Så stor är miljöpåverkan av svensk konsumtion

I den mest omfattande rapporten hittills har miljöpåverkan från svensk konsumtion kartlagts. En huvuddel av de föroreningar och utsläpp som den svenska konsumtionen ger upphov till sker i utanför Sveriges gränser.

Foto: Oscarwcastillo/Pixabay

Under torsdagen presenterar Naturvårdsverket en kartläggning över miljöpåverkan av svensk konsumtion och svenska investeringar. Rapporten som är den mest omfattande hittills bygger på datamodellen Prince och är framtagen av forskare från bland annat KTH, Chalmers, Stockholm Environment Institute och Statistiska Centralbyrån.

Rapporten beskriver hur svensk konsumtion påverkar luftföroreningar, klimatutsläpp, resurs- och vattenanvändning och kemikalieanvändning i Sverige och utomlands.

I rapporten dras slutsatsen att svenskarnas miljöpåverkan är relativt stor, framförallt om man ser till påverkan utanför Sveriges gränser där de flesta av de produkter som svenskarna konsumerar tillverkas.

Hela 80 procent av de utsläpp av farliga kemikalier som är kopplade till svensk konsumtion sker utomlands. 75 till 95 procent av användningen av bekämpningsmedel och antibiotika som konsumtionen ger upphov till uppstår utanför landets gränser, framförallt i Europa men även i Sydamerika. I Sydamerika bidrar svensk köttkonsumtion till skövling av regnskog. Importen av palmolja leder till ökad skövling av regnskog i Sydostasien.

Naturvårdsverkets rapport bekräftar tidigare studier som visar att mat, transporter, boende och investeringar i byggprojekt står för huvuddelen av svenskarnas utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. En positiv trend som beskrivs i rapporten är att miljöpåverkan från konsumtionen inom Sverige minskat något trots att tillväxten ökat. Detta tycks inte ha skett på bekostnad av ökade utsläpp utomlands.

Prince datamodell kopplar samman statistik om ekonomisk aktivitet och miljöpåverkan från Statiska Centralbyrån med information från den internationella modellen Exiobase för att på så sätt beräkna svensk miljöpåverkan utomlands.

Länk till rapporten