Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Moderaterna: Tydliga ekonomiska styrmedel och ökad konsumentmakt

Publicerad: 29 juni 2018, 07:14

Foto: Pavel Maria

I Aktuell Hållbarhets partigranskning får de åtta riksdagspartierna berätta hur de vill lösa de viktigaste hållbarhetsutmaningarna. Därefter har en grupp experter granskat partiernas föreslagna åtgärder- och satt betyg på dem. Först ut är Moderaterna som på söndag öppnar Almedalsveckan.


Moderaternas tre främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

1. Tydliga ekonomiska styrmedel. ”Det viktigaste politiken kan göra för att uppmuntra till gröna investeringar är att säkerställa en långsiktighet i de ekonomiska styrmedel som inverkar på lönsamheten i branscher som påverkar klimatet.”
2. Stärkt konsumentmakt. ”Genom att stärka konsumentmakten kan vi också öka efterfrågan på gröna investeringar – det kan handla om att ställa krav på att fondbolag som marknadsför sina produkter till sparare informerar om hur deras placeringar påverkar en hållbar utveckling.”
3. Statligt ansvar. ”Vi anser att det är bra att staten tar sitt ansvar genom att första till fjärde AP-fonderna nu får ett tydligare uppdrag att fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.”

Experternas betyg: 3+3= 6
Expertkommentaren:

”En mycket bra åtgärd är att man förändrat uppdraget för AP-fonderna så att hållbarhetsaspekter ges större fokus. Detta är dock en redan införd åtgärd. Håller helt med om att långsiktiga spelregler och styrmedel är positivt. Hade dock önskat att partiet hade konkretiserat vilka typer av spelregler och styrmedel de avser. Om åtgärdsförslagen utvecklas kan de kanske bli riktigt bra.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Moderaternas tre främsta åtgärder för att driva på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

1. Långsiktiga spelregler och pris på utsläpp. ”Politiken ska bidra med långsiktiga spelregler – att vi sätter pris på utsläpp och har ambitiösa klimatmål som en bred majoritet av riksdagens partier står bakom är några av de viktigaste.”
2. Minska basindustrins utsläpp.
”Vi avsätter 300 miljoner kronor årligen till stöd i investeringar som radikalt kan minska eller helt eliminera processutsläppen i basindustrin. På sikt vill vi omvandla stödet till ett klimatskatteavdrag.”
3. Grönt snabbspår.
Vi vill införa ett ”grönt snabbspår” för företag som väljer att investera i miljöförbättrande åtgärder. Dessa företag bör uppmuntras – inte mötas av hinder och långa handläggningstider.”

Experternas betyg: 2+3=5
Expertkommentaren:
Även dessa förslag har ett snävt hållbarhetsfokus där i stort sätt endast miljöaspekten innefattas. Idéerna är intressanta men de behöver konkretiseras för att kunna kommenteras. Utveckla dem och fokusera på hur de skall genomföras.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Moderaternas tre främsta åtgärder för att driva på konsumenter att agera hållbart

1. Bättre information.För att underlätta för konsumenter att göra hållbara val behöver information om produkters miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv bli mer lättillgänglig, till exempel vid nybilsförsäljning.”
2. Klimatkompensation för flyg.Vi föreslår att det ska bli obligatoriskt för aktörer som säljer flygbiljetter att erbjuda klimatkompensation som ett tillägg vid biljettköp.”
3. Offentlig upphandling.Vi vill ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att sprida kunskap om möjligheten att inkludera livscykelanalys som en faktor vid offentlig upphandling.”

Experternas betyg: 1+3=4
Expertkommentaren:

”Vi behöver ändra våra konsumtionsvanor till att konsumera mindre men även konsumera mer hållbart. Sverige är bland de 10 värste länderna på hållbarhet per capita om vi räknar in produktionen av vår konsumtion i andra länder. Detta reflekteras inte av någon parti.”
– Lin Lerpold, chef för Mistra Center for Sustainable Markets, Handelshögskolan i Stockholm.

Moderaternas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

1. Infrastruktur för fossilfria transporter.Vi satsar särskilt på utbyggnad av infrastruktur för fossilfria transporter så att det blir lättare att välja en elbil eller exempelvis en bränslecellsdriven lastbil. Utöver detta föreslår vi omfattande investeringar i järnvägen för att man ska kunna lita på att tågen går i tid.”
2. Reduktionsplikt.Moderaterna har drivit på för den reduktionsplikt som nu införs och innebär att det blir tvång på ökad inblandning av biobränslen vid pumpen.”
3. Bonus-malus.Moderaterna har drivit på för införandet av bonus-malus-beskattning av personbilar. Det innebär att den som köper en smutsig bil får en högre skatt samtidigt som den som väljer en mer miljövänliga bil istället får en bonus.”

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:

”I grunden bra åtgärder men ingen eller svag ambitionsnivå samt dålig konkretiseringsnivå. Inga åtgärder gällande transportsnålt samhälle, beteende eller gods.”
– Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet
”Bra spridning på förslagen men inget om flyget. Två av punkterna är redan beslutade, men reduktionsplikten skulle behöva konkretiseras.”
– Anna Kramers, informations- och kommunikationsforskare vid KTH.

Moderaternas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

1. Livscykelanalyser. ”För att säkerställa att rätt beslut fattas vid val av exempelvis byggnadsmaterial bör livscykelanalyser i högre utsträckning användas vid nybyggnation av bostäder.”
2. Klimatsmarta material. ”Moderaterna vill att investeringar i teknik som kan fånga och lagra koldioxid, vilket krävs för att producera exempelvis klimatneutral cement, ska stöttas.”
3. Cirkulär ekonomi. ”Det finns stor potential i att skapa bättre förutsättningar för ett resurseffektivt samhälle med en cirkulär ekonomi. Med mer återvunnet material kan vi minska byggandets klimatpåverkan.”

