Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Mindre växthusgaser med mera IT

Publicerad: 13 januari 2010, 12:54

Tro det eller ej, men mera IT kan reducera utsläppen inom alla branscher


Genom olika typer av informations- och kommunikationsteknik, eller optimering av sin datoranvändning, bör de flesta branscher kunna minska sitt utsläpp av växthusgaser. IDC har bedrivit ett femårigt forskningsprojekt där man försökt få fram de åtgärder som statsmakter och företagsledare kan ta till för att minska inverkan på klimatet. Denna kortversion av undersökningen är sponsrad av Hitachi, så använd en lämplig nypa salt när du läser. Den hänvisar till en betydligt längre rapport (se nedan).

I sammandrag har IDC kunnat visa att:

>> Intensiv användning av denna typ av teknologi kan minska utsläppen med över 25% per år från år 2020, jämfört med 2006 års nivåer.

>> Olika branscher kan minska sina utsläpp med genom omfattande datoranvändning, såsom kraftgenerering och distribution, byggnad, transport och tillverkningsindustri.

>> Vissa branscher kan spara mest på en enda metod, medan andra kommer att kunna använda flera metoder och göra ännu större besparingar.

>> Det är viktigt att företagets IT-avdelning är beredd. IT-cheferna bör se till att infrastrukturen är skalbar nog att klara kraven från nya metoder som ger lägre utsläpp. Det kan till och med vara så att IT-chefen bör vara den som får hela företaget att börja använda teknik som minskar utsläppen.

Besparingar bransch för bransch

IDC menar att de olika branscherna tillsammans kan spara 5,8 miljarder ton CO2 på effektivare energianvändning och branschernas besparingar fördelar sig enligt ovan.

Rapporten tar upp de teknologier IDC anser kan ge dessa besparingar. Följande punkter visar på huvudmetoderna som kan ge de största besparingarna för varje bransch.

>> Energigenerering och distribution: System för hantering av förnybar energi (renewable energy management systems, REMS) är den IT-metod som kan minska utsläppen av växthusgaser mest. Genom att modernisera elnätet med mera IT och genom att integrera tillgång och efterfrågan på ett intelligentare sätt så kan mera energi hämtas från förnybara källor, vilket minskar CO2-utsläppen genom att de vanliga kraftverken avlastas.

>> Transportindustrin: Optimering av försörjningsledet och logistiken är nyckelteknologierna. Volym- och energiåtgång för godstrasport har större utsikt att minska utsläppen är persontransport. En stor mängd olika metoder finns för optimering i försörjningsledet, bland dem inventering, fordonsspårning och ruttoptimering.

>> Bygg, belysning och uppvärmning: Här finns massor att spara genom att införa övervakningssystem över IP. Man kan använda sig av sensorer som övervakar säkerhet och komfort och optimera energiåtgången. I och med att användarna kan styra inomhusmiljön kan resursbehovet minskas.

>> Tillverkningsindustrin: En vittförgrenad sektor som i många fall är medveten om energikostnaden och därför har börjat arbetet med att minska energiåtgången. Forskningen visar att intelligent motorstyrning är en nyckelfaktor för minskning av utsläppen. Alla tillverkande fabriker har motorer och dessa drar en stor del av all förbrukad energi, men motorerna styrs sällan elektroniskt i dagsläget. De allra flesta skulle kunna utrustas med varvtalsstyrning vilket skulle kunna spara energi vid lägre belastning, upp till 50%.

Hur ska man förbereda infrastrukturen för lägre utsläpp?

Vill man vara med om besparingarna som nämnts ovan måste man obönhörligen öka sina IT-investeringar inom följande områden:

>> Specialenheter som sensorer och styrdon.
>> Kommunikationsinfrastruktur, trådlös och ledningsbunden, för att hantera den producerade informationen.
>> IT-infrastrukturen, särskilt lagringskapaciteten för den producerade informationen och beräkningskapaciteten för att kunna analysera denna.

