måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Vatten och hav

Debatt: ”Alla måste vara med och betala för att få fram rent vatten”

Publicerad: 26 augusti 2013, 10:42

Dagens system för vattenavgifter är orättvist och omodernt –
de som skitar ned är inte med och betalar vad det kostar att ta fram rent vatten. Regeringen borde därför införa en prispolitik där alla är med och betalar, skriver nio företrädare för vattendelegationen i Södra Östersjön.


"Bilden av att Sverige har opåverkade och rena vatten är en myt. Trots många förbättringar under de senaste årtiondena har fortfarande nästan hälften av allt vatten underkänd kvalitet. Övervakningen av vattenresurserna är för många områden dessutom omodern och otillräcklig. Framför allt grundvattnet och biologin i ytvatten kontrolleras bara i ytterst liten omfattning, och halterna av många miljögifter undersöks nästan inte alls i våra vatten.

Ett grundproblem är brist i samordningen av övervakningen och att för få användare av vatten är med och betalar för övervakningen. EU riktar hård kritik mot Sverige och kräver att ett rättvist system införs där alla som använder vatten på något sätt är med och betalar notan.Regeringen måste sätta igång med detta arbete.

Vattnets betydelse för vår livskvalitet kan knappast överskattas. Vattnet är inte bara vårt viktigaste livsmedel, bra vatten behövs även inom stora delar av industrin och är en nödvändig resurs för fisketurer, bad, båtliv och andra naturupplevelser. Många människor väljer att bo vid vattnet, och rent dricksvatten i kranen är något som anses självklart.

Men hur står det egentligen till med vattnet i Sverige? En vanlig uppfattning är att vi har bra kontroll på våra vattenresurser, men i själva verket finns det bara säkra uppgifter för omkring 15 procent av Sveriges vatten. Det är otillräckligt för att kontrollera utsläpp som kan skada vattenmiljön och räcker inte för att se till att kvalitetshöjande åtgärder sker där de gör mest nytta. Vi kan inte heller visa att de åtgärder som utförs ger önskad effekt.

Dagens övervakning av vattnet
är helt enkelt inte tillräcklig för att säkra en god vattenmiljö, varken nu eller för framtiden. Det behövs mer information, men också en effektivare användning av befintlig övervakning för att kunna få en helhetssyn på vattenkvaliteten. En bättre övervakning säkrar också att de kvalitetshöjande åtgärder vi utför blir kostnadseffektiva.

Inom den nuvarande övervakningen av vatten finns många olika aktörer som sysslar med ”sin del”, utifrån sina syften och krav på vattenkvaliteten. För att utnyttja resurserna för denna övervakning mer effektivt behövs styrning och samordning på nationell nivå.
Vattenmyndigheterna har tagit fram en strategi (Anpassning av övervakning till ramdirektivet för vatten) som visar att den geografiska täckningen måste förbättras och övervakningen måste anpassas efter dagens miljöproblem. Inte minst behövs en ökad övervakning av grundvatten, biologiska faktorer och kartläggning av kemiska ämnen. I dessa avseenden är Sveriges miljöövervakning långt efter många andra länder i Europa.

I vattenmyndigheternas strategi finns också konkreta förslag på politiska beslut som behövs för att skapa en resurseffektiv och åtgärdseffektiv övervakning av vattnen. Det finns också förslag på vem som ska ansvara för vad inom övervakning av vatten.
Över hälften av dagens övervakning av vatten betalas med statliga pengar via olika bidrag och nationella miljöövervakningsprogram. För resterande övervakning är det i stort sett bara vissa tillståndspliktiga verksamheter som industrier, kommunala reningsverk och andra som har krav på sig att kontrollera hur de påverkar vattnet, och som därmed är med och bidrar till övervakningen.

När det gäller att kontrollera och minska utsläpp från dessa punktkällor kan Sverige anses ha varit framgångsrikt. Sämre är det med de diffusa utsläppen som genom samhällets utveckling har fått allt större betydelse. Det handlar bland annat om enskilda avlopp, påverkan från vattenregleringar och vattenuttag, föroreningar från luften och – inte minst – utsläpp från trafik, dagvattenledningar, jordbruk och skogsmark. Dessa verksamheter är knappast med alls och betalar för övervakningen av vattnet.

Ändå finns principen om PPP
(Pollutors Pays Principle) i EU:s ramdirektiv för vatten och grundtanken tas upp i den svenska miljölagstiftningen. Principen betyder i klartext att förorenaren betalar sina miljökostnader. I samma anda finns UPP (Users Pays Principle), användaren betalar.

EU har riktat skarp kritik mot Sveriges nuvarande, otillräckliga avgiftssystem. Enligt EU:s ramdirektiv för vatten skulle medlemsländerna senast 2010 ha sett över sin prispolitik för vatten så att alla vattenförbrukare har krav på sig att använda vattenresurserna effektivt och ansvarsfullt. Men regeringen har inte infört en sådan prispolitik, trots att det finns utredningar som visar hur kostnaderna kan fördelas för att få ett smartare och mer rättvist avgiftssystem. Beslutsfattarna har hellre sett svårigheter än möjligheter.

Om alla bidrar till övervakningen av det vatten som de påverkar, delas miljökostnaderna rättvist samtidigt som vi får en ökad kontroll av vårt vatten. Det fodras tydliga krav på samordning av alla övervakningssystem och beslut om att alla vattenanvändare ska bidra till övervakningen. Regeringen måste agera nu för att säkerställa en god vattenmiljö. Oersättliga värden står på spel för nuvarande och framtida generationer!"

Stefan Carlsson, Landshövding i Kalmar län, ordförande
Ola Broberg, Miljövårdsdirektör Länsstyrelsen i Jönköpings län
Madeleine Söderstedt Sjöberg, Planeringsdirektör Länsstyrelsen Östergötland
Stefan Carlsson, Lantbruksdirektör Länsstyrelsen Kronoberg
Göran Enander, Förvaltningschef, Vetenskapsrådet Stockholm
Lena Kautsky, Professor Stockholms universitets Östersjöcentrum
Sverker Thorén, Västervik, politiker
Tommy Olsson, Karlskrona, politiker
Ingela Andersson, Helsingborg, politiker

Erik Klefbom

Dela artikeln:

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev