måndag29 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Unikt område i Kattegatt hotas

Publicerad: 13 augusti 2015, 05:09

Länsstyrelserna i Skåne och i Halland kritiska till regeringens agerande hittills.


Torskbeståndet i Kattegatt har länge varit nära att kollapsa. För sex år sedan var situationen så allvarlig att Sverige och Danmark gemensamt inrättade ett område i södra Kattegatt med starka fiskeregleringar. SLU skriver:

”I januari 2009 trädde förslaget i kraft som innebar totalt fiskeförbud inom ett kärnområde i södra Kattegatt samt ett större buffertområde med förbud mot fiske med redskap som kan fånga torsk under dess lektid, 1 januari till 31 mars. I en del av området förbjöds vidare allt oselektivt trålfiske under hela året.”

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) skriver i en kommentar till Miljöaktuellt att syftet var att skydda lektorsken och var ett komplement till existerande kvotreglering som inte visat sig vara tillräcklig för att återhämta beståndet. Överenskommelsen gällde initialt i tre år och området utvärderades 2012. Landsbygdsministern skriver vidare:

”Sedan 2012 har Sverige och Danmark fört diskussioner om ändringar av den nuvarande fiskeregleringen då utvärderingen bland annat visat att lektorsken vandrar norrut efter första kvartalet. Eftersom Sverige och Danmark inte kunnat enas om alternativa åtgärder för att skydda torsken har den ursprungliga regleringen legat kvar.”

En arbetsgrupp som tillsatts av Sverige och Danmark tittar just nu på frågan. Men detta har väckt starka reaktioner från länsstyrelserna i Skåne och i Halland som menar att det pågående arbetet helt saknar regional och lokal förankring. Då det finns ett starkt tryck från danskarna att få öppna upp det skyddade området för kräfttrålning, är man från länsstyrelsernas sida oroliga över att fiske i området ska tillåtas igen. Det skulle innebära att mycket positivt arbete snabbt skulle gå förlorat, inte minst då danskarna brukar använda sig av en så kallad Seltra-trål som är dålig på att sortera bort stor torsk.

I ett brev (pdf) till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, som skickades i juni, skriver Länsstyrelsen Skåne att det varit ”en total brist på lokal och regional förankring i den pågående processen kring eventuellt ändrade fiskeregler i de delvis fiskefria områdena”.

Fiskeregleringarna har enligt Länsstyrelsen Skåne varit framgångsrika. Dels har de gynnat fiskebestånden i Kattegatt. Men eftersom även bottenmiljöerna skyddats från fysisk påverkan i form av trålning har den biologiska mångfalden på bottnarna i det stängda området också gynnats. Målet att skydda torsken har helt enkelt fått en massa positiva mervärden.

Länsstyrelsen i Hallands län är inne på samma linje, att åtgärerna varit effektiva, och skriver i ett eget brev (pdf) till Sven-Erik Bucht:

”Torsk kan numera fångas till och med vid fiske från land, något som varit mycket ovanligt vid Hallandskusten åtminstone under de senaste 15 åren.”

Det brevet är undertecknat av landshövding Lena Sommestad, som var socialdemokratisk miljöminister mellan åren 2002 och 2006.

De två länsstyrelserna varnar i sina respektive brev regeringen för resursslöseri och hänvisar till Nagoyamålen som innebär att minst tio procent av de svenska havsområdena ska skyddas till år 2020, ett mål som är långt ifrån uppfyllt i dagsläget. Länsstyrelsen Skåne utvecklar resonemanget:

”Det berörda området har under drygt sex år, mer eller mindre skyddats, från fysisk påverkan. Denna investering för bottenmiljöerna kan snabbt göras ogjord om bottentrålning tillåts igen. Att åter tillåta trålfiske istället för att skydda det berörda området skulle innebära att Sverige går bakåt istället för framåt i arbetet för att skydda våra havsmiljöer. Det är också ett stort resursslöseri att öppna det berörda området för trålfiske och därefter inleda arbetet med att skydda nya mjukbottenområden. Det är en resurskrävande process att identifiera, sammanställa underlag för, samråda om och besluta nya områdesskydd.”

I juli skrev Göteborgsposten om frågan och intervjuade då Joakim Hjelm, avdelningschef vid Havsfiskelaboratoriet i Lysekil. Han hoppas att området fortsätter att fredas också i framtiden, och lyfter precis som länsstyrelserna fram att detta är en av de få platserna i Europa som har bottnar som inte har förstörts av bottentrålning.

– Det räcker ju med en enda trålning för att allt det ska vara förstört igen, säger Joakim Hjelm till tidningen.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht låter meddela att det är för tidigt att uttala sig i ärendet. I sitt svar till Miljöaktuellt kommenterar han inte den lokala förankringen i frågan men han skriver att Havs- och vattenmyndigheten såväl som SLU varit delaktiga och bistått med underlag i processen. Han skriver vidare:

”Sverige och Danmark har tillsatt en teknisk arbetsgrupp i syfte att föreslå åtgärder för att minska fiskedödlighet och utkast av torsk i Kattegatt. Arbetsgruppen, där också Tyskland ingått, ska lämna sitt förslag till respektive departement för vidare ställningstagande. Eftersom arbetsgruppen inte lämnat sin rekommendation ännu är det för tidigt att uttala sig om innehållet i den.”

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev