tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Guide: Så klarar du kraven i Reach

Publicerad: 29 mars 2010, 11:24

Snabbguiden som hjälper dig få koll på företagets kemikalier.

Ämnen i artikeln:

Reach

Så efterlever du Reach
För att
kunna efterleva Reach kan företag som hanterar kemikalier behöva ta kontakt med tillverkare, importörer och användare. Här är några praktiska tips att starta med:

- Reach berör hela företaget och måste kommuniceras till all personal. Det bör finnas en intern Reach-organisation med en representant från ledningen. Underskatta inte tid och kostnader
- Lista de kemikalier som det egna företaget hanterar och anteckna a) Cas- och Einecs-nummer, b) data om klassificering av hälso- och miljöfarlighet, c) användningsområden för varje ämne samt d) mängd av varje ämne som hanteras per år.
- Ett företag kan ha flera roller samtidigt – tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör. Identifiera vilken roll ni har för vart och ett av de ämnen som hanteras.
- Om företaget importerar mer än ett ton per år av någon kemikalie från länder utanför EU/EES måste företaget själv registrera ämnet för avsedd användning.
- Om ert företag är nedströmsanvändare – hör med leverantörerna om de tänker registrera de aktuella ämnena och användningsområdena. Om inte måste ni själva göra det om ni förbrukar mer än ett ton per år. Om det gäller volymer över tio ton krävs även en kemikaliesäkerhetsrapport. Ni kan också skaffa en ny leverantör eller byta kemikalien mot en som kommer att registreras.
- Använder företaget något ämne som behöver tillstånd för att få användas? Ta reda på vilka ämnen leverantörerna kommer att söka tillstånd för.
- För ämnen med särskilt farliga egenskaper i varor kan det krävas att ni lämnar en anmälan till ECHA.
- Undersök vilka alternativ som finns till ämnen med skadliga verkningar.

Reachinfo på webben

- Echa echa.europa.eu/home_sv.asp
- EU-kommissionen, Miljödirektoratet ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm

- Luclid 5, verktyget för registrering och lagring av uppgifter om kemiska ämnen iuclid.echa.europa.eu/
- Plast- & Kemiföretagen www.plastkemiforetagen.se/REACH/index.htm
- Reach, hela lagtexten
- Reach, vägledningsdokument ecb.jrc.it/reach/rip
- Reachupplysningen KemI kemi.se/templates/Page____3064.aspx

Ordförklaringar

- Cas Chemical Abstracts Services.
- Distributör Företag som endast lagrar eller säljer ett ämne.
- Echa EU:s nya kemikaliemyndighet i Helsingfors (echa.europa.eu/home_sv.asp).
- EES-länder Norge, Island och Lichtenstein.
- Einecs European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances.
- Intermediär Ämne som tillverkas för kemisk bearbetning där det förbrukas eller omvandlas till ett annat ämne.
- Nedströmsanvändare De företag utöver tillverkare eller importör som använder ett ämne i sin tillverkning/produktion.
- Polymer Oftast ett organiskt ämne som består av kedjeformiga molekyler, i sin tur uppbyggda av mindre molekyler.
- Reach Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

Reach – så fördelas ansvaret

- Tillverkare och importör. Produverar en råvara/ett ämne, till exempel olja, inom EU eller importerar det från land utanför EU/EES. Ansvarar för tester, riskbedömning och säkerhetsdatablad (SDB) till kunder. Om det rör sig om mängder över 10 ton upprättas kemikaliesäkerhetsrapport.
- Distributör. En distributör lagrar eller säljer råvaran och måste informera sina kunder om risker och godkänd användning genom säkerhetsdatablad (SDB).
- Nedströmsanvändare. Nedströmsanvändare är skyldiga att återrapportera hur de använder ämnet. Om de använder ämnen på andra sätt än de som tillverkare/importör angett måste de själva registrera avvikande användningssätt.
- Echa. EU:s kemikaliemyndighet Echa utvärderar testningsförslag och underlag för registrering. Kan begära kompletterande information, till exempel nya tester.
- Blandare eller formulerare. Tillverkar färger där råvaran används. Måste informera köpare om risker och godkänd användning genom säkerhetsdatablad.
- Varutillverkare. Se nedströmsanvändare.
- Slutanvändare. Slutanvändare, till exempel en yrkesmålare har inga skyldigheter enligt Reach.

Registrering av kemikalier enligt Reach
Alla kemiska ämnen som tillverkas i och importeras till EU/EES i mängder om minst ett ton per år och företag ska registreras hos Echa. Registreringen ska ske stegvis fram till år 2018 beroende på volym och risk, exempelvis:

- Mer än 1 000 ton per år samt CMR- och PTB-ämnen: 1 december 2010.
- 100-1 000 ton per år: 1 juni 2013.
- 1-100 ton per år: 1 juni 2018.

Registreringens innehåll
Följande uppgifter ska vara med:

- Kemikaliens egenskaper.
- Användningsområden och exponeringen för människa och miljö.
- Hur ämnet kan hanteras säkert.
- Ett förslag till märkning.
- Säkerhetsdatablad.

Ju större mängd och ju farligare ämne, desto mer dokumentation krävs. Om uppgifter saknas får ämnet inte användas inom EU.
Den som tillverkar eller importerar mer än tio ton per år av ett ämne ska lämna en kemikaliesäkerhetsrapport vid registreringen. Den ska innehålla en riskbedömning och åtgärder för hantering av eventuella risker. För att minska antalet djurförsök ska resultatet från tester av kemiska ämnen redovisas öppet. Upprepning av djurförsök förbjuds.

Företag som tillverkar eller importerar samma ämne ska samarbeta om registrering och tester. Olika stora företag kan alltså tvingas enas om användningsområden och annat registerunderlag och om vilken tidpunkt som ska gälla.
Mer info: Echas hjälp med registrering on-line echa.europa.eu/reach/software_sv.asp

Avgift efter storlek
Kostnaden för nyregistrering av ett ämne beror på företagets storlek, ämnets mängd och om registreringen sker enskilt eller gemensamt. Schablonavgiften ligger mellan 1 200 euro för mängder upp till tio ton och 31 000 euro vid mängder över 1 000 ton.
Mikroföretag (mindre än tio anställda) samt små (10 till 49) och medelstora (50 till 249) företag betalar mindre. Avgifterna ligger mellan 120 och 21 700 euro per ämne.
Mer info: Avgiftsförordningen

Böter eller fängelse
Straffet för kemikalieregistreringsbrott är böter eller fängelse i högst två år, enligt Miljöbalken. Det kan gälla tillverkning eller import av ett ämne utan registreringsanmälan. Detsamma gäller bristande eller utebliven information.

Om brottet gäller otillåten hantering av stora mängder av ett ämne som medfört eller kunnat medföra allvarliga skador eller om verksamheten pågått länge ska brottet betraktas som grovt. Då kan straffet bli fängelse i mellan sex månader och sex år.

Miljöaktuellt, redaktionen

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev