Minskade investeringar i vindkraft

Investeringarna i vindkraft har minskat dramatiskt i år. Enligt branschorganisationen Svensk vindenergi är orsaken dels låga elpriser och dels förväntade förändringar i elcertifikatsystemet.

Statistik från branschorganisationen Svensk vindenergi visar att investeringarna i vindkraft har minskat dramatiskt i år. Under andra kvartalen minskade investeringarna med 83 procent jämfört med samma period förra året. Det rapporterar Sveriges Radio.

Enligt Annika Helker Lundström, vd på Svensk vindkraft är det låga elpriserna en av anledningarna, en annan är att branschen avvaktar de eventuella förändringar i elcertifikatssystemet som kan komma nästa år.

Systemet med elcertifikat infördes 2003 och innebär att staten subventionerar förnybar el genom att dela ut certifikat värda en megawattimme styck. Certifikaten kan sedan säljas till elleverantörer som i sin tur är skyldiga att köpa en viss mängd förnyelsebar el. I det nuvarande systemet finns certifikat motsvarande 25 terawattimmar fram till år 2020. Men redan nu har certifikat för mer än 20 terawattimmar delats ut. Energimyndigheten har därför föreslagit att fler certifikat ska kunna delas ut, och att utdelningsperioden förlängs till år 2030. Tanken är att det ska öka investeringsviljan hos elproducenterna.