Miljöns hälsoeffekter kartläggs

Drygt 88 000 svenskar får i veckan brev med 72 frågor om hälsan, boendemiljön och sina levnadsvanor.

Det är Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet som genomför undersökningen på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Liknande enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999. Varannan gång handlar enkäten om vuxna och varannan om barn. I år står vuxnas hälsa i fokus och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Resultaten används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa.

Läs mer om kartläggningen här.