För närvarande åstadkommer IT bara en mindre del av de klimatförändrande utsläppen, men när man börjar utnyttja denna mera intensivt kommer IT-sektorns utsläpp att öka. Besparingarna inom de olika branscherna kommer att kompensera för ökningarna, men de kommer att innebära utmaningar för IT-cheferna som får anpassa sin infrastruktur och sina applikationer för att minska sina egna utsläpp.

Kostnaden för energi och kylning i datacentraler över hela världen i mellan 2007 och 2012. Kostnaden syns på vänsteraxeln i miljarder dollar, medan antalet installerade enheter (installed base) visas på högeraxeln. Man kan tydligt se att kostnaden för kraft hotar att gå om kostnaden för den ständigt ökande mängden maskinvara.

Som ett exempel på utmaningarna i framtiden visar IDCs forskning att årskostnaderna för kraft och kylning av datacentraler kommer att överstiga kostnaderna för själva datakraften. Bortsett från att den kommer att bli dyr, kan en dåligt konstruerad datacentral ställa IT-ansvariga inför andra utmaningar:

>> I en nyligen genomförd undersökning som IDC utfört, anger hälften av de svarande att problem med kraft och kylning har lett till mindre systemstopp och mer än en tredjedel medger att hela datacentralen slogs ut. Mer än 40% av de svarande anger att de drabbats av ökande driftskostnader.

>> De flesta organisationen har äldre datacentraler, i medeltal nio år gamla, som inte är byggda för modern utrustning. Det finns ett behov av att bygga om dessa centraler med lösningar som maximerar energiutnyttjandet.

>> Det finns inga standardiserade sätt att mäta datacentralers effektivitet*) varför IT-cheferna måste undersöka de möjligheter som finns och själv bestämma sig för vilken av dem som bäst motsvarar hans nuvarande och planerade systemtillväxt.

Den största utmaningen är förmodligen att utveckla en infrastruktur som kommer att kunna ha kapacitet för den framtida tillväxt som behövs för utsläppsminskande IT. Problemet är att även om alla branscher kommer att behöva använda denna typ av teknologi är det inte helt klart hur intensiv användningen kommer att bli, och det kommer inte att bli klarare förrän ett juridiskt regelverk avsett att minska utsläppen kommer på plats.

Därför tvingas man planera för en osäker behovstillväxt och för energieffektivare IT utan att helt och hållet känna till behoven för det kommande tio åren. Vilka principer bör man tillämpa för investeringsbesluten? IDC tror att nästa generations infrastruktur besitter tre nyckelattribut:

>> Modulärt uppbyggda datacentraler, Med modulär uppbyggnad**) kan infrastrukturen utökas till att täcka behoven allt eftersom företaget utvecklar sin utsläppsstrategi (och sin affärsverksamhet, får man hoppas).

>> Energibesparande infrastruktur. Det fins ett antal metoder at göra infrastrukturen mera sparsam med energin, allt från effekthantering på CPU-nivå till klimatstyrning i byggnaden och förutsägelser av processbehovet i datacentralen.

>> En holistisk syn på infrastruktur och behov. En effektiv infrastruktur kommer alltmer att bli en struktur där varje komponent är optimerad, men utöver detta även att hela datacentralen kan svara på ökade behov på ett energieffektivt sätt. För detta behövs system som styr infrastrukturen på låg nivå, såväl som på rackskåps- och applikationsnivå, för att belastningarna kan flyttas till de mest effektiva resurserna och på så sätt uppfylla miljökraven.

>> Planering nu! IDCs forskning visar att de flesta organisationer har börjat minska sin energiförbrukning genom att konsolidera sina servrar. Mycket återstår att göra för att man ska få ett effektivt datacenter.

Hitachis strategi

Hitachis sätt att komma åt utsläppen är att bygga ihop datorhallens tjänster (kraft och kyla) med IT-utrustningen. Hitachis forskning strävar efter att minska energiförbrukningen både på komponentnivå (till exempel med effektivare nätaggregat), såväl som  på datorhalls-nivå.

