”Starkt samband mellan inkomst och växthusgasutsläpp”

SLUTREPLIK Sverige borde ha ett mål för de utsläpp av växthusgaser som orsakas av vår konsumtion, men samtidigt är det viktigt att förstå innebörden av att argumentera för lika utsläppsutrymme. Att den som har hög inkomst också konsumerar mer tjänster gör inte utsläppen mindre i absoluta tal, skriver författaren och bonden Gunnar Rundgren.

”Sverige behöver mer visionära politiker som vågar prata om långsiktiga frågor”

DEBATT Parisavtalets mål betyder att vi måste gå ner från tio till mellan ett och två ton koldioxidekvivalenter per år och person till 2050. I teorin kan minskningen ske linjärt men i praktiken behövs en mer ambitiös klimatpolitik på kort sikt och politiker som vågar prata om de stora långsiktiga frågorna, menar Nicklas Börjesson som är initiativtagare till Miljöpartiets ekonomiska nätverk.

Stort slöseri att inte använda askan från energiåtervinning

DEBATT Energiåtervinning av restavfall som inte går att materialåtervinna eller använda på annat sätt är ett viktigt led för att nå ökad resurseffektivitet. Därför bör vi även se askan som blir över efter energiåtervinning som en resurs vi kan använda, men i dag sätter krångliga regelverk käppar i hjulen för sådan användning i Sverige, skriver två representanter från Energiföretagen Sverige.

Dags att fossilindustrin slutar förorena klimatpolitiken

DEBATT Storföretagens inflytande på politiken har blivit ett allvarligt problem, framför allt i klimatpolitiken. Det måste bli svårare för storföretag som har ett ekonomiskt egenintresse av att släppa ut smutsiga gaser att influera världens klimatpolitik, skriver EU-parlamentarikern Max Andersson (MP).

”Utsläppsmål måste ta hänsyn till fattiga länders behov”

REPLIK Ett mål för Sveriges konsumtionsutsläpp behöver sättas utifrån insikten att fattigare länder kommer behöva öka sin konsumtion, och därmed ha svårare att minska sina utsläpp. Att inkomst och utsläpp historiskt sett har varit kopplade till varandra betyder inte att det alltid måste vara så, skriver två representanter från Klimatmålsinitiativet.

”Stärk den svenska sjöfarten i den gröna omställningen”

DEBATT Trots ambitiösa mål för att minska utsläppen från transportsektorn ligger alldeles för lite fokus på sjöfartens roll i omställningen. Svensk rederinäring har en stark position i miljökonkurrensen men regeringen har helt missat chansen att stödja sektorns miljö- och klimatarbete, skriver centerpartisterna Rickard Nordin och Anders Åkesson.

Replik: ”Miljökriterier i byggbranschen måste vara vetenskapligt baserade”

REPLIK Med miljövärderingar baserade på rätt hanterade fakta kan byggmaterialindustrin skapa innovativa materiallösningar. Därför är det viktigt att miljövärderingar i byggbranschen bygger på vetenskapliga rön och att kriterierna är transparenta för alla, skriver Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna, i en replik till BASTA:s debattinlägg.

”Ett rättvist utsläppsutrymme skulle kräva en enorm byråkrati”

DEBATT De organisationer som har skrivit under på Klimatmålsinitiativets princip om ett globalt rättvist utsläppsutrymme verkar inte ha reflekterat över vad det innebär. Tanken på ett rättvist utsläppsutrymme har sympatiska drag men är väldigt svårt att genomföra i praktiken. I vilket fall borde vi börja med att ser över vårt eget hus, skriver författaren och bonden Gunnar Rundgren.

Fullgod miljöprövning även utan kommunalt vindkraftsveto

DEBATT Bestämmelsen om det så kallade ”kommunala vetot” bör upphävas så att prövning av vindkraft likställs med andra tillståndspliktiga verksamheter och följer gängse rättssäkerhetsprinciper. Miljöprövningen är fullgod även utan kommunal tillstyrkan och kommunernas inflytande säkerställs genom deras starka ställning i prövningen, skriver elva jurister i ett debattinlägg.

