Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Miljöreglering hotar nödvändig klimatomställning

Publicerad: 2 juli 2019, 05:34

Rebecca Wennerberg, miljöjurist, IKEM

DEBATT ALMEDALEN. Nu behövs krafttag för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna. För varje dag som går missar Sverige investeringar som är viktiga både för klimatet och för Sverige som industriland, skriver företrädare för IKEM – Innovations- och kemiindustrierna


Det är bråttom om vi ska nå riksdagens mål om ett klimatneutralt samhälle år 2045. Mycket av det praktiska arbetet för att nå målen ligger hos näringslivet och många tekniksprång måste genomföras på kort tid. Omställningen försenas dock av dagens svenska miljölagstiftning och hur den tillämpas. Investeringar i ny mer hållbar teknik, processer och produktion riskerar att inte bli av.
För att omställningen inom svensk industri ska bli framgångsrik är det viktigt att tillämpningen av regelverket för miljöprövning inte försenar eller fördyrar projekt som bidrar till att driva teknik- och metodutvecklingen mot minskad negativ miljöpåverkan. Därför är det olyckligt att miljöprövningar tar så lång tid och är så administrativt svårarbetade att företag ibland avstår från att investera.

I en nyligen genomförd undersökning bland IKEM:s medlemsföretag anger närmare 90 procent av företagen att de upplever processen med miljöprövningar som långsam, komplicerad och oförutsägbar. Ungefär en femtedel av företagen uppger att de avstått från att investera på grund av tillståndsprocessen eller valt att lägga ny eller utökad produktion i något annat land än i Sverige.

”Tillståndsprocesser” rankas högt när företagen ska rangordna betydelsen av olika produktionsvillkor och över 80 procent av företagen lyfter fram att smidiga och rättssäkra tillståndsprocesser är centrala för ett lands attraktionskraft. När det gäller Sverige i förhållande till konkurrentländer avseende ”tillståndsprocesser” anger hela 9 av 10 företag att konkurrentländerna erbjuder attraktivare villkor än i Sverige.

Det här är förstås alarmerande fakta för svensk ekonomi. Kemiindustrin, inkluderat kemi, läkemedel, raffinaderi samt plast och gummi, står för ungefär en femtedel av svensk varuexport. Det är även ytterst allvarligt för miljön och klimatet. Industrins produkter, till exempel batterier, lättare material och solfångare, är helt nödvändiga i arbetet för att nå klimatmålen. Dessutom innebär investeringar i ny produktionsteknik nästan alltid att utsläppen per tillverkad enhet minskar.

När investeringar som är bra för miljön inte blir av på grund av omfattande tillståndsprocesser motverkar miljöbalken sin egen portalparagraf:
”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.” [Miljöbalken]

Det är därför inte konstigt att miljöbalken utretts ett antal gånger de senaste åren. Problemet är bara att utredningarna inte leder till några väsentliga förändringar av tillståndsprocesserna. De tar fortfarande för lång tid, är krångliga och oförutsebara. Alla förändringar och justeringar som hittills gjorts i lagstiftningen har enbart fungerat som konstgjord andning för ett system som håller på att haverera.

Så kan det inte få fortsätta! Nu behövs krafttag för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna. För varje dag som går missar Sverige investeringar som är viktiga både för klimatet och för Sverige som industriland.

Därför måste systemet för miljöprövningar revideras från grunden. Antingen måste lagstiftningen skrivas om eller så måste reglerna tillämpas på ett annorlunda sätt så att investeringar i ny teknik blir av.

Vi från industrin har inte alla svar på hur omstruktureringen ska se ut, men vi har genom åren skaffat oss erfarenhet av vad som händer när det inte fungerar. Vi vill gemensamt med andra aktörer såsom myndigheter och NGO:s gärna föra diskussionen framåt kring hur vi gemensamt kan nå våra klimatmål. Vi deltar gärna i dialog kring hur miljöbalken och prövningssystemet kan reformeras så att den kan leva upp till sitt eget syfte.

Rebecca Wennerberg,
miljöjurist, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna
Magnus Huss,
förbundsdirektör och vVd, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev