Sverige fortsätter missa miljömålen

Trots åtgärder ser Sverige ut att missa 14 av 16 klimatmål till år 2020.

Miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö är enligt Naturvårdsverket inte uppnått och utvecklinen ses som negativ. Foto: Lapplaender/Wikimedia Commons

Enligt Naturvårdsverket årliga uppföljning av Sveriges miljömål ser det dystert ut för Sveriges flora och fauna. I rapporten framgår att bara två av de uppsatta miljömålen, säker strålmiljö och skyddande ozonskikt, kommer att uppnås till år 2020. Resterande 14 mål kommer troligtvis inte att nås.

Förra året beslutade regeringen och myndigheter om en mängd insatser för att snabba upp åtgärdsarbetet. Bland annat instiftades klimatklivet, landsbygdsprogrammet och havs- och vattenmiljöanslaget, men det räcker alltså inte för att nå hela vägen fram enligt Naturvårdsverkets rapport. Istället hotas många arter och naturtyper att försvinna och ekosystem att utarmas.

Naturvårdsverkets rapport ger dock inte en genomgående negativ bild av framtiden. Genom ökade anslag från regeringen anser de att det finns en möjlighet att nå etappmålen för skydd av skog. De menar också att viktiga insatser i jord- och skogsbruket samt havsmiljön är på gång. Åtgärdstempot måste dock höjas och på många håll behövs kraftfullare åtgärder på både internationell och nationell nivå. Till exempel är det svårt att nå målet om begränsad klimatpåverkan på egen hand.

Målen som inte nås är begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig försurning, giftfri miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, hav i balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv.

Läs Naturvårdsverkets uppföljning