Minskad syrehalt i haven till följd av klimatförändringarna

En ny studie bekräftar den forskning som visar att klimatförändringarna leder till att syrehalten i haven minskar. Det förväntas få allvarliga konsekvenser för det marina växt- och djurlivet.

Klimatförändringarna har förändrat förhållandena i havet där syrehalten har minskat som en effekt av de högre vattentemperaturerna. Värst drabbad är Arktiska oceanen, som också är det område där klimatförändringarna är mest märkbara. Genom att studera olika mätningar som gjorts mellan 1960 och 2010 så har forskare kunnat visa att syrehalten i haven totalt sett minskat med 2 procent sedan de första mätningarna.

Varmare vatten löser mindre mängder syre än kallt vatten. Dessutom gör uppvärmningen av haven att det blir en kraftigare skiktning, så att det syresatta ytvattnet inte blandar sig med de djupare skikten. Enligt forskarnas modeller kommer syrehalten i haven att minska med mellan 1-7 procent fram till år 2100. Det väntas få allvarliga effekter för det marina växt- och djurlivet. Den nya studien publiceras i tidskriften Nature.