Miljöpartiet: Fossil utfasning och mål för cirkulär ekonomi

I Aktuell Hållbarhets partigranskning får Miljöpartiet höga poäng från experterna inom en rad miljöfrågor. Inom området företag och mänskliga rättigheter är experterna dock inte imponerade.

I Aktuell Hållbarhets partigranskning har de åtta riksdagspartierna fått berätta hur de vill lösa ett antal olika hållbarhetsutmaningar. Därefter har en grupp experter granskat partiernas föreslagna åtgärder- och satt betyg på dem.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att driva på finanssektorn till gröna investeringar

 1. Miljöpartiet vill fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion.
  2. Miljöpartiet vill introducera gröna sparkonton, det vill säga ett hållbart sparande som öronmärks för utlåning till gröna investeringar och som gynnas skattemässigt jämfört med annat sparande.
  3. Miljöpartiet vill att endast fonder som klassas som socialt, etiskt och miljömässigt hållbara får registreras på Pensionsmyndighetens fondtorg.

  Experternas betyg: 3+4=7

  Expertkommentaren: ”Bra åtgärder som dock behöver konkretiseras vad gäller hur de skall genomföras effektivt.”
  – Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att driva på näringslivet att ställa om till hållbara affärsmodeller

 1. Miljöpartiet verkar för att Sverige sätter som mål att gå över till en helt cirkulär ekonomi. Målet ska utformas så att det tydligt omfattar många åtgärder inom olika områden såsom skattepolitik, avfallshantering, produktkrav och konsumentpolitik. För att uppnå detta verkar Miljöpartiet för en översyn av hur cirkulära affärsmodeller kan främjas genom förändringar av lagar och skatter och genom att näringsliv och relevanta myndigheter möts för att hitta cirkulära resursflöden och lämpliga styrmedel för olika branscher.
  2. Miljöpartiet vill säkra att innovations- och utvecklingsmedel finns tillgängligt för nya företag och entreprenörer och för att främja grön omställning av industrier och hela branscher.
  3. Huvudinriktningen för Miljöpartiets skattepolitik är grön skatteväxling där nya miljöskatter och höjningar av befintliga miljöskatter som huvudprincip bör växlas mot sänkta skatter på arbete vilket gynnar näringslivet och hållbara affärsmodeller.

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren: ”Den första punkten innefattar många intressanta idéer och det finns stor potential att utveckla kraftfulla konstruktiva åtgärder. Vad som behövs är dock ett tydligare fokus på själva genomförandet.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att driva på konsumenter att agera hållbart

 1. Grön skatteväxling: miljöskatt på det som är miljödåligt t.ex. handelsgödsel och lägre skatt på det som är mer hållbart.
  2. Stötta miljövänliga alternativ till exempel: solceller, elcyklar, miljövänligt jordbruk som ekologiskt, skötsel av betesmarker, hyggesfritt skogsbruk.
  3. Förbjud miljöfarliga produkter tex farliga kemikalier, fiske på utrotningshotade arter som ål.

Experternas betyg: 3+4=7
Expertkommentaren: ”Partiet verkar generellt ha en bra grund för en relativt genomtänkt hållbarhetspolitik (eller kanske snarare miljöpolitik). Vad som krävs är dock en konkretisering samt breddning mot hållbarhet och inte endast miljöaspekter.”
– Susanne Arvidsson, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från transporter

 1. Miljöpartiet vill binda ihop Sverige med tåg som går i tid – vi vill rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet samt bygga nya stambanor för höghastighetståg.
  2. Miljöpartiet vill fasa ut försäljningen av fossila transportbränslen till 2030.
  3. Miljöpartiet vill flytta över godstransporterna till järnväg och sjöfart från väg. En metod för att uppnå detta är genom att införa en differentierad avståndsbaserad skatt, en så kallad vägslitageskatt, på lastbilstrafiken.

