Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är Kristdemokraternas gröna agenda

Publicerad: 30 juni 2014, 18:06

Klimatet, förlusten av ekosystem och Östersjön.
Irene Oskarsson, miljo?politisk talesperson i Kristdemokraterna svarar på 27 frågor partiets miljöpolitik.

Ämnen i artikeln:

BoverketKristdemokraterna

Vilka är era tre viktigaste frågor/förslag inom miljö, klimat och energi?
– Klimatförändringar är den största utmaningen, sammankopplat med förlust av ekosystem i världen. Förekomst av kemikalier i miljön och i våra hem är ett angeläget problem. I vår närmiljö behöver den alarmerande miljösituationen i Östersjön prioriteras politiskt.

Partier från både höger och vänster vänder sig mot slit-och-släng-samhället. Behöver vi komma bort från det och i så fall – vilka är de viktigaste åtgärderna?
– Ja. Sveriges avfallshantering är internationellt ledande. Vi ska fortsatt arbeta tydligt enligt avfallshierarkin för att minska förekomsten av avfall och i allt högre grad återbruka, återanvända och återvinna.

Hur ser ni på begreppet grön tillväxt? Går det att frikoppla tillväxt från ut- släpp och annan miljöpåverkan?
Ett samhälle som satsar på innovation och entreprenörskap, men också sätter ramverk för håll- barhet ger möjlighet för tillväxt med verklig framtidstro.

De flesta miljömål nås inte i tid. Vilka ytterligare åtgärder är viktigast?
– Att vi kommer tillrätta med utsläppen, vilket innebär att vi måste lyfta blicken från våra nationella miljömål till global nivå. I allt arbete måste vi ta tydliga miljöhänsyn. Satsningen på en fossiloberoende fordonsflotta har prioritet i detta.

Om ditt parti får plats i regeringen får ni makt att påverka EU-beslut i ministerråd och Europeiska rådet – vilka ställningstaganden är viktigast under komman- de mandatperiod?
– Klart framträdande är de förhandlingar som äger rum fram till klimattoppmötet i Paris 2015. Där måste EU ha starka egna positioner och samtidigt vara en tydlig på- drivare internationellt. Utveckling- en av EU:s kemikalielagstiftning Reach är mycket viktig för att vi ska nå målet Giftfri miljö.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att få fart på utbyggnaden av förnybar energi?
– Sverige har uppnått de europeiska målen för 2020. För att behål- la den ledande positionen är det viktigt att främja teknikutveckling och spelregler där stödstrukturer är kända och förutsägbara över tid.

Ska statligt ägda bolag ha högre miljö- och hållbarhetsambition än privata företag? Om ja, hur ska statens ägardirektiv utvecklas?
– Ja, och pa? flera sa?tt ga?r de statligt a?gda bolagen redan fo?re. Till exempel a?r ha?llbarhetsredovisningar ett krav.

Om sju år ska alla nya byggnader klara nära noll-energi- prestanda. Hur ska vi nå dit?
– Boverket har ett uppdrag att definiera energiprestanda och kvantitativa riktlinjer fo?r energihusha?llningskrav avseende na?ra-noll- energibyggnader. Verket a?r ocksa? lyho?rt gentemot intressenterna i branschen fo?r att kunna skapa bra definitioner och riktlinjer med ho?g relevans info?r det ramverk som sa? sma?ningom ska utformas.

Vissa menar att tåget har svårt att konkurrera med fly- gets låga priser. Stämmer det, vill ni ändra på det och i så fall hur?
– Viktigast a?r att a?terskapa fo?rtroendet fo?r ta?get som fa?rdmedel. Det tar tid och resurser att reparera de decennier av bristande underha?ll som fo?rega?tt de extra resurser vi nu ansla?r till underha?ll.

18 snabba frågor:

Ska kärnkraften avvecklas, behållas eller byggas ut? Om avvecklas – hur många reaktorer ska stängas under nästa mandatperiod?
– Beha?llas. A?garbeslut om nya.

Vill ni ho?ja, sa?nka eller beha?lla koldioxidskatten under na?sta mandatperiod?
– Beha?lla. Utesluter ej ho?jning.

Vilka energi- och klimatma?l vill ni att EU ska sa?tta till 2030? Ange om klimatinvesteringar utomlands inga?r, sa? kallade flexibla mekanismer.
– Bland annat 40% utsla?pps- minskning inom EU.

Vill ni att Sverige ska sa?tta ho?gre klimatma?l a?n EU?
– Ja. Inva?ntar EU-beslut.

Vilka energi- och klimatma?l ska Sverige ha fo?r 2050?
– Noll nettoutsla?pp.

Fo?r eller emot stopp fo?r kommunala sa?rkrav?
– För.

Sto?der ni mo?jligheten till en uto?kad ompro?vning av vattenkraftverk utifra?n miljo?balken?
– Utredning pa? remiss.

Har partiet ett ma?l fo?r hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt? Om ja – vilket?
– Nej.

Vill partiet info?ra ett klimatramverk med ma?lkontroll likt det finanspolitiska ramverket?
– Nej.

Hur ser ni pa? risken fo?r koldioxidla?ckage om Sverige eller EU ga?r fo?re med tuffare regler a?n o?vriga va?rlden?
– Motkrav ma?ste sta?llas globalt.

Ska Sverige ra?kna in konsumtionsaspekten (dvs inklusive importgenererade utsla?pp) na?r vi ra?knar pa? om utsla?ppen ga?r upp eller ner?
– Ja, med ra?tt ma?tmetoder.

Vill du att riksdagen under na?sta mandatperiod fattar beslut om att fo?rbjuda bisfenol A och andra farliga bisfenoler i material som kommer i kontakt med livsmedel?
– Ja.

Vill ni info?ra en miljo?skatt pa? tung trafik?
– Nej.

Utredaren av en fossilfri fordonsflotta anser att den nationella transportplanen fo?r 2014–2025 bo?r sta?mmas av pa? nytt mot klimatma?len. Vill ni go?ra om den?
– Nej.

Ska handelsgo?dsel bela?ggas med ekonomiska styrmedel? Om ja – skatt eller avgift?
– Nej.

Idag a?r siffran mindre a?n tva? procent. Hur stor del av den produktiva skogsmarken nedanfo?r gra?nsen fo?r fja?llna?ra skog ska skyddas?
– Kvalitet – inte bara kvantitet.

Er viktigaste a?tga?rd fo?r att sta?rka innovation och forskning inom miljo?, energi och klimat?
– Miljo?forskning, gro?n teknik och innovation

Beho?vs lag om att fo?retag ska ha?llbarhetsredovisa?
– Pa? sikt, ja

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev