Så kan bakterier (kanske) lösa problemet med giftig mark

Sanering av giftig mark är en enorm kostnad. Och ofta är det vi skattebetalare som får betala. Kanske kan bakterier göra jobbet betydligt billigare.

I en ny doktorsavhandling som presenteras vid Högskolan i Skövde visar den bangladeshiske doktoranden Aminur Rahman hur jord, vatten och övrig miljö kan saneras från giftiga tungmetaller med hjälp av naturligt förekommande jordbakterier.

I sin forskning studerar Aminur Rahman tre olika bakteriestammar, en som är resistent mot arsenik, en som är resistent mot krom och en som är resistent mot nickel. Genom att tillsätta bakterierna i vatten som förorenats av tungmetallerna kan han visa hur bakterierna drar till sig de giftiga ämnena. På så vis minskar halterna av tungmetaller i vattnet kraftigt.

En av de stora fördelarna med metoden är att den är miljövänlig och nu hoppas Aminur Rahman att hans forskning ska bli betydelsefull, inte minst i utvecklingsländerna där fattiga familjer och byar är de som påverkas mest av förgiftat dricksvatten och föroreningar i marken.

I framtiden vill Aminur Rahman fortsätta att kartlägga bakteriestammar som kan användas för att bryta ner giftiga ämnen i ekosystemet.

Aminur Rahman disputerar med avhandlingen ”Bioremediation of toxic metals for protecting human health and the ecosystem” den 22 september vid Institutionen för biovetenskap på Skövde Högskola.