Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Sverigedemokraterna: Högre anslag för att rädda Östersjön

Publicerad: 13 augusti 2018, 13:01

Upphandlingar som styr offentlig konsumtion mot närproducerad mat och arbeta vidare med utvecklingen av infrastruktur för eldrift, vätgas och biogas. Dessutom vill Sverigedemokraterna öka anslagen för att skydda Östersjön.


I Aktuell Hållbarhets partigranskning har de åtta riksdagspartierna fått berätta hur de vill lösa ett antal olika hållbarhetsutmaningar. Därefter har en grupp experter granskat partiernas föreslagna åtgärder- och satt betyg på dem.

Sverigedemokraternas främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

1. Statens roll är inte att styra finanssektorns framtida investeringar, däremot kan staten bidra till forskning och utveckling på miljöområdet vilket i sin tur kan leda fram till framväxt av fler nya företag på marknaden som är attraktiva för investeringar.
2. Ett företags uppgift är att inom lagens ramar tillvara ta ägarnas och de anställdas intressen. Gröna investeringar kommer att bli aktuella i den mån företagen bedömer dem som lönsamma.

Experternas betyg: 1+1=2
Expertkommentaren:En väldigt passiv hållbarhetspolitik. Beror det på en kunskapslucka eller låg prioritering?”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Sverigedemokraternas tre främsta åtgärder för att driva på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

1. Politikens roll är att definiera de lagar företagen måste följa. Politiker ska inte pådyvla företagen sina affärsmodeller, däremot kan och bör staten bidra med forskning och utveckling.

Experternas betyg: 1+1=2
Expertkommentaren: ”Har de ens hört talas om Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål?”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Sverigedemokraternas tre främsta åtgärder för att driva på konsumenter att agera hållbart

1. Politiker är dåliga på att fatta beslut åt konsumenterna och bör avhålla sig från att försöka. Med detta sagt är Sverigedemokraterna anhängare av ett samhällskontrakt som även har oskrivna lagar. Att ta hand om vår gemensamma miljö är ett gemensamt ansvar som har många dimensioner.
2. Ett instrument som står till politikernas förfogande är styrning av offentliga upphandlingar, som kan användas till att styra offentlig konsumtion mot närproducerad mat.

Experternas betyg: 1+1=2
Expertkommentaren:  ”Hållbarhet innefattar inte endast miljöaspekten. Närproducerat är inte detsamma som hållbart. Agera hållbart innefattar så mycket mer än konsumenters livsmedelsinköp. Partiet har en stor utmaning i att greppa hela hållbarhetskonceptet.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Sverigedemokraternas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

1. Genom att kritiskt granska och stoppa de andra partiernas dysfunktionella biodrivmedelspolitik, som har medfört skövling av skog i andra länder.
2. Arbeta vidare med infrastruktur för eldrift, vätgas och biogas.
3. Underhålla och utveckla järnvägsnätet.

Experternas betyg: 2+1=3
Expertkommentaren: ”Synnerligen svag ambitions- och konkretiseringsnivå. En åtgärd handlar om vad man inte ska göra. Åtgärder saknas inom förorenaren betalar, transportsnålt samhälle/beteende och gods.”
– Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sverigedemokraternas tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

- Problemet just nu är att det är alltför byråkratiskt att bygga i Sverige. Att ytterligare hämma bostadsbyggandet med nya regler finns inte på vår agenda. Man kan inte samtidigt lova regelförenklingar och samtidigt införa nya restriktioner.
- Ökad återvinning av byggmaterial i samband med nybyggnation och ombyggnation bör ligga i alla parters intresse.
- Forskning och utveckling.

Experternas betyg: 1+1=2
Expertkommentaren: Ingen kommentar.

Sverigedemokraternas tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

- Det finns institutioner som hanterar detta både nationellt och på EU:s inre marknad. Som regel har inte politiker kompetensen att avgöra hur man ska hantera enskilda kemikalier. Men självklart ska arbetet med att minska och helst eliminera kemiska hälsorisker fortskrida.
- Vidare finns en dynamik och en konstruktiv dialog mellan konsumentorganisationer och branschorganisationer.
- En faktabaserad syn på kemikaliers nyttor och risker är en folkbildningsfråga och bör givetvis vara föremål för öppen debatt.

Experternas betyg: 1+4=5
Expertkommentaren: ”Förutom att detta inte är ett förslag är punkten ett självmål. Redan idag fattas beslut i riksdag och regering om regler rörande både principer och enskilda ämnen.”
– Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH

Sverigedemokraternas tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

- I allmänhet är handel av godo och Sverige har ändå inte möjlighet att exempelvis pressa Kina till politiska eftergifter genom handelspolitik. EU-medlemskapet innebär ju också vissa begränsningar vad gäller en självständig handelspolitik.
- Företagens verksamhet bör emellertid vara transparent och eventuella missförhållanden utomlands är en fråga för företagen själva och deras kunder att ta ställning till.

Experternas betyg: 1+1=2
Expertkommentaren: ”Att företagens eventuella missförhållanden är en fråga för företagen själva och deras kunder är inte korrekt. Det är rimligen först en fråga för landet där ”missförhållandet” skett, och sedan en fråga för Sveriges regering och riksdag i den mån företaget är Sverige-baserat eller är en stor aktör för vår export eller import.”
– Elisabeth Abiri, senior advisor på Emerga

Sverigedemokraternas tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

- Kartläggning av flöden och risker med mikroplaster.
- Mer resurser för åtgärder i marina miljöer.
- Forskning och utveckling. Det bästa är förstås om man kan ta fram material som är ändamålsenliga för användaren och ofarliga för miljön – och samtidigt inte alltför dyra.

Experternas betyg:2+2=4
Expertkommentaren: ”Otroligt okonkret och väldigt fokuserat på det marina.”
– Åsa Stenmarck, plastexpert vid IVL Svenska Miljöinstitutet

Sverigedemokraternas tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

- Sverigedemokraterna vill stärka samhällets insatser för havs- och vattenmiljö. I statens budget vill vi öka detta anslag, som får användas får till exempel användas för åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer.
- Forskning och utveckling.

Experternas betyg: 1+2=3
Expertkommentaren: ”Låter bra men förslagen saknar helt konkretion”
– Conrad Stralka, verksamhetschef vid Baltic Sea 2020

Sverigedemokraternas totalpoäng: 25 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev