Regeringen går emot Naturvårdsverket och tillåter myggbesprutning

Regeringen gick emot Naturvårdsverket och sa ja till besprutning mot myggor i Dalälvenområdet.

Naturvårdsverket sa nej till bekämpning av stickmygglarver runt Dalälven, och i ett område i Forshaga kommun, av miljöskäl. Man ansåg att osäkerheterna kring de ekologiska effekterna var för stora, inte minst med tanke på att en del av arealerna är skyddade Natura 2000-områden.

Men nu säger regeringen ja till besprutning av hänsyn till de boende. Det rapporterar tidningen Riksdag och Departement.

Dock kommer tillståndet i Forshaga kommun gälla först från och med den 1 juni, för att inte den akut hotade vitryggiga hackspetten ska störas under häckningstiden.

Området kring Nedre Dalälven har besprutas regelbundet sedan sommaren 2001. Under senare tid har länsstyrelserna försökt hitta mer miljömässigt hållbara metoder att minska myggen.