Så vill FN stoppa ohållbar konsumtion

I en ny rapport drar FN:s miljöprogram upp riktlinjerna för hur världen ska ta ett steg mot en hållbarare planet. Att främja hållbar konsumtion är en av hörnstenarna i planen.

Rapporten ”Towards a pollution-free planet” beskriver hur regeringar, företag, civilsamhälle och individer bör samarbeta för att minska föroreningar och nedskräpning och bidra till att städa upp planeten.

En viktig åtgärd är enligt FN att minska den ohållbara konsumtionen. För att detta ska bli möjligt listar FN en rad åtgärder:

* Regeringar bör investera i infrastruktur och offentliga tjänster som gör att hållbara produkter får större spridning. Offentliga investeringar bör användas för att stärka marknaden för hållbara produkter och tjänster.

* Regeringar bör reglera annonsering av särskilt förorenande produkter.

* Företag bör integrera hållbarhet i sina affärsstrategier och utveckla innovativa lösningar för mer resurseffektiv användning och en renare produktionsprocess.

* Utbildningssektorn, civilsamhället och konsumentföroreningar bör informera studenter och allmänhet om hållbar konsumtion på ett sätt som gör att de kan integrera kunskapen i sina dagliga liv och framtida yrken.

* Produkters livslängd måste öka. Detta gäller inte minst elektronikprodukter som telefoner och datorer som bör designas så att de underhållas, uppgraderas, repareras och byggas om och därmed användas längre.

* Antalet certifierade produkter på marknaden bör öka. Konsumenternas intresse för produkter som värnar om miljö och sociala aspekter växer sig allt starkare. Inom vissa sektorer har produktionen av certifierade produkter vuxit kraftigt, till exempel kaffe där certifierat kaffe vuxit från 15 till 40 procent av marknaden sedan 2008. Här bör företag, regeringar, miljöorganisationer och certifieringsorgan samarbeta för att driva utvecklingen framåt och motverka greenwashing och förvirring bland konsumenterna.

Läs rapporten här