”Miljöbilsdefinitionen behöver förnyas för att skapa miljönytta”

DEBATT Dagligen rullar flera nya ”miljöbilar” som huvudsakligen drivs av fossila bränslen ut på svenska vägar. För att det nya bonus-malus-systemet och miljözonerna ska få rätt effekt krävs därför en ny och bättre miljöbilsdefinition, skriver fyra debattörer från Biogas Öst, Biogas Research Center, RISE och Sveriges lantbruksuniversitet.

”Kravrallyt för hållbart byggande riskerar att missa målet”

DEBATT Kravkriterier för hållbart byggande betyder inte alltid ett långsiktigt och bättre resultat. Risken är att branschen lägger resurser på kostsam och tidskrävande dokumentation istället för att sätta fokus på produkters verkliga miljöprestanda, menar Sussi Wetterlin från BASTA och Anna Jarnehammar från IVL Svenska Miljöinstitutet.

”Sverige behöver en strategi för att maximera nyttan av biogas”

DEBATT Trots alla goda förutsättningar för biogas i Sverige har inte biogasen fått den hjälteroll som den förtjänar, då det finns en brist på systemtänkande. Sverige behöver en biogasstrategi med långsiktiga villkor och åtgärder för att säkerställa konkurrens, menar representanter från Perstorp, Arvid Nordquist, Gasnätet Stockholm, Höganäs och Energigas Sverige.

”Miljözoner – så blir de effektiva”

DEBATT Regeringen har beslutat att kommunerna ska få möjlighet att införa miljözoner för personbilar, minibussar och lätta lastbilar. Värdet för klimatet, luftkvaliteten och hälsan kan bli stort, men då måste utformningen bli rätt, menar Mattias Goldmann, vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, som lyfter fram sex förslag på åtgärder för bästa möjliga resultat.

”Miljözoner ett måste för en bättre miljö i våra tätorter”

DEBATT Miljözoner är ett måste för att vi ska få en bättre miljö i våra tätorter. Därför är vi glada över att statsministern har meddelat att regeringen ska ge kommunerna möjlighet att införa miljözoner för lätta fordon. Det blir ett viktigt verktyg för de kommunpolitiker som vill skapa en bättre och mer hållbar miljö i sina städer, skriver fem representanter från Miljöpartiet.

”Vargstammens storlek bedöms med otillräckliga modeller”

DEBATT Innan den första oktober ska landets länsstyrelser ta beslut om vilka vargrevir i Sverige som ska förvaltas genom licensjakt. Men myndigheterna är på väg att tillåta vargjakt baserat på en rejält överskattad populationsbedömning – vilket riskerar att leda till att alldeles får många vargar skjuts, menar debattörer från Naturskyddsföreningen och Svenska Rovdjursföreningen.

Svensk Däckåtervinning: ”Vi bidrar till att minska risken för mikroplaster i naturen”

REPLIK Livscykelanalyser visar att däckgranulat i konstgräsplaner är en bra lösning för miljön men samtidigt ligger det i allas intresse att granulatet stannar där det hör hemma. Det skriver Fredrik Ardefors, vd på Svensk Däckåtervinning, som replik på ett debattinlägg från miljöförvaltningen i Malmö stad, och bjuder samtidigt in till ett samarbete kring en nollvision för granulatspill från fotbollsplaner.

”Svensk Däckåtervinning sopar miljöproblem under konstgräsmattan”

DEBATT Svensk Däckåtervinning förringar miljöproblem som är kopplade till mikroplaster från konstgräsplaner. Istället för att ifrågasätta om konstgräsplaner är en källa till mikroplaster eller ej borde de ta sitt miljöansvar i enlighet med miljöbalken och miljöansvarsdirektivet, menar tre debattörer från miljöförvaltningen i Malmö stad.