tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

”Ansvaret för hållbara transporter ligger inte bara på åkeriföretagen”

Publicerad: 22 februari 2016, 06:49

DEBATT Det finns en rad styrmedel som kan bidra till att skapa rätt förutsättningar för minskade utsläpp, skriver Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag.


Sverige har höga ambitioner för användning av förnybar energi. Det är bra. Sveriges Åkeriföretag vill att våra medlemmar ges rätt förutsättningar för att nå fossilfrihet år 2050. En hållbar omställning kräver förutsägbarhet, och det finns ett antal åtgärder som är avgörande för den vägburna godstrafikens möjlighet att nå klimatmålen.

Sveriges Åkeriföretag vill bidra till ett hållbart samhälle. Välfungerande lastbilstransporter är en grundpelare i välfärden, och det är många som bär ansvaret. Det finns en rad styrmedel inom politikområden som finans, infrastruktur, energi och transport som kan bidra till att skapa rätt förutsättningar för minskade utsläpp.

Enligt Trafikanalys har euroklassningen bidragit till betydande minskningar av utsläpp av miljöfarliga gifter och gaser. Alla nya fordon måste vara av den senaste euroklassningen, och lastbilsflottan minskar därmed ständigt sin miljöpåverkan.

Koldioxid och andra växthusgaser regleras emellertid inte i euroklassningen. Tunga lastbilar står för sju procent av Sveriges totala utsläpp av dessa. Utmaningen för regeringen ligger i att ta ansvar för att skapa styrmedel som gör det möjligt för transportföretagen att minska sin klimatpåverkan.

El är av olika skäl inte ett rimligt alternativ för tunga lastbilar. Personbilar står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. De har lättare att minska sin miljö- och klimatpåverkan med befintlig teknik och politik.

Längre och tyngre fordon är en annan prioriterad åtgärd som kan bidra till minskade utsläpp och också öka trafiksäkerheten.

Kvotplikt skulle ge bättre förutsägbarhet vid investering i fordon och anläggningar för framställning av alternativa bränslen. Med kvotplikt kan en stegvis ökad inblandning av alternativa bränslen ske tills vi når nollutsläpp. Här måste regeringen och energiministern ta sitt ansvar.

Vägnätet är kapillärerna i transportsystemet. Godståg och båt kan inte gå på innerstadens gator, och lastbilar transporterar gods från järnvägen direkt till fabrik eller butik.

Räknat i ton är ungefär 77 procent av transporterna med lastbil på sträckor kortare än 30 mil. Av resten, de längre transporterna, går nio procent på lastbil, sju procent med tåg och tre procent sjövägen. Konkurrensytan mellan de olika trafikslagen är alltså mycket liten.

Åkerinäringen kan transporter och är angelägna om att minska buller och utsläpp, och effektivisera transporterna. En viktig pusselbit är transportköparna, som måste värdesätta transporter av företag som värnar om trafiksäkerhet, socialt ansvar och miljöstandard. Kostnad får inte vara den enda avgörande faktorn i beställningen av transporter.

Sveriges Åkeriföretags initiativ Fair Transport knyter samman dessa värden, och förespråkar sunda och hållbara transporter. 1 400 medlemsföretag, eller 15 000 fordon, har skrivit under. I vår arrangerar Sveriges Åkeriföretag en landsomfattande utbildningsinsats för offentlig sektor. Tillsammans med bland andra Upphandlingsmyndigheten ska kunskapen om hållbara transportköp höjas.

Ansvaret för hållbara transporter ligger inte bara på åkeriföretagen utan också på beställaren av transporter, som måste ta ett moraliskt ansvar likväl som följa kraven reglerade i lag. Smartare politik och samverkan i transportnäringen är en förutsättning för att kunna nå Sveriges ambitiösa klimatmål.

Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag

.

.

.

.

.

Anders Hellberg

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev