara det stora miljöengagemang som finns bland människor och försöka marknadsföra mitt företag på miljöfrågan. Men varför begränsa miljöfrågor bara till miljöansvariga? Jag tycker att det är en fråga för alla chefer.

Fredrik Reinfeldt: – Jag ser det inte som min roll som politiker att kommentera hur miljöchefer inom näringslivet ska bedriva sina verksamheter.

9. EU har nyligen antagit ett direktiv om nära noll-förbrukning av energi i nybyggda fastigheter från 2020. Hur kommer Sverige att visa ledarskap vid den svenska implementeringen av direktivet?

Mona Sahlin: – Genom att vi vågar gå före och ställa tuffare energikrav. Vi rödgröna vill skärpa energikraven med inriktningen att kraven vid nybyggnation senast 2011 ska vara 70 respektive 90 kilowattimmar per kvadratmeter beroende på geografisk zon. Vi vill också att Sveriges kommuner ska kunna ställa ännu tuffare krav lokalt.

Fredrik Reinfeldt: – Vi tar ansvar för att föra in direktivet i lagstiftningen. EU är en viktig plattform för miljöarbete, eftersom det blir stora miljöeffekter när den här typen av tekniska regleringar implementeras samtidigt i 27 länder. Det svenska ordförandeskapet hade en tydlig miljöprägel och vi fortsätter driva på de andra länderna. Ofta står Sverige i täten när det gäller miljöarbetet inom EU.

10. Enligt Artdatabankens senaste rödlista fortsätter utarmningen av den biologiska mångfalden i Sverige. Hur vill du stoppa den?

Mona Sahlin: – Först och främst genom att motverka de miljöförändringar som hotar den. Vi behöver göra mer för att bekämpa exempelvis klimatförändringar, miljögifter i naturen och övergödning av våra vatten. Men det krävs också mer direkta åtgärder. Regeringen drog ner anslaget till biologisk mångfald, vi rödgröna vill i stället satsa en halv miljard kronor om året. Inte minst behöver vi bättre skydda våra skogar.

Fredrik Reinfeldt: – Det är angeläget att vi fortsätter att värna om den biologiska mångfalden. Men det är samtidigt viktigt att även lyfta fram de positiva trenderna i rapporten. Vi har ett förbättrat läge för flera däggdjur som varg, björn, järv och lo. Jag tror att vi ska lära av de åtgärder som gett positivt resultat och på så vis förbättra oss inom andra områden. Alliansen har prioriterat stora utökade budgetsatsningar för att värna den biologiska mångfalden och för att förbättra havsmiljön.

11. Vilken roll spelar bilen, flyget respektive tåget i arbetet med att möta klimathotet?

Mona Sahlin:
– Cirka 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen kommer från transporter. Därför måste vi stimulera fram nya bränslen och nya tekniker för våra bilar och få fler att välja kollektivtrafik i våra storstäder.
– Det är viktigt att flyget i större utsträckning bär sina miljökostnader. Vi stöder därför ett utsläppshandelssystem för flyget inom EU.
– Sverige behöver kraftiga investeringar i vår infrastruktur, främst av ekonomiska skäl. Vi behöver få snabbare godstransporter och utvidga våra så kallade arbetsmarknadsregioner så att människor har möjlighet att arbeta i ett större område. Med tanke på klimatet är det då för mig en självklarhet att prioritera investeringar i järnvägar och i kollektivtrafiken.

Fredrik Reinfeldt:
– De är alla viktiga delar av vårt transportsystem och kommer att vara det även framöver. Människor har olika behov och vi har en helhetssyn för transporterna. Därför skiljer vi också på transportmedel och drivmedel. Grunden är att skapa ett omställningstryck genom drivmedelsbeskattning, EU-gemensamma tekniska krav och andra breda styrmedel för att transporterna i större grad ska bära sina egna miljökostnader.

12. Hur ser du på uttagsskatten på andelsägd vindkraft?

Mona Sahlin: – Skatten är väldigt problematisk och måste få en snabb lösning. Man kan exempelvis se över begreppet marknadspris som tillämpas vid uttagsbeskattningen.

Fredrik Reinfeldt:
– Frågan om uttagsbeskattning är inte en politisk fråga. Skatteverket har gjort en omtolkning av regelverket för beskattning av ekonomiska föreningar, vilket den kooperativt ägda vindkraften påverkas av. För att främja vindkraften höjer vi ambitionen i elcertifikatsystemet, förenklar för etableringen av vindkraft och sätter höga mål för andelen förnybar energi i Sverige.

13. Ett bygglov för ett vindkraftverk tar i snitt 3,5 år i Sverige. Hur ska du agera för att sänka den tiden, som är en av de sämsta i Europa?

Mona Sahlin: – En del är faktiskt redan gjort, både när jag ansvarade för frågan i den socialdemokratiska regeringen men också av den nuvarande regeringen. Däremot motsätter vi oss det kommunala vetot som regeringen har drivit igenom. Det riskerar att förhindra utbyggnaden. Jag vill att hela den nya lagstiftningen nu ses över så att vi kan vara säkra på att handläggningstiderna blir kortare.

Fredrik Reinfeldt:
– Vi har relativt nyligen presenterat ändringar för att snabba på processerna för vindkraftsetableringar och även för processerna kring plan- och bygglagen i stort. l

Mikael Salo

mikael.salo@aktuellhallbarhet.se

Ämnen i artikeln:

Valet 2010Politik

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.