tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Här finns alla fakta om etanol

Publicerad: 2 mars 2010, 10:24

Ena dagen ska du rädda klimatet genom att köra etanolbil, andra dagen sägs etanol till och med vara sämre än bensin. Etanoldebatten är förvirrande, men det finns väldigt mycket forskning och stor kunskap om etanolens miljöeffekter. Här är en guide till en rad aktuella rapporter och vetenskapliga artiklar.


1. Naturvårdsverket, 2010:
“Is it possible to avoid bad impacts by using good fuel ethanol?”

Om Sverige ökar etanolanvändningen kommer den sannolikt även i framtiden mest från Brasilien, det land vars produktion idag ger störst reduktion av växthusgaser. Sverige kan bidra till att minska negativa effekter av utvidgad etanolproduktion.
Rapporten analyserar den globala marknadssituationen. Författare är David Bryngelsson och Göran Berndes vid Chalmers.

Ladda ned rapporten här.

2. UNEP 2009:
”Towards sustainable production and use of resources: Assessing Biofuels”.

Ur rapporten:

- Sockerrörsetanol ger den största minskningen av växthusgasutsläpp, från 70 procent till mer än 100 procent. Majsetanol kan spara upp till 60 procent växthusgaser men kan också öka utsläppen med upp till fem procent. Etanol från restprodukter inom jord- och skogsbruk ger en stor minskning av utsläppen.  
- Ökad produktion av biodrivmedel i stort förväntas ge stora effekter på den biologiska mångfalden de kommande decennierna, främst genom förlust av habitat, invasion av främmande arter och ökad näringsbelastning.

Rapporten summerar den tillgängliga kunskapen fram till slutet av 2008.

Ladda ned rapporten här.

3. Europeiska miljöorganisationer 2009:
 “Biofuels – Handle with care. An analysis of EU biofuel policy with recommendations for action.”

Om EU:s krav på 10 procent förnybar energi inom transportsektorn till 2020 ska nås främst med hjälp av biodrivmedel finns risk att målet gör mer skada än nytta.

Ur rapporten:

- EU-kommissionens värden för att beräkna utsläppsbesparingarna från olika biodrivmedel justerades uppåt i slutet av de politiska förhandlingarna om direktivet. Siffrorna har inte tagits fram i en öppen process och har inte granskats av någon oberoende part.  
- I mars 2007 räddade den brasilianska regeringen 288 arbetare från tvångsarbete vid sex sockerrörsplanteringar i delstaten São Paulo. 409 arbetare räddades från en etanolanläggning i Mato Grosso do Sul. Mer än 1000 arbetare räddades från slavliknande förhållanden på sockerrörsodlingar ägda av etanolproducenten Pagrisa i staten Pará i juni 2007. Allt enligt Amnesty International 2008.

Bakom rapporten står Birdlife, European Environmental Bureau, FERN, Friends of the Earth, Oxfam och Transport and Environment.

Ladda ned rapporten här.

4. Renewable Energy Agency, England, 2008:
“The Gallagher Review of the indirect effects of biofuels production”.

Ur rapporten:

- Beroende på produktionsmetod kan bioetanol minska utsläppen av växthusgaser med upp till 80 procent eller öka utsläppen med upp till 20 procent. Resultatet beror av typ av gröda, användningen av gödningsmedel, energikälla, energiteknik i processen och användningen av biprodukter.  
- Sockerrörsetanol står för både de bästa och sämsta siffrorna. Ett gott exempel är brasiliansk sockerrörsetanol där avkastningen är hög och processenergin kommer från resterna av sockerröret. Ett dåligt exempel är en sydafrikansk anläggning där man använder el från nätet som framställts huvudsakligen från kol.  
- För biodrivmedel i stort finns det stora osäkerheter i utsläppen över hela livscykeln, såsom ökade lustgasutsläpp till följd av kvävegödsling. Enligt Crutzen m fl är lustgasutsläppen tre till fem gånger högre än den internationella klimatpanelens faktor för dessa utsläpp visar. Men enligt den här studien stämmer inte Crutzens resultat, dock kan lustgasutsläppen från veteetanol underskattas med 40-50 procent i vissa enskilda fall.
- Andra generationens etanol, det vill säga etanol från icke-matråvaror som tillverkas med ny teknik, ger i allmänhet 90 procents besparing av växthusgasutsläppen jämfört med bensin.  
- Sockerrörsetanol har potential att kunna ge bra inkomster till fattiga småbrukare, lantarbetare eller andra arbetare i produktionen.
- Rapporten är skriven på uppdrag av den engelska regeringen bland annat för att belysa Searchingers resultat (se nedan).

Ladda ned rapporten här.

5. Science, 2008:
“Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land Use Change”

Författare: Timothy Searchinger med flera, USA

Majsetanol i USA minskar inte alls utsläppen av växthusgaser med 20 procent, istället fördubblas utsläppen under en 30-årsperiod. Orsaken är att jordbrukare runtom i världen måste odla upp mer skog och gräsmarker för att ersätta den spannmål och mark som tagits i anspråk för biodrivmedel.

En länk till artikeln finns här.

6. Science, 2008:
“Land Clearing and the Biofuel Carbon Debt”
Joseph Fagione med flera, USA

Att omvandla regnskog, torvmossar, savanner och gräsmarker för att producera biodrivmedel från matråvaror i Brasilien, Sydostasien och USA innebär utsläpp av 17 till 420 gånger mer koldioxid än vad drivmedlen sparar genom att ersätta fossila drivmedel. Däremot ger biodrivmedel gjorda av biomassa som är restprodukt eller odlats på övergiven jordbruksmark med perenner en omedelbar och fortsatt minskning av växthusgasutsläppen.

En länk till artikeln finns här.

7. Eucar, Concawe och JRC, 2007:
“Well-to-wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European Context”

Ur rapporten:

- Potentialen för etanol är begränsad. Kostnaderna och nyttan avgörs av den specifika ursprungskedjan, hur biprodukterna används och hur stora utsläppen av lustgas är inom odlingen. Etanol från cellulosa skulle kunna öka produktionspotentialen avsevärt, till en kostnad jämförbar med traditionella drivmedel eller lägre, om man använder lågvärdiga fodergrödor såsom halm.

Eucar är den europeiska bilindustrins forskningsorganisation, Concawe är den europeiska oljeindustrins organ för miljö, hälsa och säkerhet och JRC är EU-kommissionens forskningscentrum.

Ladda ned rapporten här.

Pernilla Strid

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev