Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Miljölagstiftning

I Sverige regleras skyddet av arter genom artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna. Under denna utbildning får du lära dig hur lagstiftningen fungerar i praktiken, hur bedömningar och tillståndsprövningar går till, när det krävs tillstånd och när det går att få dispens. Vi går igenom praxis, aktuella lagändringar, pågående utredningar och vad de har för betydelse i framtiden.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Hur artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna tillämpas i praktiken
 • När det är nödvändigt att ansöka om tillstånd för en verksamhet eller enskilda aktiviteter
 • Hur du ansöker om tillstånd och till vilken myndighet – mark- och miljödomstol eller länsstyrelse
 • När det är möjligt och vilka åtgärder som krävs för att få dispens från artskyddsförordningen
 • Vilka kriterier som används för att bedöma en verksamhets påverkan på arter och livsmiljöer
 • Vad lagstiftningen avser med begrepp som att avsiktligt fånga, störa eller döda djur
 • Hur pågående markanvändning påverkas av dagens artskydd och hur det kan förändras med kommande lagändringar
 • Vad som avses med att en art eller livsmiljö har gynnsam bevarandestatus
 • Aktuella lagändringar och rättsfall 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Alla som arbetar med eller ansvarar för miljöfrågor och miljöjuridik gällande artskydd och Natura 2000, till exempel handläggare och tjänstemän på myndigheter, jurister, miljö- och tekniska konsulter inom såväl privat som offentlig sektor.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att du som deltagare ska få

 • God kunskap om aktuell lagstiftning och viktiga rättsfall
 • Kunskap om hur man genomför prövningar, utredningar och bedömningar kopplat till artskydd
 • Ökad förståelse för utvecklingen och aktuella händelser inom artskyddsområdet och dess betydelse

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion och presentation av kursen, kursledare och deltagare
 • Art- och habitatdirektivet
 • Fågelskyddsdirektivet 

09.15 Artskyddsförordningen och hur den tillämpas

 • Förordningens syfte och tillämpningsområde
 • Skillnaden mellan fridlysta och rödlistade arter
 • Implementeringen av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet i den svenska artskyddsförordningen
 • Hur tillståndsprövning går till och när den ska ske
 • Möjligheter till att ansöka om dispens 

10.45 Kaffe

11.00 Artskyddsförordningen och hur den tillämpas (forts.)

 • Vad som menas med att avsiktligt skada, störa eller döda skyddade djur
 • Hur mark- och miljödomstolar och länsstyrelser bedömer en verksamhets påverkan på en skyddad art
 • Rättsfall: Hur pågående markanvändning har påverkats av artskyddsförordningen
 • Förslag till lagförändringar som har lämnats av skogsutredningen (SOU 2020:73) och artskyddsutredningen (SOU 2021:51) 

12.00 Lunch

13.00 Natura 2000-bestämmelserna och hur de tillämpas

 • Hur vi bedömer om en art eller livsmiljö har gynnsam bevarandestatus
 • Åtgärder för att förhindra försämring och störning av livsmiljöer och arter i Natura 2000-områden 

14.15 Kaffe

14.30 Natura 2000-bestämmelserna och hur de tillämpas (forts.)

 • När kravet på tillståndsprövning inträder och vad som krävs för att tillstånd ska ges
 • Kriterier för att bedöma en verksamhets påverkan på arter och livsmiljöer
 • Förutsättningar för myndigheter att ge tillstånd trots skada
 • Vad som gäller för verksamheter/åtgärder som inte bedöms som tillståndspliktiga enligt bestämmelserna 

16.00 Diskussion
Vi avslutar dagen med en gemensam diskussion och reflekterar kring införlivandet, tolkningen och tillämpningen av EU:s artskydd i svensk rätt. Vi lyfter de senaste utredningarna, betydande rättsfall och deltagares erfarenheter och frågor. Vi spanar in i framtiden och diskuterar hur kommande förändringar kan påverka verksamhetsutövare och myndigheter.

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor/avslut