Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet
Starta din prenumeration

Prenumerera
Angående covid-19: Med anledning av de gällande restriktionerna för allmänna sammankomster vill vi förtydliga att våra utbildningar har maximalt 20 sittande deltagare och därmed inte berörs av rådande begränsningar. Vi jobbar nära med våra konferensanläggningar för att minska trängsel och följer noggrant myndigheternas restriktioner, din säkerhet är vårt fokus. En stor del av våra kurser har även tillfällen för deltagande online, se respektive kurssida.
Till alla utbildningar

Globala målen för näringsliv – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

Strategi

I takt med att klimatkris och andra hållbarhetsutmaningar blir direkt påtagliga accelererar arbetet för att nå de globala målen. Allt fler företag ser vikten av att förstå vilka risker och möjligheter omställningen innebär. Denna utbildning ger dig fördjupad kunskap i vad de Globala målen innebär ur ett affärsperspektiv och hur de kan fungera som färdplan för företag – från risk- och väsentlighetsanalys till strategi och målstyrning.

Om Utbildningen

Utbildningen ger dig konkreta verktyg, övningar och goda exempel att ta med sig till din organisation och verksamhet för att skapa en framtidssäkrad strategi och målstyrning.

VI GÅR IGENOM:

  • Innebörden av Agenda 2030 och Globala målen för näringsliv och företag
  • Risk- och möjlighetsanalys utifrån de 6 övergripande samhällstransformationer som behövs för att nå målen
  • Metodik för relevans- och väsentlighetsanalys gentemot målen
  • Hur globala målen kan användas som plattform och/eller integreras i strategiskt utvecklings- och hållbarhetsarbete, för utformning av strategi, mål och handlingsplaner
  • Redovisning och kommunikation med utgångspunkt i målen
  • Uppföljning, trender och utveckling av styrmedel, globalt och nationellt
  • Exempel och case från internationella och svenska företag
  • Praktiska tips, framgångsfaktorer och fallgropar

UTBILDNINGEN RIKTAR SIG TILL:
Dig som ansvarar för eller arbetar med långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt hållbarhetsarbete i näringsliv och företag, till exempel:
•    Hållbarhetschef
•    Miljö- och hållbarhetsstrateg
•    Vd och ledning
•    Projektledare
•    Kommunikations-/informationschef
•    Affärs- och verksamhetsutvecklare

MÅL MED UTBILDNINGEN:
Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och hur dessa kan och bör implementeras i den egna verksamhetens mål och arbete. Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala målen kan och bör användas som utgångspunkt och integreras i arbetet med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling, från risk- och möjlighetsanalys till strategi, mål, uppföljning och kommunikation.

Dela kursen

Program

09.00    Välkomna, introduktion och presentation

09.15 Agenda 2030 och Globala målen – för världen och företaget
Vi ger en kort introduktion till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling: bakgrund och syfte, innehåll, uppbyggnad och relation till varandra.

Nuläge, uppföljning och utveckling i arbetet mot målen, internationellt och nationellt. Sveriges ambitionsnivå och mål, trender i lagstiftning och andra styrmedel som påverkar på verksamhetsnivå. Näringslivets och företagens ansvar och roll.

10.30 Paus

10.45 Att ta sig an målen ur ett företags- och verksamhetsperspektiv
Vi tittar närmare på vad målen innebär ur ett företagsperspektiv och hur verksamheter kan och förväntas bidra till målen.
Vi går igenom riktlinjer och metodik som kan användas, med utgångspunkt i påverkans- och intressentperspektiv.

Övning och diskussion: Relevans- och väsentlighetsanalys
- Hur tolka och bedöma vilka mål och delmål som är relevanta för den egna verksamheten?
- Hur värdera och prioritera?


12.00 Lunch

13.00 Styrning mot målen, risker och möjligheter
Vi diskuterar risk- och möjlighetsanalys på företags- och affärsnivå, med utgångspunkt i de sex övergripande samhällstransformationer som behöver ske.
Vi går igenom metodik och diskuterar vilken målstyrning som behöver utvecklas och implementeras, samt vägval kring Agenda 2030 som grundstruktur eller komplement i strategiskt arbete med hållbar affärs- och verksamhetsutveckling.

Övning och diskussion:
1) Risk- och möjlighetsanalys utifrån sex identifierade samhällstransformationer
2) Målstyrning i linje med Agenda 2030: För ett globalt delmål med hög relevans för företaget - vilken styrning finns redan på plats respektive saknas?


14.10 Ramverk och standarder
Vi ger en översikt av hur Agenda 2030 och de globala målen kopplar till/integrerats i andra ramverk och standarder, såsom UN Global Compact, ISO-standarder för verksamhetssystem, nationella miljö- och folkhälsomål, GRI Standards mm. Vi ger tips och exempel på tillgängliga verktyg, guider och initiativ att använda.

14.30 Paus

14.45 Redovisning och kommunikation
Fördjupad diskussion kring hur ansvar och åtagande gentemot Agenda 2030 och prioriterade mål kan integreras i hållbarhetsredovisning och kommunikation, samt hur målen samverkar med lagkrav på hållbarhetsredovisning och redovisningsramverk som GRI Standards. Exempel och trender.

15.15 Case och Exempel
Vi går igenom och diskuterar några utvalda exempel: Hur har andra företag tagit sig an Agenda 2030 och de globala målen i strategi, mål och kommunikation. Hur gjorde de (processen) och hur har resultatet påverkat arbete och inriktning?

15.45 Synergier och målkonflikter
Vad betyder det att målen är odelbara och integrerade? Vilka inneboende målkonflikter och synergier finns mellan olika mål och delmål, och hur hanterar vi detta? Exempel och diskussion.

16.00 Wrap-up – sammanfattning, utvärdering och avslutande frågestund

16.30 Kursen avslutas