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren: Bra spridning med tåg, gods och bränsle. Bra att bränsle är specifikt uttryckt. Inget om flyg och bra att järnvägen skall upprustas och bindas ihop men frågetecken om ifall höghastighetståg skall ses som en miljöinvestering.”
– Anna Kramer, informations- och kommunikationsforskare vid KTH.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att minska klimatpåverkan från bostäder och byggande

 1. Miljöpartiet vill förstärka arbetet för att öka trähusbyggandet och anta ett nationellt mål på att hälften av alla flerbostadshus byggs i trästomme 2025.
  2. Inför ett system för vita elcertifikat där marknadens aktörer får ansvar för att minska energianvändningen hos kunderna. Detta för att skapa ett incitamentsystem för energieffektivisering.
  3. Energieffektivisera befintliga bostadsbestånd. Inför statligt finansierat energisparlån för renovering av flerbostadshus.

Experternas betyg: 4+4=8
Expertkommentaren: ”Bästa förslagen av alla partiförslagen när det gäller klimatpåverkan från bostäder och byggande”
– Mattias Höjer, professor i miljö- och framtidsstudier vid KTH.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att minska negativa miljö- och hälsoeffekter från kemikalier

 1. Driv på globalt: Stärk EUs kemikalielagstiftning och globalt ramverk för kemikalier och avfall.
  2. Gå före genom nationella förbud mot farliga kemikalier.
  3. Skatt på farliga ämnen i produkter.

Experternas betyg: 1+4= 5
Expertkommentaren: ”Bra med globalt regelverk, det behövs verkligen. Men mycket är oklart om vad som avses rörande EU.”
– Mikael Karlsson, miljöforskare vid KTH.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att skydda mänskliga rättigheter i andra länder där svenska företag är verksamma

 1. Miljöpartiet har i regeringen drivit på för en storsatsning på en miljard över tre år för införandet av en strategi för Sveriges utvecklingssamarbete för global jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter 2018–2022, den innefattar stöd till mänskliga rättigheter och kvinnors ökade deltagande i näringslivet.
  2. Miljöpartiet i regeringen har verkat för utfasning av fossila subventioner internationellt. Sverige är bland de länder som tagit initiativ till ”Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform”.
  3. Regeringen har antagit Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter och vi anser att företagande och respekt för de mänskliga rättigheterna går hand i hand och är en del av en aktiv politik för hållbart företagande.

Experternas betyg: 2+2=4
Expertkommentaren: ”Förslagen är inte tillräckliga och de täcker inte behovet av åtgärder. Klimatåtgärder är bra, men är inte tillräckligt för att adressera frågorna om företag och mänskliga rättigheter.”
– Karin Gregow, handläggare med fokus på handelspolitik vid Forum Syd.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att minska miljöproblemen från plast

 1. Minska användning av engångsprodukter av plast genom information och skatt.
  2. Öka resurser för strandstädning.
  3. Förbjud mikroplaster i fler produkter. Förbud finns nu för mikroplaster i kosmetika och Naturvårdsverket utreder fler produkter.

Experternas betyg: 2+3=5
Expertkommentaren: ”Bra att titta över mikroplasterna. Men förslagen saknar helt cirkularitet och att nyttja plastens goda egenskaper. Producenternas möjligheter och ansvar nämns inte heller med en rad.”
– Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells.

Miljöpartiets tre främsta åtgärder för att förbättra Östersjöns miljöstatus

 1. Skydda fler marina områden och stärk reglering av trafik och fiske i marina skyddade områden.
  2. Driv på för hållbara fiskekvoter d vs kvoter som inte är högre än maximalt hållbart uttag.
  3. Ökade insatser mot övergödning: förbättra reningen av avloppen i synnerhet enskilda avlopp, minskad användning av handelsgödsel, åtgärder inom landsbygdsprogrammet. Till exempel anlägga våtmarker.

Experternas betyg: 3+3=6
Expertkommentaren: ”Bra åtgärder men som i stora drag redan pågår.”
– Conrad Stralka, verksamhetschef vid Baltic Sea 2020.

Miljöpartiets totalpoäng: 59 av 90 möjliga

Aktuell Hållbarhet har låtit 13 experter granska samtliga riksdagspartiers åtgärdsförslag för att lösa tio viktiga hållbarhetsutmaningar. Under poängsättningen har partierna varit anonymiserade. Experterna har alltså inte fått veta vilket parti som lämnat de förslag som experterna fått bedöma.