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:

”Ensidigt fokus på materialval, men bra förslag.” ­– Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudier.

Moderaternas tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

1. Fasa ut bevisat farliga ämnen.Vi prioriterar arbetet med att fasa ut bevisat farliga ämnen, exempelvis genom att reglera ämnen med liknande egenskaper i grupp, och att fler farliga ämnen hamnar på EU:s kandidatlista över farliga ämnen.”
2. Bättre miljöövervakning.
Vi ser också ett behov av att införa ett digitalt system för spårning av farligt avfall i syfte att säkerställa att farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt.”
3. Internationellt samarbete.
Sverige bör fortsatt delta och vara aktivt i samarbeten likt ”REACH up” i syfte är att höja ambitionsnivån i EU:s kemikaliekontroll – främst genom ett effektivare och bättre genomförande av REACH.”

Experternas betyg: 2+4=6
Expertkommentaren:

Förslaget om att fasa ut bevisligt farliga ämnen är en omöjlig strategi givet kunskapsbristerna. Dessutom sätter förslaget försiktighetsprincipen ur spel. Ändå föreslås gruppvis reglering, som delvis är motsatsen. Ogenomtänkt.”
– Mikael Karlsson, miljöforskare, KTH.

Moderaternas tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

1. Tydliga och höga krav.Sverige ska vara tydligt och ställa höga krav på sina samarbetspartner i biståndet när det gäller respekten för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Sverige ska också vara berett att ompröva sitt biståndsengagemang när kraven inte uppfylls.”
2. Stärkta rättigheter.Vårt långsiktiga utrikespolitiska fokus ligger på att främja respekten för de medborgerliga och politiska rättigheterna, för att på så sätt skapa förutsättningar för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.”
3. Internationellt föredöme.Svenska företag ska uppmuntras att vara föredömen utomlands vad gäller affärsetik, arbetsvillkor, miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. Genom handel som föregår med gott exempel öppnas förutsättningarna upp för ökad hänsyn till mänskliga rättigheter och goda villkor.”

Experternas betyg: 3+2=5
Expertkommentaren
:

”Bra med höga krav på samarbetspartners i biståndet, men partiet nämner inte statens skyldighet att skydda mot kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive de som begås av företag. Förslagen är inte tillräckligt konkreta och det är inte tillräckligt att företagen ska uppmuntras att vara föredömen. Det behövs en lagstiftning med obligatoriska krav på företagen att de ska genomföra en ’human rights due diligence’.”
Karin Gregow, handläggare med fokus på handelspolitik vid Forum Syd.

Moderaternas tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

1. Skärpta mål för insamling av plast.Moderaterna vill skärpa målen för insamling av plast. Mål har visat sig vara ändamålsenliga sätt att öka insamlingen. Samtidigt måste ett skärpt mål vara praktiskt nåbart och därför kan skärpningen behöva ske stegvis.”
2. Nationell bioekonomistrategi.Sverige har också goda möjligheter att bygga en stark bioekonomi där material från exempelvis skogen kan ersätta fossila plaster. För att stimulera denna utveckling vill Moderaterna införa en nationell bioekonomistrategi.”
3. Minska utsläpp av mikroplaster.
Vi vill satsa på att införa avancerad läkemedelsrening som även har förmåga att rena vattnet från mikroplaster.”

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:

Mål med insamling är bra, men det är viktigt att ha i åtanke att det som samlas in kan återvinna eller återanvändas, annars finns inget värde av bättre insamling. Bra att titta på alternativ till fossila plaster, men viktigt att ha i åtanke den eventuella påverkan detta kan få på återvinningsmöjligheter. Vi behöver även få med ett ökat incitament för att efterfråga mer sekundära plastmaterial.”
– Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells.

Moderaternas tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

1. Rening av läkemedelsrester.I Östersjön har man funnit många exempel på hur läkemedelsrester har påverkat beteende och fortplantningsförmåga hos olika arter. För att minska dessa utsläpp tredubblar vi regeringens stöd till de kommuner som satsar på avancerad rening av läkemedelsrester.”
2. Skärpta krav inom EU.
Sverige kan göra mycket, men vi är också beroende av att andra länder tar ansvar. Vi menar att Sverige måste driva på för skärpta reningskrav och minskade utsläpp inom EU och andra samarbeten som berör Östersjöområdet. Krav på rening av läkemedelsrester bör införas i EU:s avloppsdirektiv.”
3. Innovationspris för att återuppliva döda bottnar
. ”Östersjön är hårt drabbat av övergödning och har världens största yta av döda bottnar. Därför vill vi utlysa ett innovationspris till den som kan finna en kommersiellt gångbar och miljömässigt hållbar lösning på denna problematik. Innovationspris har tidigare visat sig vara en mycket framgångsrik metod för att lösa specifika miljöproblem.”

Experternas betyg: 3+4=7
Expertkommentaren:

”Förslaget om rening av läkemedelsrester är ett bra och konkret förslag, även om en ”tredubbling” av stödet inte säger så mycket för den som inte vet hur mycket, eller lite, stöd som ges idag. Förslaget om innovationspris är tveksamt då det är orealistiskt att tro att enskilda innovationer löder dessa typer av problem.”
– Björn Hassler, professor i miljövetenskap vid Södertörns högskola.

Moderaternas totalpoäng: 51 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev