söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

Ekosystemtjänster – att värdera och integrera i planering och beslut

Stadsutveckling & samhällsbyggnad, Strategi

Kraven på att företag och organisationer ska värdera och ta hänsyn till ekosystemtjänster ökar snabbt – genom myndighetskrav, lagstiftning och inte minst dess centrala roll i Agenda 2030 och de Globala hållbarhetsmålen. Under denna heldagsutbildning får du lära dig hur du kartlägger, mäter och värderar ekosystemtjänster utifrån verktyg, metoder och utredningar och hur resultatet av dessa kan användas i allt från beslutsprocesser till hållbarhets­redo­visningar och kommunikation.

Det händer mycket inom ekosystemtjänster och allt fler organisationer får upp ögonen för hur de själva kan bidra, inte minst på grund av nya krav och trender.  I Sverige har vi i de nationella miljömålen slagit fast att till år 2018 förväntas ”… värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället…”.

Boverket ser över hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsplanering och Naturvårdsverket arbetar med frågan om hur ekosystemtjänster bör ta plats i miljökonsekvensbeskrivningar och utreder hur ekosystemtjänster hanteras i mark- och miljödomstolar. Dessutom har ekosystemtjänster en central roll i arbete med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. De 17 globala hållbarhetsmålen, har formulerats med en utgångspunkt i ett ekosystemtjänst-tänkande och här konstateras att ekosystem och deras tjänster (sdg 14 och 15) är förutsättningar för alla andra mål.

Denna utbildning handlar om hur du kan arbeta med ekosystemtjänster i din organisation.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

1. Det senaste inom ekosystemtjänsters tillämpning
Vi går igenom det senaste inom lagstiftning, institutionella krav och trender inom ekosystemtjänster och hur ekoystemtjänster integreras i allt fler beslutsprocesser. Vi klargör vad som är nytt med detta tankesätt.

2. Värdering av ekosystemtjänster och grön infrastruktur utifrån metoder, verktyg och utredningar
Vi ser på olika metoder för att synliggöra ekosystemtjänster och tillämpar dessa. Vi går igenom utredningar och aktuella exempel på kartläggning och bedömning av ekosystemtjänster och grön infrastruktur, som kan ligga till grund för beslutsfattande.

3. Att ta sig an ekosystemtjänster ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Vi ser närmare på några exempel på tillämpning av arbete med ekosystemtjänster hos privata och offentliga aktörer. Vi diskuterar vad som är relevant ur deltagarnas perspektiv och kan tillämpas på den egna verksamheten.

4. Hur du utvärdererar ditt egna och andras arbete med ekosystemtjänster
Vi går igenom kriterier som hjälper dig att utvärdera om ekosystemtjänster har integrerats i planering och beslut och ger dig ett ramverk för att utforma egna anpassade metoder och processer. 

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som arbetar med strategiskt hållbarhetsarbete och verksamhetsutveckling, stadsplanering eller på annat sätt i ditt arbete gör anspråk på mark och vatten, t.ex. fastighetsbolag, byggherrar, landskapsarkitekter, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra verksamhetsutövare som söker kompetensutveckling för att effektivisera och fördjupa sitt hållbarhetsarbete.

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper om hur ekosystemtjänster kan och bör implementeras i den egna verksamhetens arbetssätt, mål och strategier.
Efter kursen ska deltagarna ha fått:

 • kunskap och förtrogenhet med olika slags verktyg/metoder för ekosystemtjänstbedömning
 • förmåga att granska hur den egna verksamheten idag tillämpar ekosystemtjänster
 • en grund att stå på för att se möjligheter att nå längre med eget hållbarhetsarbete

 

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna och introduktion 

09.15 Från naturskydd till ekosystemtjänster
Genomgång av varför vi idag talar om ekosystemtjänster och grön infrastruktur, samt det paradigmskifte vi befinner oss i.

09.30 Ordlista – ekosystemtjänster, grön infrastruktur och andra gröna begrepp
Vi reder ut och klargör nya gröna begrepp som ibland överlappar och missförstås.

09.45 Övning/diskussion: Vad är Min motivation, på vilket sätt är ekosystemtjänster verksamhetsnyttigt?
Vi delar erfarenheter och listar hur ekosystemtjänster bidrar till den egna verksamheten.

10.30 PAUS

10.45 Att ta sig an ekosystemtjänster ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Exempel på tillämpning av privata och offentliga aktörer av ekosystemtjänster i Sverige presenteras. Tillvägagångssätt och erfarenheter från projekt.

Övningar och diskussion:

 • Platsanalys – hur identifiera och bedöma vilka mål och delmål som är relevanta för den egna verksamheten?
 • Hur bedöma vilka ekosystemtjänster som är relevanta och viktigast i ett projekt?

11.30 Ekosystemtjänster — tillämpning av metoder
Vi går igenom tre verktyg för ekosystemtjänstbedömning. Föredrag och praktiska övningar varvas. Vi diskuterar för- och nackdelar med olika verktyg;

 • Grönytefaktor (GYF), modell framtagen i projektet c/o City, 2017
 • ESTER (Ekosystemtjänsteffekträkning) v 1.0, Boverket 2019.
 • Ekosystemtjänstbedömning v.2.2, framtagen av Calluna AB

12.00    LUNCH

13.00 Ekosystemtjänster — tillämpning av metoder (fortsättning)
Föredrag, övning och diskussion.

14.15    Ett recept för arbete med ekosystemtjänster
Vi går igenom vad metoder och verktyg för arbete med ekosystemtjänster består av och hur du kan arbeta med dessa beståndsdelar.

 • typologi/klassificering av ekosystemtjänster
 • means-end-diagram
 • indikatorer för ekosystemtjänster
 • induktiva och deduktiva angreppssätt

14.30    PAUS

15.00 Hur utvärderar du ditt eget och andras arbete?
Hur utvärderar vi om ekosystemtjänster har integrerats i planering och beslut? Vi går igenom kriterier som ger svar på denna fråga och som ger grunden för hur verksamheter, policy och beslutsinstrument kan utvärderas samt ett tillvägagångssätt om hur metoder för ekosystemtjänstbedömning kan verksamhetsanpassas.

15.30    Tillämpning/övning: kriterier för en ekosystemtjänstansats i beslutsfattande och planering
Kursdeltagarna arbetar parvis med frågeställningar som tillämpas på den egna verksamheten eller andra exempel.
Gemensam presentation och resonemang.

16.00 Sammanfattning och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas