Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera

Klimat

Vänsterpartiet: Grön investeringsbank och hårdare regler för plast

Publicerad: 2 juli 2018, 03:46

Foto: Denny Lorentzen

Inrätta en grön investeringsbank, förbud mot fossildrivmedel år 2025 och en reforemering av Reach så att enskilda länder ges möjligheter att förbjuda farliga kemikalier. Det är några av åtgärderna som Vänsterpartiet vill genomföra för att skapa ett hållbart samhälle.


Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

1. Inrätta en grön investeringsbank med minst 100 miljarder i kapital.
2. Avveckla de miljöskadliga subventionerna.
3. Nya placeringsdirektiv till AP-fonderna där alla fossilinnehav divesteras.

Experternas betyg: 2+4=6
Expertkommentaren:

Hade gärna sett lite mer konkretisering av de föreslagna åtgärderna. Hur skulle en grön investeringsbank drivas och styras? Vilka är de miljöskadliga subventionerna? Positivt med fokus på att ge mer hållbara placeringsdirektiv till AP-fonderna. Hela finanssektorn behöver dock styrning och incitament mot mer hållbara investeringar.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att driva på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

1. Utfärda gröna obligationer.
2. Upphandla mer hållbart, något som kommer att gynna alla moderna företag.
3. Använda styrande skatter och avgifter mer aktivt.

Experternas betyg: 1+3=4
Expertkommentaren:
”Det är högst oklart om partiet förstår innebörden av hållbara affärsmodeller. Väldigt oprecisa åtgärder. Fina visioner men hur skall de uppnås? Vilken typ av styrande skatter och avgifter menas och hur skall det driva på mot mer hållbara affärsmodeller?”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att driva på konsumenter att agera hållbart

1. Längre garanti- och livslängdstider, krav på att varor ska kunna repareras.
2. Varor ska vara tydligt ursprungsmärkta.
3. Reglera mer aktivt där miljöskadliga produkter ska förbjudas.

Experternas betyg: 2+4=6
Expertkommentaren:
”Hållbarhet innefattar inte endast miljöaspekten. Ett tips är att studera Agenda 2030 och FNs globala hållbarhetsmål. Det behövs konkretisering av de föreslagna åtgärderna.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

1. Förbjud försäljning av nya fossilt drivna bilar från senast 2025.
2. Fortsatt skatteundantag för biogas, HVO, etanol samt direkta bidrag där det är nödvändigt, som biogas.
3. Billigare och bättre kollektivtrafik, kraftig utbyggnad och förbättrat underhåll av järnvägen.

Experternas betyg: 4+2=6
Expertkommentaren:
”Avsaknad av förorenaren betalarprincipen. Dålig konkretiseringsnivå utom på en åtgärd som har dålig effektivitet. Inga åtgärder gällande transportsnålt samhälle, beteende eller gods.”
– Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

1. Nya prestandakrav på nybyggnation där mycket låg energikonsumtion är en bärande del.
2. Förbättrade stadsmiljöavtal där kollektivtrafik och cykling får större utrymme, förläng Klimatklivet.
3. Fortsatt investeringsstöd för bostadsbyggande med krav på billiga och klimatsmarta bostäder.

Experternas betyg: 4+4=8

Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

1. Reformera Reach där enskilda länder kan förbjuda farliga kemikalier, kemikalier bedöms i grupp och hänsyns tas till cocktaileffekter.
2. Reglera skadliga kemikalier på svensk nivå och driv det sedan gentemot EU.
3. Mer pengar till Kemikalieinspektionen.

Experternas betyg: 4+1=5
Expertkommentaren:

”Att avsätta mer pengar till Kemikalieinspektionen leder inte per definition till ett bättre skydd för hälsa och miljö. Pengarna ska användas klokt och till rätt saker, oavsett om det är Kemikalieinspektionen eller andra offentliga eller privata initiativ som arbetar för en säker kemikaliehantering.”
– Kristina Neimert, sakkunnig i kemikaliefrågor på Ikem.

Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

1. Ambassader och UD ska främja hållbarhet och mänskliga rättigheter.  På främjanderesor ska organisationer mer aktivt får delta.
2. Vi vill höja biståndet och mänskliga rättigheter, hållbarhet och kvinnors roll måste få tydligare genomslag.
3. Hårdare krav på Exportkreditnämnden och andra svenska institutionella investerare.

Experternas betyg: 4+3=7
Expertkommentaren:

”Att ambassaderna och UD ska främja mänskliga rättigheter genom ”främjanderesor” är en allt för otydlig politik. Det är mycket svårt att uttala sig om huruvida den får framgång eller ej. Biståndet är en liten del av Sveriges utrikes kontakter. Det är dessutom svårt att se hur mänskliga rättigheter, hållbarhet och kvinnors roll ska kunna få ett tydligare genomslag och vilken förändring detta kan komma att få på ’marken’.”
– Elisabeth Abiri, senior adviser på Emerga.

Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

1. Reglera plast hårdare, där vissa produkter förbjuds.
2. Ställ krav på industrin att endast sätta ut plast som kan materialåtervinnas.
3. Pant på fler produkter/förpackningar och höj panten för att öka insamlingen.

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren:

”Förslag på förbud har ju kommit från EU på vissa engångsartiklar, så det är inte så nytt. Men det är ju ändå ett stort steg. Åtgärd nummer två skulle gärna kompletteras med att man också ska använda återvunnen råvara. Industrin själva har ju satt upp målet att plasten ska vara återvinningsbar, så där behövs inga politiska krav på samma sätt. Pant ses ofta som en bra lösning och systemet fungerar ju så det kan vara ide att stärka det.”
– Åsa Stenmarck, plastexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vänsterpartiets tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

1. Ett hållbarare jordbruk genom bättre utformade anslag för att minska övergödningen.
2. Ett ekosystemsbaserat fiske där vi endast fiskar hållbart med lägre kvoter och mer selektiva fiskemetoder.
3. Satsa på minskad köttkonsumtion, något som minskar övergödningen.

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren:

”Åtgärderna är relevanta men kända sedan länge. Behöver fyllas på med konkreta åtgärder och innovationskraft.”
– Conrad Stralka, verksamhetschef på Baltic Sea 2020.

Vänsterpartiets totalpoäng: 56 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev