Stockholmarnas utsläpp 439 % högre om man räknar in totala konsumtionen

Ny rapport från SEI och Cogito visar stora skillnader för fyra kommuners miljöpåverkan om man använder ett konsumtionsperspektiv.

I veckan publicerade Stockholm Environment Institute tillsammans med tankesmedjan Cogito rapporten Global miljöpåverkan och lokala fotavtryck – analys av fyra svenska kommuners totala konsumtion.

Till skillnad från den nationella miljörapporteringen som redovisar utsläpp som genereras nationellt inom Sveriges gränser vill SEI och Cogito här visa skillnaderna i utsläpp som följer med ett konsumtionsperspektiv, det vill säga där man även räknar in den miljöpåverkan som följer av vår import.

Ett konsumtionsperspektiv i det här fallet innebär alltså att man tar med både de direkta och de indirekta utsläppen från hela leverantörskedjan som följer av Sveriges totala konsumtion av varor och tjänster. Detta har sina fördelar eftersom endast de nationella utsläppen ger, som rapporten uttrycker det, ”en ganska skev bild av vilken miljöpåverkan vår livsstil faktiskt genererar”.

Den nya statistiken, som gäller de fyra kommunerna Göteborg, Linköping, Malmö och Stockholm, är framtagen med hjälp av REAP, ett analysverktyg som har utvecklats av SEI och som tillhandahålls gratis för alla Sveriges kommuner. Vad verktyget gör är att den ”beräknar och illustrerar miljöbelastningen från Sveriges konsumtion av varor och tjänster och bryter ner denna information på regional och lokal nivå, samt presenterar dessa data genom ett antal olika indikatorer såsom ekologiskt fotavtryck, koldioxidfotavtryck och växthusgasfotavtryck”.

Även om SEI och Cogito är noga med att påpeka att konsumtionsbaserad utsläppsredovisning har sina begränsningar och att det inte går att jämföra kommuner med varandra, så menar man att det ändå är ett viktigt bidrag för att vi bättre ska förstå varför utsläppen äger rum där de gör på global nivå.

Av rapporten framgår vad den procentuella ökningen av växthusgasutsläpp med konsumtionsperspektivet blir, för landet som helhet och för de fyra kommunerna:

Att stockholmarna får en så pass mycket högre utsläppsökning beror enligt rapporten på att det i Stockholm ligger färre industrier inom kommunens gränser vilket gör att den nationella rapporteringen ser bättre ut än för till exempel Göteborg. 

Rapporten ska nu användas i en seminarieserie i de fyra städerna och förhoppningen, enligt SEI och Cogito, är att arbetet ska stimulera till debatt och i förlängningen till konkreta lokala omställningsåtgärder.