fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera
Till alla utbildningar

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

Ekonomi & finans, Hållbarhetsredovisning

Från och med 2021 är det lagkrav för alla företag som omfattas av EU direktivet för hållbarhetsredovisning (NFRD) att redovisa enligt den nya EU-taxonomin. Det innebär att dessa företag måste rapportera hur hållbara deras produkter och tjänster är i förhållande till riktlinjerna i EU-taxonomin. Denna utbildning handlar om vad den nya lagen innebär, vilka branscher och produkter som berörs, vad du måste redovisa och hur du steg för steg implementerar redovisningen.

EU:s nya taxonomi är ett redovisningsramverk och verktyg som syftar till att driva investerare och företag mot en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. Företag som redan är skyldiga att hållbarhetsrapportera enligt EU direktivet för hållbarhetsredovisning (NFRD) blir nu också bundna att rapportera enligt EU-taxonomin från och med 2021.

Därtill blir det obligatoriskt för finansiella produkter och tjänster att redovisa för marknaden hur dessa presterar enligt taxonomin. Detta förväntas spilla över på alla bolag som ingår eller önskar ingå i till exempel fonder eller investmentbolag.

Under denna utbildning får du med hjälp av verktyg och metoder lära dig hur du redovisar enligt EU-taxonomins nya lagkrav, hur kraven påverkar ert företag eller verksamhet, samt hur du förhåller dig till övriga närliggande lagkrav och ramverk inom EU.

UTBILDNINGEN GÅR IGENOM:

 • EU-taxonomins innehåll: grundprinciper, de sex grundläggande miljömålen 
 • Vilka krav EU-taxonomin kommer att ställa på företag som måste hållbarhetsredovisa enligt årsredovisningslagen
 • Vilka branscher, produkter och tjänster som berörs av redovisningskravet
 • Vad som behöver finnas med i redovisningen
 • Verktyg och metoder för att redovisa enligt EU-taxonomin
 • Hur du tar fram en handlingsplan för att steg för steg implementera redovisning enligt taxonomin
 • De nya redovisningskravens innebörd för finansiella produkter och de bolag som ingår i till exempel fonder
 • Kopplingen mellan EU-taxonomin och närliggande krav och ramverk såsom EU:s handlingsplan för hållbara finanser, disclosureförordningen och direktivet för icke-finansiell rapportering

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL: 

Alla som behöver förstå EU-taxonomin och de nya krav detta medför på företags hållbarhetsredovisning, finansiella produkters kommunikation samt investerarkommunikation.

MÅL MED UTBILDNINGEN: 

Målet är att du som deltagare efter genomförd utbildning har:

 • God kunskap om EU-taxonomin och dess innehåll 
 • Den kunskap som krävs för att redovisa enligt de nya kraven i EU-taxonomin
 • Förståelse för vilka steg din organisation behöver vidta för att genomföra redovisningen
 • Förståelse för EU-taxonomins fortsatta utveckling och hur du håller dig uppdaterad på utvecklingen

Dela kursen

Program

09.00 Välkomna – introduktion av kurs och kursdeltagare

09.15 EU-taxonomin i kontext

 • Syftet med EU-taxonomin
 • Kopplingen till närliggande krav och ramverk såsom EU:s handlingsplan för hållbara finanser, disclosureförordningen samt direktivet för icke-finansiell rapportering.
 • Tidplan för implementering
 • Omvärldsbevakning – Vad sägs om Taxonomin?

09.45 EU-taxonomins grundprinciper och begrepp

 • Ramverkets uppbyggnad och grundprinciper
 • Definition av begrepp
 • Genomgång av ramverkets sex grundläggande miljömål

10.45 Kaffe

11.00 Branscher och ekonomiska verksamheter – vad innefattas?

 • Genomgång av ramverkets klassificering av branscher och ekonomiska verksamheter
 • Hantering av oklassificerade branscher och ekonomiska verksamheter

12.00 Lunch

13.00 Redovisning enligt EU-taxonomin – Steg för steg

 • Hur tas redovisningen fram?
 • Vad behöver finnas med i redovisningen?
 • Vad ska mätas/beräknas?
 • Vad finns det för tröskelvärden?

15.00 Fika

15.15 Handlingsplan för implementering

 • Kursdeltagarna tar fram sin egen handlingsplan

16.00 Framåtblick – EU-taxonomins fortsatta utveckling

16.30 Summering av dagen 

17.00 Kursen avslutas