Hitachis ekologiska datacentraler innefattar tre huvudprinciper, nämligen:

1. Allomfattande virtualisering. IDC menar att morgondagerns datacentraler kommer att bli ”virtuella” där ordningen för dagen kommer att bli att både servrar, lagring, nätverk och applikationer (via modellen Software as a service) kommer att virtualiseras. Hitachis svar är virtualiseringsplattformen BladeSymphony, medan lagringen avses skötas med Hitachis Universal Storage Platform V.

2. Moduluppbyggnad. Varenda IT-komponent ska kunna köpas, installeras och levereras på minsta, mest ekonomiska sätt. Det ska åstadkommas med produkter som serverblad där infrastrukturen kan byggas upp gradvis med inbyggnadsmoduler. Med Hitachis Modular Datacentre ska man kunna bygga upp en datorhall från grunden, eller bygga om en befintlig hall med komponenter som är maximalt energieffektiva.

3. Automatisk övervakning. Datorhallar måste övervakas automatiskt, och bara larmsituationer ska kräva mänskliga ingrepp. Hitachis trådlösa sensorer kallade AirSense används till att mäta av miljön i hallen och automatisera driften därefter i samverkan med övervakningssystemet Job Management Partner.

Detta ger bättre kapitalförvaltning, minskar kapitalkostnaderna och minskar energiförbrukningen betydligt, vilket i sammanfattning gör IT-användningen konkurrenskraftigare och mera miljömässigt hållbar. För att kunna förstå och respektera datorhallens inverkan på miljön på ett bättre sätt har Hitachi börjat bygga upp en modern datacentral som ska demonstrera företaget samlade utvecklingsinsats. Hallen ligger i Yokohama och har byggts och drivs enligt följande målsättningar och principer:

>> Effektiv energianvändning. Energikostnaden är den främsta anledningen till att IT-organisationerna börjar med ”gröna” projekt. I hallen i Yokohama ska Hitachi fram till år 2012 försöka minska energiförbrukningen med 50% från 2007 års nivå.

>> Energieffektiva och -besparande IT-produkter. Kärnan i projektet är ett brett införande av virtualisering, där servrar, lagring och nätverksutrustning kan hanteras sömlöst och på ett effektivt sätt. Centralen ska bara behöva expanderas när företaget behöver mer kapacitet. Centralen i Yokohama är modulär i alla delar, så att nya enheter (byggnaden, energi försörjning och IT-utrustning) kan läggas till när så behövs.

Sammanfattning

Denna korta sammanfattning har visat något av vad IDC gör för att undersöka hur IT kan användas för att minska klimatförändringarna. Vi har funnit att:

>> IT spelar en viktig roll för minskningen av utsläppen. Det verkliga bidraget och metoderna är olika för olika branscher, men alla branscher kan göra en vinst.

>> IT-cheferna måste förbereda sin infrastruktur för att kunna hantera det växande behovet av utrustning som är tänkt att reducera klimatförändringen.

>> Sagda förberedelse innebär en förnyelse av infrastrukturen och planering för hur nästa generations infrastruktur ska kunna göras så energieffektiv som möjligt, för att kunna da nytta av den tekniska utvecklingen.

Läs mer

En väldigt mycket längre, 200-sidig och mera neutralt hållen studie försedd med betydligt mycket mera statistik och grafiska diagram går att beställa från IDC, kallad Reducing Greenhouse Gases Through Intense Use of Information and Communication Technology White Paper. Den är framtagen i samarbete med betydligt flera än detta korta sammandrag, nämligen Fujitsu, Hewlett-Packard, Hitachi, Intel och Schneider Electric (fd UPS-tillverkaren APC). Den kan till exempel fås från Axicom Cohn & Wolfe, www.axicom.se

Fotnoter

*) Verkar vara gammal information. PUE- och PPP-tal används för att direkt mäta datorhallars verkningsgrad: http://techworld.idg.se/2.2524/1.279019/supergron-datorhall-sparar-miljoner
**) Modulär uppbyggnad är vanligt redan nu i nybyggda datorhallar i Sverige.

Jörgen Städje

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.