Regeringen vill inte underteckna konvention om mänskliga rättigheter fullt ut

Regeringen får kritik från oppositionen för att man inte undertecknar FN:s konvention om mänskliga rättigheter fullt ut.

FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter innehåller rättigheter som rör grundläggande behov. Rätten till arbete, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och rätten till utbildning är några av de viktigaste punkterna.

Men 2008 antog FN:s generalförsamling också ett tilläggsprotokoll som handlar om enskild klagorätt. I enlighet med tilläggsprotokollet vill man ge individer klagorätt gentemot sina regeringar när de inte lever upp till sina åtagande i FN-konventionen.

Trots att den svenska regeringen röstade för förslaget valde man att inte underteckna eller ratificerat tilläggsprotokollet. Nu har riksdagen beslutat att Sverige står fast vid sin syn och att det inte är aktuellt att underteckna tilläggsprotokollet. Motivet ska bland annat vara att rättigheternas karaktär ofta gör det svårt att med precision ange när en kränkning begås.

Men denna åsikt delas inte av oppositionen som nu skrivit en gemensam reservation för att markera mot att Sverige inte vill underteckna protokollet.