lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Mobilitet

Naturvårdsverkets lista som kan göra att Sverige slipper EU-böter

Publicerad: 19 februari 2020, 14:28

Trots omfattande insatser för att förbättra luftkvaliteten i städerna riskerar Sverige böter eftersom EU:s gränsvärden överskrids. Problemen är störst i tätorterna och trafiken är den största källan till utsläppen. Naturvårdsverket lämnar nu 20 förslag till regeringen på hur staten och kommunerna kan arbeta smartare för att förbättra luftkvaliteten i städerna.


BA

Björn Anderberg

bjorn.anderberg@aktuellhallbarhet.se


Naturvårdsverket föreslår nu 20 stycken åtgärder för att nå en långsiktigt och hållbar förbättring av lutkvaliteten. Det handlar till exempel om flexiblare och bättre verktyg till kommunerna så att de har större möjlighet att komma till rätta med problemen. 

Ett annat förslag på åtgärdslistan är differentierad trängselskatt så att fordon med högre utsläpp även ska få högre skatt. En del av skatten ska då utgöras av en miljöavgift som gör att den nya trängselskatten även kan användas i områden som inte har problem med trängsel utan bara med dålig luft. Exempel på platser där en ny typ av trängselskatt skulle kunna bidra till lägre halter av kvävedioxider är E6 genom Gårda i Göteborg och E4 i Skellefteå.

Ytterligare ett förslag innebär att Naturvårdsverket ska granska kommunernas åtgärdsprogram. Om myndigheten inte anser att de är fullständiga lämnas den vidare till regeringen som kan fatta beslut om fler åtgärder. 

Naturvårdsverket överlämnar i dag förslagen till regeringen och bedömer att de 20 åtgärderna, om de implementeras, kommer att ge en bättre lägesbild av luftvårdsarbetet och tydligare roller och ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Därmed är förhoppningen åtgärdsarbetet kan komma i gång snabbare, att kontrollen av luftkvalitet blir bättre och att Sverige uppfyller EU:s regelverk.

Beräkningar från Naturvårdverket visar att cirka 7 600 människor dör i förtid av luftrelaterad ohälsa. Barn är känsligare för luftföroreningar än vuxna och många olika symptom och negativa hälsoeffekter hos barn kan kopplas till dålig luft. Problemen med höga föroreningshalter och överskridanden av miljökvalitetsnormerna är störst i tätorter och trafiken är den huvudsakliga källan till utsläppen.

 

 

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev