Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här är Sverigedemokraternas miljöagenda

Publicerad: 1 juli 2014, 15:16

Kärnkraft och Östersjön är två teman i Sverigedemokraternas miljöpolitik. Här svarar Josef Fransson, partiets miljötalesperson, på 27 frågor.

Ämnen i artikeln:

Sverigedemokraterna

Här nedan svarar Josef Fransson, miljötalesperson för Sverigedemokraterna, på 27 frågor om partiets miljöpolitik.

Vilka är era tre viktigaste frågor/förslag inom miljö, klimat och energi?
– A. Östersjöproblematiken, både övergödning och andra miljögifter. Ökade anslag till pågående projekt som sanering av förorenade områden.
B: Energipolitiken måste komma in på rätt väg och vi måste lägga politiska förslag gentemot den dyra, resursineffektiva och miljöbelastande doktrinen om så kallad förnybar energi. Vi vill skrota tilldelningen av elcertifikat till nya anläggningar.
C: Om vi värnar kulturjordbruk, som fäbodjordbruk och andra smådriftsformer, kan vi göra mycket både för vår kulturmiljö och den biologiska mångfalden.

Partier från både höger och vänster vänder sig mot slit-och-släng-samhället. Behöver vi komma bort från det och i så fall – vilka är de viktigaste åtgärderna?
– Jag tror frågan är felformulerad. A och O är ett kretsloppssamhälle där produkter kan återvinnas.

Hur ser ni på begreppet grön tillväxt? Går det att frikoppla tillväxt från ut- släpp och annan miljöpåverkan?
– Grön tillväxt är ett smått märkligt begrepp. Ska man ha råd med kraftfulla miljöreformer krävs det en sund ekonomi i botten. Det är den välbeställda medelklassen i demokratier som driver fram miljöreformerna, inte de som måste kämpa för att sätta mat på bordet.

De flesta miljömål nås inte i tid. Vilka ytterligare åtgärder är viktigast?
– Viktigt att intensifiera arbetet med levande sjöar och vattendrag. Det kan handla om restaurering av lekplatser och vandringsvägar, men det är också viktigt med genomtänkta åtgärder som ger resultat över tid. Ökade anslag till energiforskning är viktigt.

Om ditt parti får plats i regeringen får ni makt att påverka EU-beslut i ministerråd och Europeiska rådet – vilka ställningstaganden är viktigast under kommande mandatperiod?
– Att återföra så mycket makt som möjligt till Sverige. Det gäller alla områden, alltid och överallt.

Vilka är de viktigaste åtgärderna för att få fart på utbyggnaden av förnybar energi?
– Även kärnkraft ska betraktas som förnybar energi. Mer forskning om det och på sikt ersatta re- aktorer. Slopa dyra subventioner till sol- och vindkraft, inte minst för miljöbelastningen de medför.
Ska statligt ägda bolag ha högre miljö- och hållbarhets- ambition än privata företag? Om ja, hur ska statens ägardirektiv utvecklas?
– Sådana krav måste vara marknadsanpassade och väl avvägda. Samma villkor för statliga och privata bolag.

Om sju år ska alla nya byggnader klara nära nollenergiprestanda. Hur ska vi nå dit?
– Byggnormer måste möta marknadens behov av bostäder. Ökade krav på energiprestanda bör infö- ras successivt och i en takt som inte påverkar byggandet negativt.

Vissa menar att tåget har svårt att konkurrera med flygets låga priser. Stämmer det, vill ni ändra på det och i så fall hur?
– Spårtrafiken har länge lidit svårt. Vi avser att tillskjuta kraftiga medel för att rusta upp många eftersatta sträckningar och ser även att en viss återreglering är nödvändig. Utöver det ser vi inte att spår- trafik och flyg behöver stå i något motsatsförhållande till varandra.

18 snabba frågor…

Ska kärnkraften avvecklas, behållas eller byggas ut? Om avvecklas – hur många reaktorer ska stängas under nästa mandatperiod?
– Behållas och ersättas.

Vill ni höja, sänka eller behålla koldioxidskatten under nästa mandatperiod?
– Inga föreslagna ändringar.

Vilka energi- och klimatmål vill ni att EU ska sätta till 2030? Ange om klimatinvesteringar utomlands ingår, så kallade flexibla mekanismer.
– EU ska inte besluta över svensk klimatpolitik.

Vill ni att Sverige ska sätta högre klimatmål än EU?
– Avvakta globalt avtal.

Vilka energi- och klimatmål ska Sverige ha för 2050?
– Fokus på forskning

För eller emot stopp för kommunala särkrav?
– För.

Stöder ni möjligheten till en utökad omprövning av vattenkraftverk utifrån miljöbalken?
– Nej.

Har partiet ett mål för hur stor del av jordbruksmarken som ska odlas ekologiskt? Om ja – vilket?
– Nej.

Vill partiet införa ett klimatramverk med målkontroll likt det finanspolitiska ramverket?
– Nej.

Hur ser ni på risken för koldioxidläckage om Sverige eller EU går före med tuffare regler än övriga världen?
– Överhängande.

Ska Sverige räkna in konsumtionsaspekten (dvs inklusive importgenererade utsläpp) när vi räknar på om utsläppen går upp eller ner?
– Bör redovisas parallellt.

Vill du att riksdagen under nästa mandatperiod fattar beslut om att förbjuda bisfenol A och andra farliga bisfenoler i material som kommer i kontakt med livsmedel?
– Fler åtgärder kan vara motiverade.

Vill ni införa en miljöskatt på tung trafik?
– Nej.

Utredaren av en fossilfri fordonsflotta anser att den nationella transportplanen för 2014–2025 bör stämmas av på nytt mot klimatmålen. Vill ni göra om den?
– Ja.

Ska handelsgödsel beläggas med ekonomiska styrmedel? Om ja – skatt eller avgift?
– Nej.

Idag är siffran mindre än två procent. Hur stor del av den produktiva skogsmarken nedanför gränsen för fjällnära skog ska skyddas?
– Fast mål är inte lämpligt.

Er viktigaste åtgärd för att stärka innovation och forskning inom miljö, energi och klimat?
– Större satsning på energiforskning.

Behövs lag om att företag ska hållbarhetsredovisa?
– Nej.

Martina Frisk

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev