Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Socialdemokraterna: Cirkulära affärsmodeller genom klusterbildningar och industriell symbios

Publicerad: 5 juli 2018, 03:00

Foto: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill stödja cirkulära affärsmodeller genom att finansiera klusterbildningar och industriell symbios. Ett toppenförslag enligt Akutell Hållbarhets expertpanel.


I Aktuell Hållbarhets partigranskning har de åtta riksdagspartierna fått berätta hur de vill lösa ett antal olika hållbarhetsutmaningar. Därefter har en grupp experter granskat partiernas föreslagna åtgärder- och satt betyg på dem.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

-  Främja gröna investeringar. ”Under den här mandatperioden har vi därför startat en grön investeringsfond som ska investera i små och medelstora företag som bidrar till minskad klimatpåverkan.”
-  Ökad transparens och tydligare redovisning. ”Vi bland annat skärpt reglerna för fondförvaltare så att investerare ska få information om vilka hållbarhetsaspekter som man tar hänsyn till i förvaltningen.”
-  Stärka kopplingen mellan hållbarhetsforskning och finansmarknad. ”Vi har därför gett stöd till ett nytt finanscenter som utvecklas i samarbete mellan Handelshögskolan i Stockholm och Stockholm Environment Institute.”

Experternas betyg: 1+3=4
Expertkommentaren:
Det här partiet beskriver vad de har gjort och medverkat till istället för att berätta om vad de vill göra framöver. Det borde vara mer fokus på vilka ambitioner de har framgent inom hållbarhetsområdet? Vilka konkreta insatser planeras?”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

-  Stödja cirkulära affärsmodeller. ”Regeringen uppdrog i juli 2016 till Vinnova att stödja klusterbildningar och industriell symbios för att främja utveckling och spridning av cirkulära affärsmodeller.”
-  Att ett energieffektiviseringsprogram införs. ”Den outnyttjade potentialen för energieffektiviserande åtgärder i den energiintensiva industrin är stor. Den s-ledda regeringen föreslog därför i budgetpropositionen för 2018 att totalt 125 miljoner kronor 2018–2020 satsas på ett nytt program för energieffektivisering i industrin.”
-  Strategiska medel till miljö- och klimatteknik. ”Den s-ledda regeringen satsar 62 miljoner kronor per år för insatser inom miljö- och klimatteknik. Totalt är det 248 miljoner kronor under perioden 2016–2019. Härmed skapas bättre förutsättningar för miljö- och klimatteknikföretag att växa och att öka innovations- och konkurrenskraften.”

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:
”En riktigt bra åtgärd som lyfts upp är att stödja cirkulära affärsmodeller genom klusterbildning och industriell symbios.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att på konsumenter att agera hållbar

-  Ekologisk livsmedelsproduktion. ”Ytterligare satsningar för att stödja på den ekologiska livsmedelsproduktionen.”
-  Skattebefria förnybara bränslen. ”Beskatta klimatpåverkande utsläpp och skattebefria förnybara bränslen.”
-  Bättre information om matens innehåll. Vi socialdemokrater har höga ambitioner att förbättra informationen om matens innehåll, ursprung och klimatpåverkan. Det kan vi åstadkomma på flera sätt, bland annat genom att arbeta för förändringar av de gemensamma reglerna i EU. Även restauranggäster ska kunna ställa krav på information om matens ursprung och innehåll.”

Experternas betyg: 2+4=6
Expertkommentaren:
”Att få konsumenter att agera hållbart handlar inte bara om livsmedel och drivmedel. Dessutom innefattar hållbarhet inte bara miljöaspekten.  Återigen saknas konkreta åtgärder med fokus på själva genomförandet.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

-  Bränslebyte. ”Genom bränslebytet blanda in mer biodrivmedel i bensin och diesel.”
-  Bonus-malus. ”Bonus – Malus för en snabbare omställning av fordonsflottan”
-  Klimatklivet. ”Statligt stöd för lokala klimatinvesteringar, till exempel fler laddstationer för elbilar och tankstationer för biogas och produktion av biodrivmedel.”

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren:
”Två förlag gäller bilar och ett bränsle, inget om flyg eller tåg. Bonus malus är dessutom redan beslutat”.
– Anna Kramers, informations- och kommunikationsforskare vid KTH.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

-  Hållbart byggande. ”Öka fokus på miljömässig hållbarhet i byggprocesser och byggmaterial. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har initierat åtgärder för att främja hållbart byggande. Bland annat ses administrativa samt ekonomiska styrmedel över i syfte att minska byggandets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.”
-  Hållbart byggande 2. ”Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört ett statligt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande.”
- Energieffektivt byggande. ”Den socialdemokratiskt ledda regeringen har inrättat ett nationellt informationscentrum för att främja energieffektivt byggande och renovering, användning av hållbara material och låg klimatpåverkan.”

