Statens fastighetsverk uppmanas stärka korruptionsförebyggande åtgärder