Så klimatsmart är det att handla begagnat

För första gången presenterar Avfall Sverige siffror på den exakta klimateffekten av att handla second hand.

Foto: Janne Hellsten/ Flickr

Att återanvända kläder sparar tio gånger mer koldioxid än att återvinna materialet för att skapa nya textilier. Varje mobil som återanvänds istället för att skrotas sparar cirka 60 kg koldioxidekvivalenter. Det visar nya siffror som Avfall Sverige låtit IVL Svenska Miljöinstitutet att ta fram. I en ny rapport visar organisationerna exakt hur klimatsmart det är att återbruka produkter istället för att materialåtervinna dem eller lämna dem till annan avfallsbehandling.

IVL:s analys täcker 32 olika fraktioner av hushållsavfall som till exempel matavfall, olika förpackningsavfall, textilier, flera typer av grovavfall, farligt och restavfall är bland de fraktioner som analyserades. De högsta koldioxidbesparingarna genereras enligt Avfall Sverige genom förebyggande av textil samt av elektriskt och elektroniskt avfall.
”Avfallsförebyggande genom minskad konsumtion ger större klimatvinster än återvinning. Samtidigt är materialåtervinning av hushållsavfall i de flesta fall bättre för klimatet än energiåtervinning”, skriver Avfall Sverige i rapporten.

Läs ”Klimatpåverkan från olika avfallsfraktioner”