lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Disclosureförordningen, taxonomin och nya rådgivningskrav för fond- och kapitalförvaltare

Ekonomi & finans

Denna utbildning handlar om hur investerare, fond- och kapitalförvaltare påverkas av EU:s nya regelverk för hållbara finanser och vilka affärsmässiga risker och möjligheter som kan komma i kölvattnet. Du får lära dig vad som krävs för att uppfylla och implementera redan införda och kommande lagkrav. Vi går igenom disclosureförordningen och reglerna kring att informera om hållbarhetsrisker samt hur hållbara verksamheter definieras enligt taxonomiförordningen. Vi går även igenom de nya hållbarhetsrelaterade reglerna i MiFID II, UCITS och IDD kopplat till rådgivning och produktstyrning.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • EUs handlingsplan för hållbara finanser och när de nya kraven träder i kraft och ska implementeras
 • Vad taxonomiförordningen innebär för finansiella produkter samt vilka transparenskrav som gäller för produkter med olika ambitionsnivåer kopplat till hållbarhet
 • Vilka nya mätetal och KPI:er som du behöver ta fram för att leva upp till kraven
 • Disclosureförordningen och relaterade RTSer (EU-kommissionens regulatoriska tekniska standarder) och kraven på att offentliggöra hur hållbarhet beaktas i investeringsbeslut och rådgivning
 • Förändringar i befintliga regelverk relaterat till riskhantering, produktstyrning och rådgivning, såsom MiFID II, UCITS och IDD
 • Kraven för hållbarhetsrapportering utifrån det nya hållbarhetsredovisningsdirektivet - CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)
 • Hur de kommande regelverkskraven påverkar verksamheterna ur ett affärsmässigt perspektiv


UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar på fond- eller värdepappersbolag, försäkringsbolag med spar- och pensionsprodukter eller Private Equity-bolag med till exempel företagsstyrning, riskhantering eller förvaltning, men även relevant för till exempel compliance, internrevision, finansiella rådgivare, finansiella investerare, ESG-analytiker och hållbarhetsansvariga i finansbranschen

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Målet är att du som deltagarna efter genomförd utbildning ska ha:

 • Grundläggande kunskaper om relevanta hållbarhetsaspekter för finansbranschen
 • Förståelse för de nya regelverkskraven och hur de påverkar er
 • Förståelse kring vilka åtgärder er verksamhet behöver vidta för att efterleva de nya kraven
 • Insikter kring utmaningar och möjligheter som lagkraven för med sig

Dela kursen

Program

09.00 Välkomnande och introduktion
Introduktion till Sustainable Finance och hur du via affärsmässiga val kan påverka möjligheterna att positionera dig utifrån ett hållbarhetsperspektiv

09.15 Hållbarhet och ESG i finansbranschen
Hållbarhet och hållbar tillväxt kopplat till finansbranschen

 • Utveckling inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet relevant för finansbranschen
 • Koppling mellan hållbarhetsarbete och affärsmodell för finansbranschen

9.30 Sätta EUs handlingsplan i kontext

 • Varför EUs handlingsplan införs just nu
 • EUs handlingsplan, syfte och målsättning

9.45 Kaffe

10.00 Taxonomiförordningen och hållbarhetsrapportering
Genomgång av taxonomiförordningen samt det nya hållbarhetsredovisningsdirektivet (CSRD)

11.00 Övning: taxonomiförordningen i praktiken
Övergripande kartläggningsövning av hur fond- och värdepappersbolag, försäkringsbolag med spar- och pensionsprodukter och Private Equity bolag träffas direkt och indirekt av lagkraven. Som deltagare kan du applicera övningen på ditt bolag.

11.45-12.45 Lunch

12.45 Disclosureförordningen och relaterade regelverk
Genomgång av disclosureförordningen och relaterade regelverk:

 • Disclosureförordningen inkl. RTSer (EU-kommissionens regulatoriska tekniska standarder)
 • Rapportering och upplysningskrav

13.45 Övning: disclosureförordningen i praktiken
Övergripande kartläggningsövning hur ni träffas direkt och indirekt av lagkraven. Även här kan deltagarna med fördel applicera övningen på sina egna bolag.

14:30 Ändringar i befintliga regelverk

 • Genomgång av ändringar kopplat till riskhantering, produktstyrning och rådgivning inom:
  – MiFID II
  – UCITS
  – AIFMD
  – Solvens II
  – IDD

15.15 Kaffe

15.30 Implementering av regelverkskrav
Genomgång av relevanta aktiviteter inför implementering av regelverkskraven som ni träffas av:

 • Definiering av produktstrategi
 • Implementationsplan
 • Kompetens
 • Data
 • Processer

16.00 Framtidsspaning
Utblick kring relevanta trender på marknaden och hur andra aktörer inom sektorn tar sig an Sustainable Finance.

16.30 Sammanfattning och avslutande frågor

17.00 Avslut