Rädda havet värt miljarder

Nytt åtgärdsprogram ska minska miljöbelastning i Östersjön och Nordsjön.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 3 februari.

Ekosystemtjänster från ett friskt hav skulle vara värda 200 miljarder kronor mellan 2016 och 2020. Till exempel fiske och rekreation. Det framgår i Havs- och vattenmyndighetens (HaV) förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla EU:s havsmiljödirektiv. Den samhällsekonomiska nyttan av programmet bedöms överstiga kostnaden flera gånger om, skriver myndigheten i rapporten.

Kostnaden för att genomföra åtgärdsprogrammet för Östersjön och Nordsjön uppskattas till cirka 4 miljarder kronor. De föreslagna åtgärderna kommer ändå inte att räcka till för att uppnå så kallad god status enligt EU-direktivet. Det beror på fortsatt stora belastningar från bland annat övergödning och farliga ämnen som påverkar havsmiljön negativt.

När det gäller övergödning så är effekterna från fiskodlingar och andra utsläpp till havs ganska små i jämförelse med utsläpp från landbaserade källor. Det finns viktiga åtgärder för havsmiljön inom vattenförvaltningens arbete med landbaserade källor.

Nu skickas Havs- och vattenmyndighetens förslag ut på remiss fram till 30 april 2015. I februari kommer flera samrådsmöten med branschen att hållas. Beslut om åtgärdsprogrammet kommer att fattas senast 31 december 2015 med sikte på att sätta igång 2016.