Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag27.11.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Klimat

Tips: Att ”gräva” i 2013 års kommunranking

Publicerad: 26 Juni 2013, 04:46

En liten lathund för dig som vill fördjupa dig i frågorna och resultatet i årets ranking – bland annat finns två frågor som inbegriper lagkrav. En fjäredel av kommunerna bryter de facto mot lagen…


I årets upplaga av Miljöaktuellts kommunrankning är två av våra enkätfrågor formulerade utifrån dagens lagkrav. Dessutom använder vi oss av kommunsvaren från den obligatoriska rapporteringen till Vattenmyndigheterna. I två av dessa fall rör det sig om lagstiftning som kommer från EU, där EU-kommissionen kan dra Sverige inför EU-domstolen för att kommunerna inte följer lagen.

Detta kan du gräva i:
I den enkät som Miljöaktuellt gjort finns en del grävgodis. Genom att snabbt skanna av er kommuns svar kan ni finna bristerna, men även deras förtjänster.
Ibland kan fel person inom kommunen ha svarat på frågan, så svaret borde dubbelkollas med lämplig kommuntjänsteman. Efter en expertintervju och samtal med kommunens ansvarige politiker har ni en given egen nyhet!

Följande områden erbjuder sådana gransknings- och grävmöjligheter:
• Luftkvaliteten i kommunens värst drabbade område (ska enligt EU-direktiv undersökas)
• Arbetet för att uppnå god vattenkvalitet (måste enligt EU-direktiv varje år rapporteras)
• Tillsynsplan som ska baseras på en behovsutredning (för treårsperiod) (enligt förordning)

När det gäller luftkvaliteten och behovsutredningen är det 15 procent av kommunerna som bryter mot respektive lag. 23 procent av kommunerna har inte det senaste året rapporterat sitt vattenarbete till Vattenmyndigheterna. En närmre beskrivning med kontaktuppgifter ges längre ner i dokumentet.

Miljöaktuellt misstänker också att alla kommuner inte svarar helt sanningsenligt. 270–280 kommuner svarar på enkäten varje år och att vi inte har möjlighet att kontrollera alla svar. För även om man har en strategi eller plan för sitt miljöarbete, så kan verkligheten se helt annorlunda ut. Ibland är det kommunala bolag, ibland är det kommunen själv som bryter mot sina egna regler.

I årets upplaga ställer vi frågor som kan ge minuspoäng. I år frågar vi om kommunerna under en treårsperiod har exploaterat a) god jordbruksmark, b) skyddsvärd natur eller c) tätortsnära skogar. Ett ja-svar på denna fråga ger tre minuspoäng i vår rankning. Har kommunerna varit helt sanningsenliga på den här punkten?

Enligt svaren är det 25 procent av kommunerna som exploaterar god jordbruksmark, 25 procent exploaterar tätortsnära grönområden och nästan fem procent har exploaterat skyddsvärd natur. Har din kommun uppgivit att de inte exploaterat något av dessa, trots att du kan ge exempel på motsatsen? Kontakta gärna oss på Miljöaktuellt!

Kontaktperson:
Miljöaktuellt: Jesper Gunnarsson, jesper.gunnarsson@idg.se, 073-3696553.

Bakgrund och kontaktuppgifter till gräv- och granskningsuppslag

 Luftkvalitet.
Enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8) ska kommunen undersöka luftkvaliteten och på "lämpligt sätt informera" om koncentrationen av vissa luftföroreningar såsom partiklar, kväveoxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, bly, arsenik, kadmium med flera. För vissa föreningar ska halterna rapporteras dagligen, medan det för andra ämnen räcker med var tredje månad eller en gång per år. Beroende på kommunens storlek och luftkvalitet ställs olika krav på undersökningsmetoderna, men alla måste rapportera värden eller en bedömning på något sätt, själva eller via ett samverkansorgan. Läs mer på Naturvårdsverkets sida för luftkvalitet
Miljöaktuellts fråga till kommunerna löd: Har kommunen kontrollerat luftkvaliteten genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning på egen hand eller i samverkan med andra kommuner under de tre senaste åren?

Experter vid Naturvårdsverket:
Helena Sabelström, helena.sabelstrom@naturvardsverket.se, 010-6981095
Matthew Ross-Jones, matthew.ross-jones@naturvardsverket.se, 010-6981301

Vattenkvalitet.
Åtgärdsprogrammet är en del av EU:s ramdirektiv för vatten. Syftet är att alla EU:s vatten ska uppnå god miljöstatus 2015 eller allra senast 2027. Vattenmyndigheterna samordnar och sammanställer arbetet som utförs på flera olika nivåer, däribland kommunerna. Den mest grundläggande åtgärden är att alla kommuner ska rapportera sitt arbete med exempelvis vattenskyddsområden och tillsyn av föroreningsskadade områden till Vattenmyndigheterna. Förra året var det drygt 240 av 290 kommuner som uppfyllde detta krav. Läs mer i Vattenmyndigheternas rapport för år 2011
Om slarvet fortsätter kommer förmodligen EU-kommissionen att dra Sverige inför EU-domstolen.
I Miljöaktuellts rankning inkluderade och poängsatte vi kommunernas arbete som de rapporterat till Vattenmyndigheterna.

Experter vid Vattenmyndigheterna:
Vattenförvaltare Jean Esselström, jean.esselstrom@lansstyrelsen.se, 0611-349083; vattensamordnare Maria Renberg, 010-2255413.

Tillsynsplan
Kommunen ansvarar för miljötillsyn av de företag som är verksamma inom kommungränserna (kan finnas undantag). Enligt miljöbalken ska kommunerna ha en plan över sin tillsynsverksamhet, och denna plan ska utgå ifrån vad som kommit fram i en behovsutredning. Förrförra året förtydligades vissa krav i miljötillsynsförordningen (2011:13). Nytt blev bland annat att kommunen måste ha ett register över de regelbundna tillsynsobjekten och att tillsynsplanen ska grunda sig på en behovsutredning som täcker en treårsperiod.
Miljöaktuellt ställde därför följande fråga till kommunerna: Har kommunens nämnd (med ansvar för tillsyn enligt miljöbalken) antagit en tillsynsplan som grundar sig på en behovsutredning för en treårsperiod?

Expert vid SKL
Sektionschefen Ann-Sofie Eriksson, ann-sofie.eriksson@skl.se, 08-4527863

Jesper Gunnarsson

Dela artikeln:


Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag Bonnier Business Media AB:s (BBM) allmänna villkor. Jag har även tagit del av BBM:s personuppgiftspolicy.