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:
”Det är bra förslag men partiet säger för lite om vad det vill framåt. De säger ”Vi har initierat, infört, inrättat och så vidare.”
– Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudier vid KTH.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

-  Öka takten i att få bort farliga ämnen. ”EU:s kemikalieregelverk måste skärpas och ge skydd från skadeverkningar av hormonstörande ämnen och innehålla nya regler där kemikalier behandlas i grupp.”
-  Sanera gifter i havet. ”Fortsatt hög ambitionsnivå för saneringen av gift i mark och i vrak till havs.”
-  Giftfria förskolor. ”Förskolor och skolor och andra miljöer där barn vistas ska vara giftfria. Upphandlingsmyndigheten kan bistå kommunerna i detta arbete.”

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:
”Det är rätt princip att prioritera hormonstörande ämnen och ämnen i grupp. Sanering är viktigt men det är en reaktiv åtgärd så det är inte en nyckelstrategi. Bra att fokusera på offentliga miljöer och upphandling, men förslaget är inte så konkret.”
– Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

-  Företagande och mänskliga rättigheter. ”Handlingsplanen för företagande och mänskliga rättigheter som den socialdemokratiskt ledda regeringen antog i augusti 2015 för att genomföra FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Syftet är att försöka stödja de svenska företagen att omvandla FN:s principer till konkret handling. I mars 2018 presenterades uppföljningsrapport till regeringens handlingsplan om företagande och mänskliga rättigheter där de åtgärder den socialdemokratiskt ledda regeringen satt igång, genomfört och antagit redovisas.”
-  Politik för hållbart företagande. ”Antagit skrivelsen Politik för hållbart företagande som ett led i en mer ambitiös politik för hållbart företagande. I skrivelse redovisas den socialdemokratiskt ledda regeringens syn på en rad av frågor kopplade till ett hållbart företagande, såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption, men också jämställdhet, barnrättsperspektivet, mångfald, affärsetik och beskattning.”
-  Global deal. ”Den socialdemokratiskt ledda regeringen har initierat det globala partnerskapet Global Deal för anständiga arbetsvillkor och en inkluderande tillväxt som syftar till att bland annat stärka social dialog och goda arbetsmarknadsrelationer, inklusive föreningsfrihet och kollektivförhandlingar, för att bidra till anständiga arbetsvillkor, som i sin tur stärker före rätten att organisera sig fackligt, goda arbetsvillkor och social dialog är centrala frågor inom företagande och mänskliga rättigheter.”

Experternas betyg: 3+2=5
Expertkommentaren:
”Handlingsplanen från 2015 och uppföljningen 2018 är steg i rätt riktning. Men dessa är inte tillräckligt konkreta. Bra att stödja de svenska företagen att omvandla FN:s principer till konkret handling, men handlingsplanen från 2015 innehåller inte tillräckligt med konkreta förslag på åtgärder. Global Deal är positivt, men en utmaning är t ex att förenings- och organisationsrätt inte existerar eller inte respekteras fullt ut i många länder.”
– Karin Gregow, handläggare med fokus på handelspolitik vid Forum Syd.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

-  Utökat förbud mot mikroplaster. Det svenska förbjudet mot mikroplaster vill vi utvidga till hela EU och till fler produkter.”
-  Minskad plastanvändning. ”Plastanvändningen måste minska och förnybara material prioriteras. Vi vill minska användningen av engångsprodukter av plast.”
-  Satsning på reningsverk. ”Sverige måste ta nästa steg att utveckla och införa reningsverk som renar från mikroplaster och plastfibrer från kläder, andra farliga kemikalieprodukter samt läkemedelsrester.”

Experternas betyg: 2+4=6
Expertkommentaren:
”Fokus mikroplast är ett bra förslag, men annan plast då? Det är bra med en uttalad minskad plastanvändning.”
– Åsa Stenmarck, plastexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Socialdemokraternas tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

-  Minskad övergödning. ”Höjda ambitioner för minskad övergödning. Bland annat minskade utsläpp från avloppsreningsverk, såväl enskilda som allmänna och ökade krav på återföring av fosfor.”
-  Minskade kemikalieutsläpp. ”Åtgärder för minskade utsläpp av kemikalier, t.ex. för sanering av miljögifter från vrak och minskade utsläpp av läkemedelsrester.”
-  Skyddade marina områden. ”Ökat skydd den biologiska mångfalden genom nya skyddade marina områden och ett hållbart fiske. Bottentrålningen bör förbjudas genom överenskommelser i EU.”

Experternas betyg: 2+3=5
Expertkommentaren:
”Partiet har fångat de rätta åtgärderna men genomförandet är oklart.”
– Conerad Stralka, verksamhetschef på Baltic Sea 2020.

Socialdemokraternas totalpoäng: 49 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev