Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Att samla in och sammanställa hållbarhetsdata – metoder och verktyg

Hållbarhetsredovisning, Klimat & energi

Relevant och trovärdig data är en förutsättning för ett målinriktat och framgångsrikt hållbarhetsarbete. Samtidigt är en av de största utmaningarna i hållbarhetsarbetet att ta fram, sortera och lagra data som kan mätas, jämföras och följas upp över tid. Denna utbildning handlar om hur du lyckas. Vi går igenom hur du tar fram en datastrategi, samlar in och sammanställer data avseende till exempel klimat, produkters livscykler och den egna och leverantörers verksamheter.

Om Utbildningen

DU FÅR LÄRA DIG:

 • Vad olika typer av data kan och ska användas till
 • Hur data kan samlas in och lagras
 • Hur du värderar olika källor och väljer bland olika typer av data när det gäller exempelvis finansiell, social, klimatrelaterad och produktrelaterade data
 • Vilka avgränsningar som kan göras utifrån ambitionsnivå standarder, mål och lagkrav
 • Hur data kan omvandlas till ett intressant mätbart värde
 • Vanliga utmaningar och best-practice
 • Hur du kan ta fram och arbeta enligt en datastrategi baserat på use-case, för att strukturerat hantera information
 • Vanliga fallgropar, utmaningar, hinder på vägen och hur du hanterar dem framgångsrikt.

Cirka tre veckor efter utbildningen erbjuds deltagarna att under 1,5 timme vara med online i en workshop då vi diskuterar uppkomna utmaningar, tillämpning av det vi lärt oss och utbyter erfarenheter av att arbeta med de metoder och verktyg vi har gått igenom.

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med eller ansvarar för arbetet med insamling av hållbarhetsdata för verksamhetens behov till exempel:

 • Miljö- eller hållbarhetscontroller 
 • Miljö- och hållbarhetssamordnare
 • Miljö-eller hållbarhetschef
 • CSR ansvariga 
 • Konsulter 

För att ta till sig kursens innehåll på ett bra sätt är det lämpligt att ha förkunskaper kring:

 • Hållbarhetsrapportering och tillämpliga ramverk, exempelvis GRI eller GHG-protokollet 
 • En övergripande förståelse för de data-mässiga utmaningar och möjligheter som organisationen står inför 

MÅL MED UTBILDNINGEN: 
Att ge kunskaper och färdigheter i hur du kan arbeta med insamling av data inom alla områden som berör hållbarhet, vilket är grunden för ett effektivt, trovärdigt och transparent hållbarhetsarbete.

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

09.15 Vad är data?
Vi går igenom definitionen av data utifrån ett hållbarhetsperspektiv, för att få en samlad och övergripande bild av vad data är.

 • Vilken typ av data är relevant att samla in? Vi pratar om både finansiell- och icke finansiell data, exempelvis mängder inköpta material eller kostnad för milersättning.
 • Vad kan data användas till inom ramen för en organisations hållbarhetsarbete?

09.45 Vilken data som behövs
För att effektivisera arbetet med insamling av hållbarhetsdata bör en del avvägningar göras. Vi går igenom vilka olika typer av hållbarhetsdata som oftast finns inom- och utanför en organisation samt för- och nackdelar med att använda olika typer av data, och olika källor. Vi berör områden som exempelvis finansiell, social, klimatrelaterad och produktrelaterade data.

10.15 Fikapaus

10.30 Gruppövning – Vilken data ska vi använda?
Deltagarna får prova på att värdera olika typer av data, och vilket som lämpar sig bäst för deras behov.

11.15 Olika datakällor, inom och utanför verksamheten
Vi går igenom vikten av att förstå och ha insikt i verksamhetens strukturer och system. När vi kartlagt vilka källor till data som finns inom- och utanför organisationen kan vi besluta vilken data vi ska använda. Vi diskuterar hur olika mjukvaror kan stötta oss i hanteringen av hållbarhetsdata.

12.00 Lunch

13.00 Datastrategi
Vi går igenom exempel, och bryter ner arbetet med att ta fram en datastrategi.

 • Vad är en datastrategi? - Ett strukturerat och effektivt sätt att hantera flöden av information och möta utmaningar i kvalitet och tillgänglighet kallar vi för datastrategi.
 • Varför behöver vi en datastrategi? - En datastrategi är en förutsättning för att effektivt arbeta med företagets hållbarhetsdata. Strategin styr samman de moment vi arbetat med under dagen och hjälper organisationen att få en helhetsbild av arbetet med sin data.

14.00 Övning 1 - Datastrategi
Deltagarna arbetar fram en datastrategi för att möta de utmaningar som finns i ett antal exempel, eller från den egna verksamheten.

14.45 Datastrategi - Teamets roll

15.00 Fikapaus

15.15 Fallgropar, utmaningar, hinder på vägen
Vi diskuterar tillsammans vanliga fallgropar, utmaningar och hinder på vägen.

 • Vilken är plan B om jag inte får in den typ av data jag tänk mig?
 • Hur använder jag schabloner eller uppskattningar på ett trovärdigt sätt.

15.45 Övning 2 - Datastrategi
Deltagarna fördjupar sig i sin strategi och hanterar de utmaningar som dyker upp.

16.30 Uppsamling och avrundning av datastrategi
Vi går igenom resultatet från arbetet med datastrategin, och diskuterar gemensamt.

16.45 Sammanfattning av dagen

17.00 Dagen avslutas

Cirka 3 veckor efter utbildningen
Deltagarna erbjuds att under 1,5 timme delta online i en workshop då vi diskuterar uppkomna utmaningar, tillämpning av det vi lärt oss och utbyter erfarenheter av att arbeta med de metoder och verktyg vi har lärt oss under utbildningen.