Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Innehåll från Sveaskog

Hyggesfritt och storskaliga naturvårdssatsningar i Sveaskogs nya inriktning

Sveaskog har ambitionen att gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald i Sverige. Det framgår av bolagets nya och långsiktiga inriktning. På det här sättet vill Sveaskog på ett kraftfullt sätt bidra till att nå de svenska miljömålen, Parisavtalet liksom EU:s biodiversitetsmål.

Publicerad: 5 maj 2021, 09:16


Den biologiska mångfalden i världen är hotad. Utgångspunkten är att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet och att åtgärder för klimatet inte kan sättas före åtgärder för biologisk mångfald. En skogsmark med en försvagad biologisk mångfald är också mer känslig för klimatförändringar.

Med ett nytt offensivt åtgärdsprogram vill Sveriges största skogsägare, Sveaskog, bidra till att öka den biologiska mångfalden och stärka motståndskraften mot klimatpåverkan i hela skogslandskapet.

Ökade skador på skogen vid storm, torka, ökade insektsangrepp, rötskador, svårigheter med grobarhet vid föryngring och fler arter av klövvilt som vandrar längre norrut är exempel på effekter av ett förändrat klimat. För att kunna möta detta måste Sveaskog klimatanpassa skogen och genomföra åtgärder för en ökad biologisk mångfald. Sveaskogs lönsamhet och förmåga att leverera råvara på kort och lång sikt är avhängigt av hur man lyckas med denna uppgift.

– De utmaningar som idag finns i skogen kräver nya arbetssätt och fördjupade samarbeten. Vi behöver klara hela pusslet, att skydda och stärka den biologiska mångfalden, att vi har skogar som har ett nettoupptag av kol för att klara klimatutmaningen och samtidigt leverera nödvändig råvara till klimatomställningen. Sveaskog kommer därför att söka samarbete med en lång rad aktörer och organisationer, säger Per Matses, VD Sveaskog. 

I ett första skede har Sveaskog tittat på och tagit fram åtgärder för tre olika delar av skogslandskapet – den brukade skogen, vattnet i skogen och naturvårdsskogarna. På så sätt ska Sveaskog på ett brett och omfattande sätt bidra till nationella mål och mål på EU-nivå för klimat och biodiversitet.

Läs mer om Sveaskogs långsiktiga inriktning för hållbart skogsbruk

Att starta kontrollerade skogsbränder, så kallade naturvårdsbränningar, är ett sätt att gynna biologisk mångfald och som Sveaskog kommer satsa på de kommande åren.

Fakta: Tre fokusområden

Den långsiktiga inriktningen fokuserar på tre övergripande områden – de brukade skogarna, vattnet i skogen och naturvårdsskogarna. 

1. De brukade skogarna

 • Skogarna ska anpassas för dagens och framtidens klimat, och ges större motståndskraft mot skadeangrepp av olika slag. Det gör Sveaskog genom att välja plantor med speciellt utvecklade egenskaper, optimala för platsen och planerar alltid för minst tio procent lövinslag i barrskogen, och ökar planteringen av rena lövskogar. Detta ökar samtidigt de ekologiska värdena i det brukade landskapet.

 • Nytt program för ekologiskt funktionell naturhänsyn. Delar av de lågproduktiva skogarna och den hänsyn som lämnas vid avverkning kan få ökade ekologiska värden med hjälp av naturvårdande skötselåtgärder, till exempel framhuggning av stora tallar eller ekologiskt värdefulla lövträd. Detta är avgörande för att skapa en funktionell infrastruktur i våra skogslandskap och snabbt leverera hänsynsytor med höga ekologiska värden. 

 • En övergång till hyggesfritt, som till exempel mosaik- eller luckhuggning, på brukad areal i de fem mest publika ekoparkerna är en åtgärd. Detta kompletterar de fyra försöksområden Sveaskog redan har och kan bidra till att de fem mest publika ekoparkerna får ökade upplevelsevärden för rörligt friluftsliv och naturturism. 

 • Sveaskog kommer att utreda hur en begränsning av storlek på hyggen, utöver de kriterier som bolaget idag följer inom ramen för certifieringen FSC, kan göras för att på bästa sätt bidra till etablering av en grön infrastruktur.

 • Initiativ och satsning på en förbättrad samexistens med rennäringen. För att bättre samordna den övergripande planeringen för skogsbruk och renbete vill Sveaskog få till stånd en gemensam landskapsplanering i dialog med rennäringen. Bolaget eftersträvar ett fungerande mångbruk på sina marker.

 • Sveaskog ska öka röjning och gallring i renskötselområdet utifrån samebyarnas behov. Detta är en åtgärd samebyarna ofta efterfrågar. Det är insatser som underlättar framkomligheten för renarna och som samtidigt gynnar förutsättningarna för marklavstillväxt när då ljusinstrålningen ökar. 

2. Vattnet i skogen

 • Ett våtmarksprogram för de närmaste fem åren för att skapa eller återskapa i genomsnitt 20 våtmarker per år (från nuvarande 3-5 per år) med mål om att minst hälften av dessa är större än 2 hektar. 

 • En stor del av alla svenska bäckar, åar och älvar är rensade för timmerflottning eller kraftutvinning. Detta har haft stor negativ påverkan på de ekologiska värdena i vattnen.  I samarbete med länsstyrelser och lokala föreningar väljer vi tio särskilt värdefulla vattensystem, och påbörjar med varsamhet en återställning.

3. Naturvårdsskogarna

 • Sveaskog ska bidra till nationella miljömål och EU:s biodiversitetsstrategi där 30 procent av skogsmarken har ett skydd i vid bemärkelse. 10 procent, jämfört med sju procent idag, ska vara ett strikt skydd. Vad gäller de 10 procent med strikt skydd så handlar det för Sveaskog om att öka mängden formella avsättningar som Sveaskog äger, dvs fler naturreservat eller naturvårdsskogar med formellt skydd genom avtal i ekoparker. 

 • En stor del av Sveaskogs naturvårdsskogar (100 000 hektar) behöver återkommande naturvårdande skötsel för att de ekologiska värdena ska bibehållas och utvecklas. Åtgärderna innebär satsningar för att gynna lövträd i äldre skogar, röjning/gallring i yngre skogar med samma syfte, översvämma eller bränna skog och punktinsatser för att skapa död ved. Sveaskog planerar att de närmaste åren öka den årliga arealen naturvårdande skötsel från cirka 1 000 hektar till 3 000 hektar.

 • Främja skogar med förutsättningar för ädellövsbestånd, som det idag finns en stor brist på och som många skogslevande arter behöver.

 • I nordvästra Sverige planerar Sveaskog att skydda all identifierad kontinuitetsskog över 140 år, cirka 14 000 hektar, som inte redan ingår i bolagets naturvårdsskogar. Därefter är 185 000 hektar gammal skog långsiktigt skyddad på Sveaskogs mark.

Läs mer på sveaskog.se

Texten är en annons från Sveaskog