lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Miljömål

De svenska miljömålen omfattar 16 miljökvalitetsmål, 24 etappmål och ett generationsmål. Riksdagen har beslutat om miljömålen och Naturvårdsverket rapporterar årligen till regeringen hur arbetet mot miljömålen fortgår. Kommunerna har mycket viktiga roller i arbetet för att nå miljömålen. Andra viktiga aktörer är bland andra näringslivet, där ett strukturerat miljöarbete har stor betydelse för miljön, och länsstyrelserna vilka har en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter. Dessutom har åtta myndigheter tilldelats ett eller flera miljökvalitetsmål. De 16 miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.


Tre nya områden ska prioriteras av Miljömålsrådet

6 mars, 10:16